My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
 
Look for full text

Search Discovery

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS

Title Gan dan chang xiang zhao : Zhejiang ge min zhu dang pai gong shang lian shi liao / Zhejiang sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.
肝胆常相照 : 浙江各民主党派工商联史料 / 浙江省政协文史资料委员会编.

Published Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1993.
杭州 : 浙江人民出版社, 1993.

Copies

Location Call No. Status
 UniM Bund  DS743.C3 GAND {Bund92 20200526}  no.50 1992  CHI    AVAILABLE