My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
141 results found. sorted by date .
Result Page     
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
KEYWORDS (1-50 of 141)
1
 
    PRINTED BOOKS 2019-

Zhongguo wen hua he lü you tong ji nian jian.

    中国文化和旅游统计年鉴.
Beijing Shi : Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua he lü you bu,        volumes ; 30 cm 2019-
2
    PRINTED BOOKS 2017

Yi dai yi lu guo jia tong ji nian jian / Shanxi Sheng tong ji ju bian = Statistical yearbook of the Belt and Road Countries / compiled by Shaanxi Provincial Bureau of Statistics.

    一带一路国家统计年鉴
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she,    Di 1 ban.    289 pages : color illustrations, tables ; 31 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 2017
3
    PRINTED BOOKS 2012

Zhongguo gong ye jing ji tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju gong ye jiao tong tong ji si bian.

    中国工业经济统计年鉴
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. ; 27 cm. 2012
4
    PRINTED BOOKS 2010

Zhonghua Minguo tong ji nian jian.

    中華民國統計年鑑.
Taibei Shi : Xing zheng yuan zhu ji chu,        v. : ill. ; 27 cm. 2010
5
    PRINTED BOOKS 2010

Minguo tong ji zi liao si zhong / Yin Mengxia, Li Qiang xuan bian.

    民國統計資料四種
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she,    Di 1 ban.    14 v. : ill., maps (1 folded) ; 27 cm. 2010
7
    PRINTED BOOKS 2006

Zhongguo ren kou tong ji nian jian = China population statistics yearbook / Guo jia tong ji ju ren kou tong ji si bian.

    中国人口统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she,        v. : ill. ; 27-30 cm. 2006
11
    PRINTED BOOKS 2004-

Zhejiang xiang zhen tong ji nian jian / Zhejiang Sheng tong ji ju bian.

    浙江乡镇统计年鉴
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 31 cm. 2004-
12
 
    E-RESOURCE 2004-

FAO statistical yearbook [electronic resource] = Annuaire statistique de la FAO = Anuario estadístico de la FAO = Liang nong zu zhi tong ji nian jian.

    FAO statistical yearbook
Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations,        volumes ; 30 cm + CD-ROMs (3 1/8 in.) 2004-
13
    PRINTED BOOKS 2003-

Zhongguo gao ji shu chan ye tong ji nian jian = China statistics yearbook on high technology industry / Guo jia tong ji ju ... [et al.] bian.

    中国高技术产业统计年鉴 =
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. ; 31 cm. 2003-
14
    PRINTED BOOKS 2003-

Zhongguo wei sheng tong ji nian jian / Zhonghua renmin gongheguo wei sheng bu bian.

    中囯卫生统计年鉴
Beijing : Zhongguo xie he yi ke da xue chu ban she,        v. : ill. ; 30 cm. 2003-
15
    PRINTED BOOKS 2003-

Zhongguo nong ken tong ji nian jian / Zhonghua Renmin Gongheguo nong ye bu nong ken ju bian.

    中国农垦统计年鉴
Beijing : Zhonghua Renmin Gongheguo nong ye bu nong ken ju,        v. : ill. ; 31 cm. 2003-
16
    PRINTED BOOKS 2002-

Shanghai gong ye jiao tong neng yuan tong ji nian jian.

    上海工业交通能源统计年鉴.
Shanghai : Shanghai shi tong ji ju,        v. : ill. ; 30 cm. 2002-
17
    PRINTED BOOKS 2002

Xilinguole tong ji nian jian. 2002 / Yang Lilin zhu bian, Xilinguole meng tong ji ju bian.

    锡林郭勒统计年鉴.
[Xilingu le] : [Xilinguole meng tong ji ju],        285 p. : ill. col. ; 26 cm. 2002
18
    PRINTED BOOKS 2001-

Zhongguo xian (shi) she hui jing ji tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui.

    中囯县(市)社会经济统计年鑑
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        volumes : color illustrations ; 30 cm 2001-
19
    PRINTED BOOKS 2001-

Zhongguo ji ben dan wei tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju pu cha zhong xin bian = China basic statistical units yearbook / compiled by Census Center National Bureau of Statistics.

    中国基本单位统计年鉴
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. ; 27 cm. 2001-
20
    PRINTED BOOKS 2000

Zhongguo min zu tong ji nian jian / Guo jia min zu shi wu wei yuan hui jing ji si, Guo jia tong ji ju guo min jing ji zong he tong ji si bian.

    中国民族统计年鉴
Beijing Shi : Min zu chu ban she,        7 v. : ill. ; 27 cm. 2000
21
    PRINTED BOOKS 2000

Nanchang tong ji nian jian = Statistical yearbook of Nanchang / Nanchang Shi tong ji ju bian.

    南昌统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. (some col.) ; 27-29 cm. 2000
22
    PRINTED BOOKS 2000

Zhongguo lao dong tong ji nian jian = Yearbook of labour statistics of China / Guo jia tong ji ju she hui tong ji si, Lao dong bu zong he ji hua si bian.

    中国劳动统计年鉴 =
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she        v. : ill. ; 20-30 cm. 2000
23
    PRINTED BOOKS 2000-

Zhongguo jia ge ji cheng zhen ju min, jia ting shou zhi diao cha tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju cheng shi she hui jing ji diao cha zong dui bian.

    中国价格及城镇居民, 家庭收支调查统计年鉴
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. ; 26 cm. 2000-
24
    PRINTED BOOKS 2000-

Zhongguo nong ye yin hang tong ji nian jian / Zhongguo nong ye yin hang bian.

    中国农业银行统计年鉴
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 27 cm. 2000-
25
    PRINTED BOOKS 2000-

Zhongguo she hui tong ji nian jian.

    中国社会统计年鉴. Guo jia tong ji ju she hui he ke ji tong ji si.
Beijing shi : Zhongguo tong ji chu ban she,    Di 1 ban.    v. ; 30 cm. 2000-
26
    PRINTED BOOKS 2000-

Jiao yi tong ji nian jian / Shanghai qi huo jiao yi suo xin xi bu bian.

    交易统计年鉴
Beijing : Xinjiang ren min chu ban she,        v. : ill. ; 29 cm 2000-
28
    PRINTED BOOKS 1998

Zhongguo jiao yu shi ye tong ji nian jian = Educational statistics yearbook of China / Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia jiao yu wei yuan hui ji hua jian she si.

    中国教育事业统计年鉴 =
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,        6 v. ; 27 cm. 1998
29
    PRINTED BOOKS 1997

Fujian shang ye jing ji tong ji nian jian = Commerce economics statistical yearbook of Fujian / Fujian sheng tong ji ju.

    福建商业经济统计年鉴 =
[Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 27 cm. 1997
30
    PRINTED BOOKS 1997-

Zhongguo jian zhu ye tong ji nian jian = Construction statistical yearbook of China / Guo jia tong ji ju gu ding zi chan tou zi tong ji si bian.

    中国建筑业统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 27 cm. 1997-
31
    PRINTED BOOKS 1997-

Shanghai tou zi jian she tong ji nian jian = Shanghaitouzijianshetongjinianjian / Shanghai shi tong ji ju, Shanghai shi jian she wei yuan hui, Shanghai shi ji hua wei yuan hui bian.

    上海投资建设统计年鉴 =
[Shanghai : Shanghai shi tong ji ju?],        v. : ill. ; 26 cm. 1997-
32
    PRINTED BOOKS 1997

Shandong mao yi tong ji nian jian / Shandong sheng tong ji ju, Shandong sheng mao yi ting.

    山东贸易统计年鉴
[Shandong] : Shandong sheng tong ji ju : Shandong sheng mao yi ting,        v. : ill. ; 27 cm. 1997
33
 
    PRINTED BOOKS 1996-

Shenzhen zheng quan jiao yi suo shi chang tong ji nian jian = SSE market statistics annual / [Shanghai zheng quan jiao yi suo bian].

    深圳证券交易所市场统计年鉴=
Chengdu : Xi nan cai jing da xue chu ban she,        v. ; 30 cm. 1996-
34
    PRINTED BOOKS 1996-

Zhongguo nong ye fa zhan yin hang tong ji nian jian / Zhongguo nong ye fa zhan yin hang bian.

    中国农业发展银行统计年鉴
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 26 cm. 1996-
35
    PRINTED BOOKS 1995-

Guilin di qu jing ji tong ji nian jian = Economic and statistical yearbook of Guilin District / "Guilin di qu jing ji tong ji nian jian" bian wei hui bian.

    桂林地区经济统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. (some col.) ; 29 cm. 1995-
36
    PRINTED BOOKS 1995-

Shanghai shi dui wai jing ji mao yi tong ji nian jian / Shang-hai shih tui wai ching chi mao i wei yüan hui, Shang-hai "Chung-kuo tui wai ching chi mao i tsʻung shu" pien tsuan wei yuan hui pien.

    上海市对外经济贸易统计年鉴
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she,        volumes : illustrations ; 26 cm 1995-
37
    PRINTED BOOKS 1995-

Zhongguo hai yang tong ji nian jian / Guo jia hai yang ju = China marine statistical yearbook / edited by State Oceanic Administration, People's Republic of China.

    中国海洋统计年鉴
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : col. ill., col. maps ; 27 cm. 1995-
38
    PRINTED BOOKS 1994-

Liuzhou jing ji tong ji nian jian = Economic and statistical yearbook of Liuzhou / Liuzhou jing ji tong ji nian jian bian.

    柳州经济统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. (some col.) ; 27 cm. 1994-
39
    PRINTED BOOKS 1994-

Qinghai tong ji nian jian = Statistical yearbook of Qinghai / Qinghai Sheng tong ji ju bian.

    靑海统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 27-31 cm. 1994-
40
    PRINTED BOOKS 1994

Dalian shi she hui jing ji tong ji nian jian / Liu Piji zhu bian.

    大连市社会经济统计年鉴
Dalian shi : Dalian tong ji ju,        volumes : illustrations ; 27 cm 1994
41
    PRINTED BOOKS 1994-

Shanghai Pudong xin qu tong ji nian jian = Statistical yearbook of Shanghai Pudong New Area / Shanghai shi Pudong xin qu tong ji ju bian.

    上海浦东新区统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        volumes : illustrations ; 27 cm 1994-
42
    PRINTED BOOKS 1994-

Huizhou tong ji nian jian = Statistical yearbook of Huizhou / Huizhou shi tong ji ju bian.

    惠州统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 29 cm. 1994-
43
    PRINTED BOOKS 1994

Zhongguo gong hui tong ji nian jian = Chinese trade unions statistics yearbook / Zhonghua quan guo zong gong hui zheng ce yan jiu shi bian.

    中国工会统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,        v. ; 27 cm. 1994
44
    PRINTED BOOKS 1994-

Heilongjiang tong ji nian jian = Statistical yearbook of Heilongjiang / Heilongjiang sheng tong ji ju bian.

    黑龙江统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. (some col.) ; 27 cm. 1994-
45
    PRINTED BOOKS 1993

Heilongjiang jing ji tong ji nian jian / Heilongjiang sheng tong ji ju bian.

    黒龙江经济统计年鉴
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        6 v. : ill. (some col.) ; 27 cm. 1993
46
    PRINTED BOOKS 1993

Zhongguo guo nei shi chang tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju mao yi wu zi tong ji si bian.

    中国国內市场统计年鉴
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        3 v. : ill. ; 21 cm. 1993
47
    PRINTED BOOKS 1993-

Henan tong ji nian jian = Statistical yearbook of Henan / Henan sheng tong ji ju bian.

    河南统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 27-30 cm. 1993-
48
    PRINTED BOOKS 1993-

Jiujiang jing ji tong ji nian jian = Economic statistics yearbook of jiu jian / Jiujiang shi tong ji ju bian.

    九江经济统计年鉴 =
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 27 cm. 1993-
49
    PRINTED BOOKS 1993-

Xizang tong ji nian jian / Xizang Zizhiqu tong ji ju bian.

    西藏统计年鉴
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 27 cm. 1993-
50
    PRINTED BOOKS 1993-

Zhongguo shi chang tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju mao yi wu zi tong ji si bian.

    中国市场统计年鉴
[Beijing] : Zhongguo tong ji chu ban she,        v. : ill. ; 26 cm. 1993-
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page