My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
189655170x : Challenges of effective cooperation and coordination in peace operations / Ann Livingstone, editor ; Kristine St-Pierre, managing editor.  2008 1
1896580076 : The jade necklace / by Paul Yee ; illustrated by Grace Lin.  2002 1
1896580130 : Crocodiles say-- / Robert Heidbreder and Rae Maté.  2005 1
1896580297 : The alchemist's portrait / by Simon Rose.  2003 1
Your entry 1896594131 would be here
1896597149 : I never liked you : a comic-strip narrative / Chester Brown.  2002 1
189659770x : It's a good life, if you don't weaken : a picture novella / by Seth.  2011 1
1896597858 : The Push Man, and other stories / Yoshihiro Tatsumi ; [translated by Yuji Oniki].  2005 1
1896597866 : Satiroplastic : [sketchbook facsimile] / drawings by Gary Panter.  2005- 1
1896597904 : Baghdad journal : an artist in occupied Iraq / by Steve Mumford.  2005 1
1896622003 : Grabbing the tiger by the tail : NGOs learning for organizational change / [authors, David Kelleher, Kate McLaren, Ronald Bisson].  1996 1
1896642063 : 2014 da beng kui : Zhong gong jue mi bao gao yu shi she hui da beng kui / Hu Qiaoying zhu.  2012 1
1896642136 : Tai zi dang liu fang da zhan / He Zhiheng.  2013 1
18966659 : Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze [electronic resource]    1
1896671004 : Simple computer imaging and mapping / Micha Pazner, Nancy Thies, and Roberto Chávez.  1994 1
18966764 : Neuropsychiatria i neuropsychologia [electronic resource] .  2006 1
189669134x : Women, law, and social change : core readings and current issues / edited by T. Brettel Dawson.  1998 1
18967094 : International Multiconference on Computer Science and Information Technology [electronic resource] : [proceedings].    1
1896715079 : Borromini. : his extraordinary architecture.  1996 1
1896745024 : Zhongguo jie fang jun xian yi jiang ling lu = The general and master role of People's Liberation Army of China / He Pin.  1996 1
1896745032 : Jiang Zemin mian lin de tiao zhan = Challenges faced by Jiang Zemin / Wang Shaoguang ... [et al.] ; zheng li Gao Xin ; ce hua He Pin.  1997 1
1896745040 : Wen ge da zi bao jing xuan / xuan ji Tan Fang, Zhao Wumian ; shu ping Zhao Wumian.  1996 1
1896745067 : Wen ge da nian biao : yuan yuan, ge ming, yu bo = Culture revolution chronicle / Zhao Wumian.  1996 1
1896745083 : "Hong wei bing" yu "xipishi" : li shi de shi yan pin, shi yan zhe he shi yan = Red guards & hippies / Ren Zhichu.  1996 1
1896745105 : Zhong gong zui gao jue ce ceng, 1996-1997 = Who's the boss : the highest rank of decision-making in China / He Pin.  1996 1
1896745113 : Shui ling dao Zhongguo : Zui you quan li de 24 ge ren / Gao Xin, He Pin zhu.  1998 1
1896745121 : Zhongguo kua shi ji da fang lue : wei lai wu nian she hui jing ji fa zhan fang xiang = A cross-century blueprint of China / zhu bian Chen Ziming, Wang Juntao ; zhi xing zhu bian Wei Hua.  1997 1
1896745172 : Jiang Zemin de mu liao = Jiang Ze-min's counselors / Gao Xin.  1997 1
1896745180 : Tian an men = The Gate of Heavenly Peace / Kama, Gao Fugui deng.  1997 1
1896745202 : Zhi Zhongnanhai mi zha : wei Zhongguo sheng bian = Letters eyes only for Zhongnanhai & argument to justify the Chinese cause / He Xin.  1998 1
1896745210 : Zhongguo ru he mian dui xi fang = How China faces the West / Xiao Pang zhu bian.  1997 1
1896745245 : Riben ru he mian dui Zhongguo / Xia Bing.  1997 1
1896745253 : Beijing di xia "wan yan shu" = The ten-thousand-word and other underground writings in Beijing / zhu bian Shi Liuzi ; dao du Shen Hongfei.  1997 1
189674527x : Jiang Zemin de quan li zhi lu / Gao Xin zhu.  1997 1
1896745288 : Jiang Zemin xi you ji / Shi Jian, Hu Nan zhu.  1998 1
1896745296 : Zhao Ziyang zui hou de ji hui = Zhao Ziyang's laf [sic.] chance / zhu bian Yuan Huizhang.  1997 1
189674530x : Meiguo chong xin fa xian de Zhongguo / Xie Xiang zhu.  1997 1
1896745326 : Dong Jianhua de te bie gu wen : Xianggang shang ren Ye Guohua ru he da shang zheng zhi zhe sou chuan / Li Xiaozhuang zhu.  1997 1
1896745334 : Riben xin yin mou = Japan's new conspiracy / Tian Yuan [zhu bian].  1997 1
1896745342 : Deng Xiaoping de yi chan, Jiang Zemin de kun jing = Legacy of Tiananmen : China in disarray / MaiJiesi zhu ; Yuan Xizheng yi.  1997 1
1896745369 : Zhongguo xia yi bu zen yang zou : dang dai jing ying da lun zheng / Li Ping zhu bian ; [zuo zhe Li Ping].  1998 1
1896745377 : Zhongnan hai qi ju tou / Yi Ming zhu.  1998 1
1896745407 : Gu wan tan jiu wen / Chen Zhongyuan zhu.  1997 1
1896745431 : Cong Hua Guofeng xia tai dao Hu Yaobang xia tai / Hu Jiwei zhu.  1998 1
1896745458 : Guan jian wen ti : Zhongguo ji jiang jin xing de zheng zhi ti zhi gai ge / Tang Yihong zhu.  1997 1
1896745466 : Zhen jia Zhou Enlai = The real Zhou Enlai / Zhao Wumian zhu.  1997 1
1896745482 : Hu Yaobang xia tai de bei jing / Wang Ruoshui zhu.  1997 1
1896745504 : Zhongguo de xian jing / He Qinglian zhu.  1997 1
1896745512 : Zhong gong zui gao jue ce ceng : shi wu da hou de quan li bu ju / Zhongguo ju shi fen xi zhong xin zhu bian.  1997 1
1896745547 : Tian zang : Xizang de ming yun / Wang Lixiong zhu.  2001 1
1896745555 : Beijing ru he kong zhi Xianggang / He Pin, Gao Xin zhu.  1998 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next