My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Limited to: Language "Chinese" and 347 results found. Sorted by relevance | date | title .
Result Page     
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
KEYWORDS (1-50 of 347)
Most relevant 

Most relevant titles

 entries 1-6
1
    PRINTED BOOKS 1972

Zai sheng [microform] = The National renaissance.

    再生 [microform] = The National renaissance.
Washington, D. C. : Center for Chinese research materials, ARL, 1972.        8 microfilm reels. 1972
2
    PRINTED BOOKS 198-

Liang Huai yan fa zhi [microform] : 40 zhuan / Jiqing zhuan.

    兩淮鹽法志 [microform] : 40卷 / 吉慶撰.
[Taipei] : Guo li zhong yang du shu guan, [198-]        2 microfilm reels. 198-
3
 
    PRINTED BOOKS  

Liang Huai yan fa zhi [microform] / Jishan jian zuan.

    兩淮鹽法志 [microform] / 佶山監纂.
        4 microfilm reels.  
4
    PRINTED BOOKS  

Zhongguo qing nian hui kan [microform]

   
Shanghai : Zhongguo qing nian she,        3 microfilm reels.  
5
    PRINTED BOOKS  

Zhongguo guo min dang nian jian [microform]

   
[s.l. : s.n.]        2 microfilm reels.  
6
    PRINTED BOOKS  

Xin yue yue kan [microform]

    新月月刊 [microform]
Shanghai : Xin yue shu dian,        3 microfilm reels.  
Highly relevant 

Highly relevant titles

 entries 7-7
7
    PRINTED BOOKS 1979

Ying Han dui zhao dian nao suo ying ming ci ci dian = English-Chinese dictionary of computer microform terms / Huang Kedong bian.

    英漢對照電腦縮影名詞辭典 = Huang, Kedong.
Taibei : Xi tong chu ban she : Bei men shu cheng zong jing xiao,        425 pages ; 20 cm 1979
Very relevant 

Very relevant titles

 entries 8-347
8
    PRINTED BOOKS 2000

Yangzhou Xiu yuan zhi [microform] : 8 juan, shou 1 juan / [Zheng Qinghu zhuan].

    揚州休園志 Zheng, Qinghu, b. 1736.
London : British Library Microfilm Services,        1 microfilm : ill. ; 35 mm. 2000
9
    PRINTED BOOKS 2000

Man sing times 1921-1922 [microform].

   
Wellington : National Library of New Zealand,        1 microfilm reel ; 35 mm. 2000
10
    PRINTED BOOKS 2000

Xinxilan qiao nong yue kan 1949-1972 [microform].

    新西蘭僑農月刊 1949-1972
Wellington : National Library of New Zealand,        4 microfilm reels ; 35 mm. 2000
11
 
    PRINTED BOOKS 1995

[Social movements] = [Zheng she]. [Microform] / [Union Research Institut (Hong Kong) bian].

    [Social movements] = [Union Research Institute, Hong Kong].
[Xianggang] : [Xianggang jin hui da xue tu shu guan],        6 reels. [reel 2, 3, 5. 7, 9, 14.] 1995
12
    PRINTED BOOKS 1995

Kai fa bao [microform] = Development weekly.

    开发报
Beijing : Zhongguo suo wei chu ban wu jin chu kou gong si,        Weeklymicrofilm reels. 1995
13
    PRINTED BOOKS 1991

Qing Menggu Che wang fu cang qu ben. [Microform] / Jin Peilin zhu bian.

    清蒙古車王府藏曲本.金沛霖.
Beijing : Shou du tu shu guang : Beijing gu ji chu ban she,        v. 1991
14
 
    PRINTED BOOKS 1987

Min zhu yu fa zhi [microform]/ Min zhu yu fa zhi bian ji bu.

    民主与法制
[Shanghai shi] : Shanghai shi fa xue xue hui, hua dong zheng fa xue yuan,        v. 1987
15
    PRINTED BOOKS 1987

Zhongguo fa zhi bao [microform] = Zhongguo fazhibao.

    中國法制報
[Peking] : Zhongguo fa zhi bao she,        v. : ill. ; 38-55 cm. 1987
16
    PRINTED BOOKS 1986

Lu hai jun da yuan shuai da ben ying [microform] : 1923-1925 / Zhongguo di 2 li shi dang an guan.

   
[Nanjing] : Zhongguo di 2 li shi dang an guan, 1986.        4 microfilm reels. 1986
17
    PRINTED BOOKS 1986

Guangzhou he Wuhan guo min zheng fu dang an [microform] / Zhongguo di er li shi dang an guan.

    广州和武汉 国民 政府 档案
Nanjing : Zhongguo di er li shi dang an guan,        17 microfilm reels ; 16 mm. 1986
18
    PRINTED BOOKS 1983

Shen wu zhi ai : Shen Congwen zao qi zuo pin xuan / ["Hua cheng" bian ji bu bian].

    神巫之爱 : Shen, Congwen, 1902-1988.
[Guangzhou] : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    533 p., [2] leaves of plates : ill., port. ; 19 cm. 1983
19
    PRINTED BOOKS 1983

Chao shan zhu yin zi ji [microform] / Guo min zheng fu nei zheng bu. Chao shan shi wu yin / Ming Ping bian zhu. Chao yin zi lei bian zheng / Tan Pingzhang bian zhu. Chao yin fen yun chang yong zi biao / Ming Ping bian zhu. Chaozhou fang yan yu yin de

    潮汕注音字集
[S.l.: s.n.], Ling dong chu ban she, Yu xin shu she, Ling dong chu ban she, Shantou da xue, Rong tao chu ban she, Shantou da xue,        68 p. ; 19 cm ; 164 p. ; 19 cm ; 127 p. ; 19 cm ; 188 p. 19 cm ; 30 p. ; 502 p. ; 19 cm ; varies. 1983
20
    PRINTED BOOKS 1983-

Jing ji ri bao [microform] = Economic daily.

    經濟日報
Beijing : Jing ji ri bao she,        v. : ill. ; 55 x 40 cm. 1983-
21
 
    PRINTED BOOKS 1983

Qing yi bao [microform] = Journal of popular opinion.

    清議報
Beijing : China National Microforms Import and Export Co., [1983]        4 microfilm reels. 1983
22
    PRINTED BOOKS 1983

Chuang zao ji kan [microform]

    創造季刊
Shanghai : Shanghai shu dian,        2 v. ;: 25 cm. 1983
23
    PRINTED BOOKS 1981

Yunnan xin hai ge ming zi liao [microform] / Xie Benshu ... [et al.] bian.

    云南辛亥革命資料
Kunming : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    2, 578 p. ; 21 cm. 1981
25
    PRINTED BOOKS 1973

Hong wei bing zi liao [microform] = Red Guard publications.

    红卫兵资料
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials : Association of Research Libraries,        26 reels ; 35 mm. 1973
26
    PRINTED BOOKS 1966

Da gong bao [microform].

    北京:大公報
Beijing : [Da gong bao],        v. : ill. 1966
27
    PRINTED BOOKS 1963

Mang mang de cao yuan. Shang bu [microform] / Malaqinfu. Chun de xi ge / Malaqinfu. Cao yuan chen qu / Malaqinfu. Lu se de sha mo : Dian ying wen xue ju ben / Malaqinfu.

    茫茫的草原. Malaqinfu.
Beijing : Zuo jia chu ban she : Xin hua shu dian fa xing,    Di 2 ban.    402 p., [8] leaves of plates) : ill. (some col.) ; 21 cm. 1963
28
    PRINTED BOOKS 1962

Zhongguo gu dian wen xue ping lun zi liao suo yin [microform] / Fujian shi fan xue yuan Zhong wen xi Zhongguo gu dian wen xue jiao yan zu zi liao shi bian.

    中国古典文学评〓资料索引
Fuzhou : Fujian ren min jiao yu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 2 ban.    10, 147 p. 1962
29
    PRINTED BOOKS 1962

Ling hai wei biao [microform] / Qiu Niantai shu zhu.

    嶺海 微飆 Qiu, Niantai.
Taibei shi : Zhonghua ri bao she,    Chu ban.    6, 384 p. : ill., ports. ; 19 cm. 1962
30
    PRINTED BOOKS 1960

Tu shu guan xue tong xun [microform] = Tushuguanxue tongxun.

    图书館學通訊
Beijing : Beijing tu shu guan,        22 nos. : ill. 1960
31
    PRINTED BOOKS 1960

Shisou zi liao shi gong fei zi liao [microform] / [Shisou zi liao shi yuan bian].

    石叟資料室共匪資料 Shisou zi liao shi.
Stanford : Hoover Institution,        21 microfilm reels : ill. 1960
32
    PRINTED BOOKS 1958

Zhongguo gong chan dang li shi jian bian [microform] / Wang Shi [... et al.] bian zhu.

    中国共产党历史簡編
Shanghai : Ren min chu ban she,        6, 302 p. ; 20 cm. 1958
33
    PRINTED BOOKS 1958

Shi lun Zhongguo ren min min zhu tong yi zhan xian [microform] Zhang Zhiyi zhu.

    試論中国人民民主統一战綫 Zhang, Zhiyi.
Beijing, Ren min chu ban she,        4, 373 p. 19 cm. 1958
34
    PRINTED BOOKS 1957

Mizhi xian Yangjiagou tiao cha [microform] / Yan'an nong cun tiao cha tuan zhu.

    米脂縣楊家沟調查
Beijing : Sheng huo · du shu · xin zhi · san lian si dian,        169 p. 1957
35
    PRINTED BOOKS 1957

Shi yue ge ming dui Zhongguo ge ming de ying xiang [microform] / Ding Shouhe, Yin Xuyi, Zhang Bozhao zhu.

    十月革命对中國革命的影响 Ding, Shouhe.
Beijing : Ren ming chu ban she,        2, 180 p. : ill. ; 19 cm. 1957
36
    PRINTED BOOKS 1956

Di er ci guo nei ge ming zhan zheng shi qi de nong cun ge ming gen ju di [microform] / Wang Boyan zhu.

    第二次國內革命戰爭時期的農村革命根據地 Wang, Boyan.
Shanghai : Xin zhi shi chu ban she,        138 p. ; 18 cm. 1956
37
    PRINTED BOOKS 1954-

Li shi yan jiu [microform].

    歷史硏究
Beijing : Zhongguo ke xue yuan,        v. ; 26 cm. 1954-
38
    PRINTED BOOKS 1953

Ke'erqin cao yuan de ren men [microform] / Malaqinfu.

    科尓沁草原的人們 Malaqinfu.
Beijing : Ren min wen xue chu ban she,        35 p. : ill. ; 15 cm. 1953
39
    PRINTED BOOKS 1952-

Sichuan ri bao [microform] = Sichuan ribao.

    四川日报
Chengdu shi : Sichuan ri bao she,        v. : ill. 1952-
40
 
    PRINTED BOOKS 1952

Xiao shuo [microform].

    小說
Xianggang; Shanghai : Xiao shuo yue kan she,        Monthly(Two volumes a year, each contains 6 monthly issues). 1952
41
    PRINTED BOOKS 1951

Di guo zhu yi zen yang li yong zong jiao qin lüe Zhongguo [microform] / [Ren min chu ban she bian ji].

    帝國主義怎樣利用宗敎侵略中國
Beijing : Ren min chu ban she,    Beijing Chu ban.    2, 92 p. 1951
42
    PRINTED BOOKS 1951

Zhongguo hong jun de shi nian [microform] / Xu Zongze bian zhu.

    中國紅軍的十年 Xu, Zongze.
Beijing : Xuan wen shu dian,        99 p. ; 18 cm. 1951
43
    PRINTED BOOKS 1951

Zhongguo gong chan dang lie shi zhuan [microform] / Hua Yingshen bian zhu.

    中國共產黨烈士傳
Beijing : Qing nian chu ban she,        260 p. 1951
44
    PRINTED BOOKS 1951

Zai ai guo zhu yi qi zhi xia tuan jie qian jin [microform] / Zhongguo min zhu tong meng zong bu xuan chuan wei yuan hui bian. Shenyang shi jian / Luo Longji zhu.

    在愛國主義旗幟下團結前進 Zhongguo min zhu tong meng. Xuan chuan wei yuan hui.
[Beijing : Zhongguo min zhu tong meng zong bu xuan chuan wei yuan hui], Liang you tu shu yin shua gong si,        127 p. ; 19 cm ; 19, 15, 18, 5 p. ; 10 * 14 cm. 1951
45
 
    PRINTED BOOKS 1951

Lun xian shi zhu yi de lu [microform] / Hu Feng zhu.

    論現實主義的路 Hu, Feng.
Shanghai : Ni Tu she,        1951
46
    PRINTED BOOKS 1950-

Xian dai fo xue [microform].

    現代佛學
Beijing : Zhongguo fo jiao xie hui,        Bimonthly, No. 7, 1960- 1950-
47
    PRINTED BOOKS 1949

Zhongguo fu nü di yi ci quan guo dai biao da hui [microform].

    中國婦女第一次全國代表大会 Zhongguo fu nü quan guo dai biao da hui. (1st : 1949 : Peking, China).
[Hong Kong] : Xin min zhu zhu ban she,        108 p. ; 19 cm. 1949
48
    PRINTED BOOKS 1949

Xin hua ri bao. Taihang ban [microform] = Sinxua-rhbao.

    新華日報.
Shanxi Taihang : Xin hua ri bao she,        v. 1949
49
    PRINTED BOOKS 1949

Jiang hai ri bao. Haimen [microform].

    江海日報.
Haimen : Liu Mufei fa xing,        v. : ill. 1949
50
 
    PRINTED BOOKS 1949

Jiangsu min bao. Wuxi [microform].

    江蘇民報.
Wuxi : Feng Youzhen, Xin Zenhui fa xing,        v. : ill. 1949
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page