My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
83214000acn : Sheng ping zi shu / Xu Haidong.  1982 1
8321401 : A study of major off-the-job training centres in Australia / <author : John Cunningham>.  1984 1
83214021acn : Gu shi di li lun cong / Qian Mu zhu.  1982 1
8321402453 : Podr{240}eczny Słowink angielsko-polski / Jan Stanisławski, Katarzyna Billip, Zofia Chociłowska.  1981 1
Your entry 8321402658 would be here
83214098 : Evasion fiscale, fraude fiscale = Tax avoidance, tax evasion.  1983 1
83214180 : Chuan tong wen hua yu xian dai sheng huo yan tao hui lun wen ji / Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui bian yin.  1982 1
83214183acnr91 : Nian du xiao shuo xuan zi liao bian / Ying Di bian.  1983 1
83214195 : Varro the scholar : studies in the first book of Varro's De re rustica / Jens Erik Skydsgaard.  1968 1
83214295acn : Wu xing qi xia de Xianggang : Xianggang qian tu wen ti tan tao / Zeng Shuji deng zhu ; Xianggang qian tu yan jiu xiao zu bian.  1982 1
83214479 : Sinological studies and reviews / Lien-Sheng Yang = Han xue lun ping ji / Yang Liansheng.  1982 1
83214520r985 : Politica e diritto nel Trecento italiano : il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) / Diego Quaglioni ; con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno".  1983 1
83214540r962 : Il Pensiero politico del basso Medioevo : antologia di saggi / a cura di Carlo Dolcini.  1983 1
83214601r95 : Fossil cichlid fish of Africa / by Judith Anne Harris Van Couvering.  1982 1
83214684 : Choral arranging / by Hawley Ades.  c1983 1
83214727acn : You huan yu sheng zhi zi shu / Lei Xiaocen zhu.  1982 1
83214778acn : Shang shu yi wen hui lu / Qu Wanli zhu.  1983 1
83214779r932 : The traditional architechture of Rās al-Ḵẖaimah (North) / by Walter Dostal.  1983 1
83214795acn : Ren yao zhi jian : Zhongguo da lu bao dao wen xue xuan / Liu Binyan deng zhu.  1982 1
83214814acn : Zhang Jingjiang xian sheng wen ji / bian ji chu ban zhe Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui.  1982 1
83214858 : Duo shao chong lou jiu shi / Yin Xueman zhu.  1982 1
83215048 : L'estetica di Luciano Anceschi : prospettive e sviluppi della nuova fenomenologia critica / Valentina De Angelis.  1983 1
83215126acn : Qiao zheng lun wen xuan ji / Hua qiao tong xun she bian yin.  1981 1
83215136 : Il Cottolengo e gli altri / Domenico Carena ; prefazione di Giulio Andreotti.  1983 1
83215145r96 : Chiose minime dantesche / Ovidio Capitani.  1983 1
83215178ajr96 : Shin Nihon bunpō kenkyū / Kuno Susumu cho.  1983 1
83215237 : Internationale Probleme auf dem Gebiet der Umsatzbesteuerung = International problems in the field of general taxes on sales of goods and services.  1983 1
83215302r972 : The Fourth Constitution of Communist China / by Ho Chih-cheng.  1983 1
83215370 : Das Grabdenkmal des Königs Sáhụ-reʻ / von Ludwig Borchardt.  1982- 1
83215484 : Bian wei shi jin lu jiao zhu / Liu Yi'an [jiao zhu].  1982 1
83215527 : Tai hu chuan shuo gu shi / Jiangsu sheng min jian wen xue gong zuo zhe xie hui Suzhou shi fen hui bian ; [cha tu Suzhou shi ban hua yi shu yan jiu hui].  1982 1
83215644acn : Guo li zhong yang tu shu guan jin shi tuo pian jian mu / Guo li zhong yang tu shu guan bian yin ; [bian ji zhe Guo li zhong yang tu shu guan te cang zu].  1983 1
83215662r98 : The legal regime for deep seabed mining under the Law of the Sea Convention / Wolfgang Hauser ; translation by Frances Bunce Dielmann.  1983 1
83215709acn : Ming kan ben Xi xiang ji yan jiu / Jiang Xingyu zhu.  1982 1
83215885 : Gendai Chūgoku gaikō kenkyū bunken mokuroku (1949-1980) / Kida Shōjirō = Bibliography of studies on contemporary China's foreign policy in Japan / Shojiro Kida.  1982 1
83215890r953 : Bacchae / Euripides ; edidit E. Christian Kopff.  1982 1
83216010 : Plakate gegen den Krieg / von Käthe Kollwitz ... u.a. ; [herausgegeben von Reiner Diederich, Richard Grübling und Horst Trapp].  1983 1
83216109 : Huang Leisheng hua ji = Lui-Sang Wong's paintings.  1982 1
83216131 : History and philosophy of science : proceedings of the International Congress of the History and Philosophy of Science, Islamabad, 8-13 December, 1979 / edited by Hakim Mohammed Said.  1980? 1
83216155 : La frase semplice e complessa nell'italiano / Graziella Tonfoni.  1983 1
83216177 : Hua Guofeng yu Hua Guofeng zheng quan / Li Tianmin zhu.  1982 1
83216303r93 : Monotheism and the prophetic minority : an essay in Biblical history and sociology / Bernhard Lang.  1983 1
83216375 : Wonderful wireless : reminiscences of the stars of Australia's live radio / Nancye Bridges ; with the help of Frank Crook.  1983 1
83216396acn : Ying Han hua xue xian wei gong ye ci hui = An English-Chinese dictionary of man-made fibres / Shanghai shi hua xue xian wei gong ye gong si, Sichuan wei ni lun chang zhu bian.  1982 1
83216423 : The battle for Bermondsey / Peter Tatchell ; pref. by Tony Benn.  1983 1
83216465 : Jerry's girls : a song and dance celebration / the music and lyrics of Jerry Herman ; concept by Jerry Herman and Larry Alford.  c1988 1
83216553r96 : Method in the sociology of literature / Lucien Goldmann ; translated and edited by William Q. Boelhower.  1981 1
83216566r90 : Il viaggio della Démetra : elegismo regressivo ed ansia di modernità negli scrittori meridionali del Novecento / Luigi Reina.  1982 1
83216674 : Deng qian shi cao / Su Xuelin zhu.  1982 1
83216677r983 : Studies in the language of Geoffrey Chaucer / by J. Kerkhof.  1982 1
83216688acn : Xizang di mao / Zhongguo ke xue yuan Qing Zang gao yuan zong he ke xue kao cha dui.  1983 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next