My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
 
Look for full text

Search Discovery

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS

Title Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Shanwei juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Shanwei shi qing diao cha zu].
中国国情丛书. 百县市经济社会调查. 汕尾卷/ 《中国国情丛书--百县市经济社会调查》编辑委員会, [汕尾市情调查组].

Published Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1994.
北京 : 中國大百科全書出版社, 1994.

Copies

Location Call No. Status
 UniM Bund  4358 C566.32S {Bund97 20200616]    AVAILABLE