My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
7540407166 : Zhongguo zuo yi wen xue si chao tan yuan / Ai Xiaoming zhu.  1991 1
7540407360 : Li dai ming jia ci bai shou shang xi / Guo Shoulu bian zhu.  1981 1
7540408413 : Zhongguo gu dai shi ci qu fu / Wen Zhengyi bian zhu.  1992 1
7540408480 : Zhongguo ying lian jian shang ci dian / zhu bian Wang Chi ; fu zhu bian Deng Tanzhou, Chen Shuliang, Hu Guangfan.  1991 1
Your entry 7540409177 would be here
7540409428   2
7540409541 : Zhongguo qun zhong wen hua ci dian / [zhu bian Chang Bo ; fu zhu bian Xu Ming ... et al.].  1992 1
7540409835 : Zhongguo xin shi shi hua / Yang Li'ang zhu.  1992 1
7540409843 : Zhongguo xin shi shi hua / Yang Li'ang zhu.  1992 1
7540410086 : Zhongguo min jian de shen / Zhou Zonglian, Zhou Zongxin, Li Hualing zhu.  1992 1
7540410299 : Qian wan bie ba wo dang ren / Wang Shuo.  1993 1
75404106 : Inostrannye izvesti︠i︡a o vosstanii Stepana Razina : materialy i issledovani︠i︡a / pod red. A. G. Manʹkova.  1975 1
7540413433 : Ren sheng kong shan ling yu / Xu Dishan zhu ; Li Xia xuan bian.  1995 1
7540413476 : Hui su chang he zhi yuan : xian dai Zhongguo zuo jia yu chuan tong wen hua / Luo Chengyan zhu.  1995 1
7540413484 : Chong jian Chu wen xue de shen hua xi tong / Ling Yu zhu.  1995 1
7540413816 : Zhongguo wen hua ming ren yi mu qin / Li Yucun, Peng Guoliang bian.  1995 1
7540413867 : Xin chao nü xing wen xue dao yin / Huanglin zhu.  1995 1
7540413999 : Qing chun de yong tan / Hong Zheng zhu.  1995 1
7540414251 : Quan guo xiao shuo jiang huo jiang luo xuan dai biao zuo ji pi ping. Zhong pian juan / zhu bian Wang Meng ; fu zhu bian Cheng Depei [and others].  1995 1
754041426x : Quan guo xiao shuo jiang huo jiang luo xuan dai biao zuo ji pi ping. Zhong pian juan / zhu bian Wang Meng ; fu zhu bian Cheng Depei [and others].  1995 1
75404147 : Le stampe popolari italiane / Achille Bertarelli ; introduzione di Clelia Alberici.  1974 1
7540415673 : Hunan dang dai wen xue ping lun xuan, 1990-1995 nian juan [electronic resource] / zhu bian Wen Xuande, Liu Mingtai.  1996 1
7540416831 : Hun qian / Long Yingtai zhu.  1997 1
7540416939 : Jia Baoyu yu ya huan men / Cao Xueqin, Gao E zhu ; Lu Zhenping, Tang Yang bian ji.  1997 1
7540416947 : Feng jie / Cao Xueqin, Gao E zhu ; Lu Zhenping, Tang Yang bian ji.  1997 1
7540417951 : Zhen ai xin ling / Jiang Zilong.  1998 1
754041796x : Bei qing zhi lü / Pai hua.  1998 1
7540418389 : Kang Zhuo wen ji / [ze ren bian ji Li Shuji].  1998 1
7540418516   3
7540419059 : Yue guang ren / [Aodaliya] Daiwei Fusite zhu ; Ye Shengnian yi.  1998 1
7540419512 : We went together before : memories of one hundred youth eng  1998 1
7540420472 : Hu die de jian jiao / Wei Hui zhi zao.  2003 1
7540422106 : Ying xiang 20 shi ji Zhongguo de 100 feng xin / Shen Guiping, Cheng Yu bian zhu.  1999 1
7540423773 : Chuan yue jue di : Luobupo fu di shen mi tan xian zhi lü = Crossing the lifeless zone / Gao Jianqun zhu.  2000 1
7540423986 : Han yi De yu chuan tong ge qu hui cui / Qian Renkang yi ci zhu shi.  2000 1
75404268r979 : Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell'età di Ezzelino da Romano.  1963 1
7540431156 : Wang Anyi shuo = Wang Anyi talks / [zhu zuo zhe Wang Anyi ; ze ren bian ji Xue Jian].  2003 1
7540433043 : Lu Xun xuan ji. 1, Xiao shuo juan [electronic resource] / Lin Xianzhi ping zhu ; Feng Zikai, Zhao Yannian cha tu.  2004 1
75404330r934 : La romanizzazione nel bacino idrografico padano attraverso l'odierna idronimia / Ambra Costanzo Garancini.  1975 1
7540433175 : Lu Xun xuan ji. 3, Ping lun juan [electronic resource] / Lin Xianzhi ping zhu ; Qiu Sha, Wang Weijun cha tu.  2004 1
7540433183 : Lu Xun xuan ji. 4, San wen, san wen shi, shi juan [electronic resource] / Lin Xianzhi ping zhu ; Zhao Yannian cha tu.  2004 1
75404351r962 : Still she wished for company / Margaret Irwin.  1968 1
7540436336 : Yi ren , yi ren / Liang Xiaosheng zhu.  2006 1
754043967x : Hun dun : Jia Pingwa san wen sui bi ji.  2007 1
7540439688 : Cong meng xiang chu fa : Tie Ning san wen sui bi ji.  2007 1
7540441690 : Wenchuan shi ri : Feng huang zhen di xian chang zhi ji / Feng huang wei shi chu ban zhong xin.  2008 1
7540442298 : 木凸.  2008 1
7540442395 : 黑雀群.  2008 1
7540443200 : Piano concerto no. 2, op. 18 : reduction for 2 pianos = Di er gang qin xie zou qu, op. 18 / Serge Rachmaninoff.  2009 1
7540443545 : Haizi zui mei de 100 shou shu qing duan shi / Haizi zhu ; Rong Guangqi xuan bian.  2009 1
75404466 : Staroserbska͡ia glagolʹna͡ia ak͡tsentua͡tsi͡ia : sbornik 1509 g. kak pam͡iatnik istorii serb. shtokavskogo udareni͡ia / R. V. Bulatova.  1975 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next