My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Can't find that book? Try BONUS+
 
Look for full text

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

Cover Art
PRINTED BOOKS

Title Zhongguo dao guan zhi cong kan xu bian / Zhang Zhi, Zhang Jian zhu bian.
中國道觀志叢刊續编 / 張 智, 張 健主編.

Published Yangzhou Shi : Guangling shu she, 2004.
揚州市 : 廣陵書社, 2004.

Copies

Location Call No. Status
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.1    AVAILABLE
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.2    AVAILABLE
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.3    AVAILABLE
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.4    AVAILABLE
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.5    AVAILABLE
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.6    AVAILABLE
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.7    AVAILABLE
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.8    AVAILABLE
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.9    AVAILABLE
 UniM Store  1936 C563.2 MJ5  v.10    AVAILABLE

Physical description 28 v. : ill. ; 20 cm.
Notes "Ying yin ben"--Colophon.
"影印本"--Colophon.
"Ben shu you guo jia gu ji zheng li gui hua xiao zu zi zhu chu ban."
Contents 1. Zhong si he bian / Xuanye chi zhuan. Guan sheng di jun sheng ji tu zhi quan ji (shang) / Lu Zhan bian -- 2. Guan sheng di jun sheng ji tu zhi quan ji (xia) / Lu Zhan bian -- 3. Long shen ci tu ji / Da Chang zhuan . Heng yue zhi / Zhang Chongde deng zhuan -- 4. Song yue zhi / Lu Jian ji -- 5. Long jiao Shan ji / Li Longji deng zhuan. Tai hua xi yi zhi / Zhang Lu bian zhuan. Xi yue Hua Shan zhi / Wang Chuyi bian. Dai shi (shang) / Zha Zhilong zhuan -- 6. Dai shi (xia) / Zha Zhilong zhuan -- 7. Guan sheng ling miao ji lue / Wang Yushu ji -- 8. Ci Shan zhi (shang) / Zhou Bingxiu ji -- 9. Ci Shan zhi (xia) / Zhou Bingxiu ji. Nan yue zhi (shang) / Gao Ziwei bian -- 10.tNan yue zhi (xia) / Gao Ziwei bian -- 11. Lei cheng tang ji / He Zishu zuan ji. Ping xiang cheng huang miao shan hou hui tu ce / Gu Jiaxiang ji -- 12. Cheng huang miao sui xiu si ji shi / Yi ming zhuan. Ma gu ji / Zhu Tingchen ji. Hua gai Shan Fuqiu Wang Guo san zhen jun shi shi / Shen Tingrui deng bian -- 13. Xu xiu Long Hu Shan zhi / Yuan Mingshan ji xiu ; Zhang Guoxiang xu xiu --
1. 中祀 合編 / 玄燁 敕撰. 關聖帝君聖迹圖志 全集 (上) / 盧湛 編 -- 2. 關聖帝君聖迹圖志 全集 (下) / 盧湛 編 -- 3. 龍神祠圖記 / 達昌撰. 恒岳志 / 張崇德等撰 -- 4.嵩岳志 / 陸柬輯 -- 5. 龍角山記 / 李隆基等撰. 太華希夷志 / 張輅編撰. 西岳華山志 / 王處一編. 岱史 (上) / 查志隆撰 -- 6. 岱史 (下) / 查志隆撰 -- 7. 關聖陵廟紀略 / 王禹書輯 -- 8. 祠山志 (上) / 周秉綉輯 -- 9. 祠山志 (下) / 周秉綉輯. 南岳志 (上) / 高自位編 -- 10. 南岳志 (下) / 高自位編 -- 11. 類成堂集 / 何字恕纂輯. 萍鄉城隍廟善後會圖册 / 顧家相輯 -- 12. 城隍廟歲修祀紀事 / 佚名撰. 麻姑集 / 朱廷臣輯. 華蓋山浮丘王郭三真君事實 / 沈庭瑞等編 -- 13. 續修龍虎山志 / 元明善輯修 ; 張國祥續修 --
14. Gaochun cheng huang miao zhi / Bao Lian deng zuan ; Xia Wenyuan deng xu. Xu xiu Kunshan Xian cheng huang miao zhi / Qian Baochen zhuan. Kunshan Xian cheng huang miao xu zhi / Pan Daogen zhuan -- 15. Chong jian Jinling yu xu guan ji shi zheng xin lu / Wang Youlian bian ji. Qiong hua ji / Gui Zhengchen zuan ji. Shanghai cheng huang miao / Shanghai wen xian wei yuan hui bian. Zhao li miao zhi / Du Xiangfeng ji. Cui fu jun ci lu / Zheng Lang ji -- 16. Jin long si da wang ci mu lu / Zhong Xuelu bian. Wu Shan Wu gong miao zhi / Jin Zhizhang zuan ; Shen Yongqing bu -- 17. Dong xiao gong zhi / Wen Renru ji -- 18. Dong xiao shi ji / Meng Zongbao bian. Tong xuan guan zhi / Jiang Nan zhuan ; Wu Chenyan zeng bu -- 19. Wei yu Shan zhi / Hu Changxian zuan ; Wang Weihan xu ji -- 20. Yu hua dong zhi / Chen Wenzai zhuan -- 21. Ling wei miao zhi / Xia Bin zhuan ; Yang Tingyun zeng ji. Guang fu miao zhi / Tang Hengjiu ji. Meizhou yu zhi lue / Yang Jun ji -- 22. Tai lao Shan zhi / Xie Zhaozhi zuan ji. Tai lao Shan xu zhi / Wang Sungong ji -- 23. Qing shui yan zhi / Yi ming ; Chen Xishi zeng ding -- 24. Qing shui yan zhi lüe / Yang Jun ji. Guoshan miao zhi / Dai Fengyi zuan -- 25. Jiu li Hu zhi / Huang Tianquan zhuan. Lei zu zhi / Zhuang Yuanzhen xiu ; Liu Shixin zuan bian. Yuecheng long mu miao zhi / Cheng Qizhou zuan ; Wang Shihan chong xiu --
14. 高淳城隍廟志 / 鮑漣等纂 ; 夏文源等續. 續修昆山縣城隍廟志 / 錢寶琛撰. 昆山縣城隍廟續志 / 潘道根撰 -- 15. 重建金陵玉虛觀紀事徵信錄 / 王友蓮編輯. 瓊花集 / 貴正辰纂輯. 上海城隍廟 / 上海文獻委員會編. 昭利廟志 / 杜翔鳳輯. 崔府君祠錄 / 鄭烺輯 -- 16. 金龍四大王祠墓錄 / 仲學輅編. 吳山伍公廟志 / 金志華纂 ; 沈永清補 -- 17. 洞霄宮志 / 聞人儒輯 -- 18. 洞霄詩集 / 孟宗寶編. 通玄觀志 / 姜南撰 ; 吳陳琰增補 -- 19. 委羽山志 / 胡昌賢纂 ; 王維翰續輯 -- 20. 玉華洞志 / 陳文在撰 -- 21. 靈衛廟志 / 夏賓撰 ; 楊廷筠增輯. 廣福廟志 / 唐恒九輯. 湄洲嶼志略 / 楊浚輯 -- 22. 太姥山志 / 謝肇淛纂輯. 太姥山續志 / 王孫恭輯 -- 23. 清水岩志 / 佚名 ; 陳希實增訂 -- 24. 清水岩志略 / 楊浚輯. 郭山廟志 / 戴鳳儀纂 -- 25. 九鯉湖志 / 黃天全撰. 雷祖志 / 莊元貞修 ; 劉世馨纂編. 悦城龍母廟志 / 程起周纂 ; 王士瀚重修 --
26. Luo Fu wai shi / Qian Yikai zhuan. Luo Fu shan zhi hui bian (shang) / Song Guangye zuan ji -- 27-28. Luo Fu shan zhi hui bian (zhong, xia) / Song Guangye zuan ji.
26. 羅浮外史 / 錢以塏撰. 羅浮山志會編 (上) / 宋廣業纂輯 -- 27-28. 羅浮山志會編 (中、下) / 宋廣業纂輯.
Other author Zhang, Zhi.
張 智.
Zhang, Jian.
張 健.
Subject Temples, Taoist -- China.
Shrines -- China.
ISBN 7806940626 (set)