My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
 

Search Discovery

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS

Title Zhejiang xin hai ge ming hui yi lu. Di 3 ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.
浙江辛亥革命回忆录. 第3辑 / 中国人民政治协商会议浙江省委员会文史资料研究委员会 编.

Published [Hangzhou shi] : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985.
[杭州市] : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1985.

Copies

Location Call No. Status
 UniM Store  3208 C330C : NO.30/1985 GD17    AVAILABLE