My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9572924532 : Xing shi tu jian = Illustrated hard book of Chinese sex history / Liu Dalin zhu.  2004 1
9572930761 : Dian cang Taiwan : lian he bao 60 nian ying xiang ji shi / [Lian he bao she bian].  2011 1
9572930788 : Cong piao liu dao xun an : Lian he bao liang an yi ti she lun xuan ji (Minguo ba shi nian zhi yi bai nian) / Huang Nian zhu bian.  2011 1
9572936212 : Er er ba shi jian ze ren gui shu yan jiu bao gao / zong ce hua Li Wangtai, Yang Zhenlong ; zhen xiang yan jiu xiao zu zhao ji ren Zhang Yanxian ; [zhi bi ren Zhang Yanxian ... [deng]].  2006 1
Your entry 9572937146 would be here
9572944622 : 2007 hai xia liang an hua wen wen xue xue shu yan tao hui lun wen xuan ji [electronic resource] / Zhong guo xian dai wen xue xue hui , Zhong yuan da xue zhu ban ; Zhong guo xian dai wen xue xue hui bian.  2007 1
9572944851 : Yelu ren de zhui qiu / Liu Yong bian zhu.  2004 1
9572944894 : Jian Qiao ren de zhi hui / Liu Yong zhu bian.  2004 1
9572945033 : Hai wai Hua ren yan jiu lun wen ji / Xia Chenghua zhu bian.  2005 1
9572945866 : Yi xue ben ti lun / Cheng Zhongying zhu.  2008 1
9572952846 : Taiwan an quan zhan lve ping gu(2003-2004) [electronic resource] = Taiwan security / Ding Yuzhou zhu bian.  2004 1
9572975013 : Taiwan kejia zu qun zheng zhi yu zheng ce / Shi Zhengfeng.  2004 1
957297520x : Taiwan de she hui : cong yi min she hui, duo yuan wen hua dao tu di ren tong / bian zhuan xiao zu Chen Yishen ... [deng].  2004 1
9572975242 : Taiwan de yin yue [electronic resource] / Yan Lufen, Xu Meiling bianzhuan.  2006 1
9572975250 : Taiwan xin dian fan [electronic resource] / Xiao Xinhuang ... [et al]bian zhuan.  2006 1
9572975269 : Taiwan wen xue dao du [electronic resource] / Li Qiao, ZengGuihai,Liu Huizhen bian zhuan.  2006 1
9572975277 : Taiwan de zhuo yue [electronic resource] / Lu Shixiang, Lu Yiming,Yang Shiren bian zhuan.  2006 1
9572975285 : Taiwan de mei shu [electronic resource] / Yan Juanying, Huang Qihui, Liao Xintian bian zhuan.  2006 1
9572975293 : Taiwan zhi mei [electronic resource] / Li Minyong, Liu Zhenxiang,Chen Yijie bian zhuan.  2006 1
9572978527 : Liang an xian dai Han yu chang yong ci dian = Modern Chinese cross-straight dictionary / zhu bian Zhonghua yu wen yan xi suo, Beijing yu yan da xue ; zong jiao ding He Jingxian.  2006 1
9572988069 : Jing xue ce lun / Ye Guoliang zhu.  2005 1
9572kalmus : Djamileh : an opera in one act / Georges Bizet.  1979? 1
9573007312 : Micronutrient deficiencies of crops in Asia / editors, Zueng-Sang Chen, William T.F. Chiu, Jan Bay-Petersen.  2001 1
9573007339 : Citrus production : a manual for Asian farmers / Woo-Nang Chang and Jan Bay-Petersen (eds.)  2003 1
9573007363 : Compost production : a manual for Asian farmers / Zueng-Sang Chen and Christina Bejosano-Gloria (eds.).  2005 1
9573014262 : Zhongguo da lu xi nan sheng qu dui wai mao yi fa zhan mo shi / Zhao Sucheng zhu = The pattern of foreign trade in southwest China / by Su-cheng Chao.  2002 1
9573014270 : Cong zheng zhi wai jiao ceng mian kan nan zhui tu ying xing dong yin fa zhi ren quan zheng yi : yi Zhili Pinuoqie zheng quan wei li / Qiu Renrang zhu.  2002 1
9573014297 : Chan / Lin Huaimin zhu.  2002 1
9573023040 : Fa zhi guo jia yu biao yi zi you : xian fa zhuan lun (san) / Fa Zhibin zhu ; Guo li zheng zhi da xue fa lü xue xi fa xue cong shu bian ji wei yuan hui bian ji.  2003 1
9573023059 : Zi xun gong kai yu si fa shen cha : xing zheng fa zhuan lun / Fa Zhibin zhu ; Guo li zheng zhi da xue fa lü xue xi fa xue cong shu bian ji wei yuan hui bian ji.  2003 1
9573042932 : Cong shang hen wen xue dao xun gen wen xue : Wen ge hou shinian de da lu wen xue liupai [electronic resource] / Song Rushan zhu.  2002 1
9573045710 : Nian shi ji Taiwan dai biao xing ren wu / Lin Hengzhe zhu bian.  2001- 1
9573046814 : Eluosi dui Zhongguo zheng ce zhi nei wai zai dong en ji qi ju xian, 1992-2002 = Dynamics and constranints of Russia's policy towards China in the context of its internal and external settings, 1992-2002 / Wang Dingshi zhu.  2002 1
9573055104 : Kejia shu xie [electronic resource] : Taiwan kejia wen yi zuo jia zuo pin mu lu / Huang Hengqiu bian zhe.  2001 1
9573055112 : Kejia min su wen hua [electronic resource] / Wei Lihua bian zhe.  2002 1
9573055139 : Kejia hua shi yun [electronic resource] / Zheng Cai bian zhe.  2002 1
9573055147 : Kejia min jian wen xue / Huang Ziyao zhu.  2003 1
9573055163 : Taiwan wen xue yu xian dai shi [electronic resource] / Huang Hengqiu zhe.  2006 1
9573055406 : Er qian nian ren quan zai Taiwan / zhu zhe Taiwan ren quan cu jin hui ; zhu bian Chen Junhong.  2001 1
9573062909 : Huainan zi yu Laozi can zheng / Liu Dehan zhu.  2001 1
9573078228 : Taiwan [electronic resource] : zhu quan de chong xin jie shi / Zheng Hailin zhe.  2000 1
9573078252 : Taiwan nian jian. 1 [electronic resource] / Huang Yuzhai zhu bian.  2001 1
9573081547 : Ru Dao guan xi shi ye zhong de Zhu Xi zhe xue / Kong Linghong zhu.  2000 1
9573081598 : Hua ren zong jiao de wen hua yi shi / Cheng Zhiming zhu.  2001- 1
9573095157 : Chen Shuibian zhen han : Abian zong tong de ren sheng zhi lü / Tao Wuliu zhu.  2000 1
9573096455 : Liang guo lun yu Taiwan guo jia ding wei / Xu Zongli ... [et al.] zhu.  2000 1
9573097206 : He Feiguang : Tu wen zi liao hui bian [electronic resource] / Huang Ren bian.  2000 1
9573097222 : Hou Xiaoxian = Hou Hsiao-hsien / zuo zhe Olivier Assayas ... [et al.] ; yi zhe Lin Zhiming ... [et al.].  2000 1
957309729x : Sha Rongfeng hui yi lu ji tu wen zi liao huibian [electronic resource] / Sha Rongfeng zuo.  2006 1
9573097869 : Shen yi ceng ren shi Zhongguo ren / Zeng Shiqiang, Liu Junzheng zhu.  2001 1
9573098105 : Reform, identity and Chinese foreign policy / Chih-yu Shih.  2000 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next