My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9627039233 : Xianggang li shi zi liao wen ji = Collected essays on various historical materials for Hong Kong studies / [Xianggang bo wu guan bian zhi ; bian ji Ding Xinbao, Xiao Lijuan].  1990 1
9627039276 : Luo yi bai zai : Xianggang fu shi yan bian / [zuo zhe Situ Yanran ; bian ji Ding Xinbao] = Dress in Hong Kong : a century of change and customs.  1992 1
9627039365 : He yue cang zhen : Zhongguo gu di tu zhan = History through maps : an exhibition of old maps of China / [Xianggang bo wu guan bian zhi].  1997 1
9627039543 : Dong fang yin xiang : Qiannali hui hua zhan / [Kang le ji wen hua shi wu shu yu Xianggang Shanghai hui feng yin hang you xian gong si he ban ; Xianggang li shi bo wu guan yu Xianggang yi shu guan lian he chou hua] = Impressions of the east : the art of George Chinnery / [jointly presented by Leisure and Cultural Serivces Department, the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ; jointly organized by Hong Kong Museum of History, Hong Kong Museum of Art].  2005 1
Your entry 9627049018 would be here
9627050016 : Lun yu.  1985 1
9627050024 : Lun yu.  1985 1
9627050032 : Lun yu.  1985 1
9627050040 : Lun yu.  1985 1
9627050059 : Lun yu.  1985 1
9627051071 : Yi ge Zhongguo ren yan di li de si chou zhi lü / [zuo zhe Shui Hetian ; zhuan wen Weng Lingwen].  1982 1
9627051187 : Laws and regulations of the People's Republic of China = Chung-hua jen min kung ho huo fa kuei hsüan chi.  1982- 1
9627056014 : Cracking the Chinese puzzles / by T.K. Ann = [Hsüeh hsi Han yü / An Tzu-chieh chu].  1982 1
9627056022 : Cracking the Chinese puzzles / by T.K. Ann = [Hsüeh hsi Han yü / An Tzu-chieh chu].  1982 1
9627056030 : Cracking the Chinese puzzles / by T.K. Ann = [Hsüeh hsi Han yü / An Tzu-chieh chu].  1982 1
9627056049 : Cracking the Chinese puzzles / by T.K. Ann = [Hsüeh hsi Han yü / An Tzu-chieh chu].  1982 1
9627056057 : Cracking the Chinese puzzles / by T.K. Ann = [Hsüeh hsi Han yü / An Tzu-chieh chu].  1982 1
962705612x : Pi wen qie zi ji / An Zijie zhu.  c1987 1
9627063207 : Guide to China's foreign economic relations and trade : international economic cooperation / editors, Policy Research Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade, China = Zhongguo dui wai jing ji mao yi zhi nan, guo ji jing ji he zuo zhuan ji / Zhongguo dui wai jing ji mao yi bu zheng ce yan jiu shi zhu bian.  1985 1
9627063622 : Jin ri Shenzhen 1989 = Shenzhen Today 1989 / Shenzhen shi dui wai xuan chuan chu, Jing ji dao bao she he pienn. Edited by : Shenzhen Municipal Foreign Propaganda Office and Economic Information & Agency, Hongkong.  1989? 1
9627063754 : Shanghai bai jia ming dian / [bian ji Jing ji dao bao she "Shanghai bai jia ming dian" bian ji wei yuan hui].  1991? 1
9627063959 : Xianggang Zhong zi qi ye ming lu / Xianggang Zhongguo qi ye xie hui, Jing ji dao bao she bian ji chu ban = Directory of enterprises with PRC capital in Hong Kong / edited and published by the Hong Kong Chinese Enterprises Association, Economic Information Agency.  1992 1
9627069388 : Zhong wai he zi qi ye jiang hua = Equity joint ventures in China / Chu Baodai, Dong Weiyuan.  1987 1
9627070157 : Fang Lizhi, Liu Binyan, Wang Ruowang yan lun zhe bian : fu guan fang bao kan de pi pan ji ping lun wen zhang.  1988 1
9627071013 : Xianggang da xue Feng Pingshan tu shu guan jin xi ji nian lun wen ji, 1932-1982 / [zhu bian Chen Bingliang].  1982 1
9627084077 : Zhongguo gong ting shi pu / [bian ji Xianggang da dao wen hua you xian gong si, Zhongguo lü you chu ban she, Zhongguo Beijing fang shan fan zhuang].  c1984 1
9627084123 : China trade agreement / C.W. Chiu.  1985 1
9627084212 : Dui Hua tou zi mao yi he tong lan ben / Zhao Zuorong.  1986 1
9627084468 : Huangdi ling / Huangling xian wen wu guan li suo bian ; zhu bian Jia Qi, Lan Cao, Cai Wenshui ; zhuan wen Lan Cao ; she ying Guo Youmin [and others].  1988 1
9627084506 : Sculpture of Xia & Shang China = Zhongguo Xia Shang diao su yi shu / by Yang Xiaoneng.  1988 1
9627084514 : Sculpture of prehistoric China / by Yang Xiaoneng = Zhongguo yuan shi she hui diao su yi shu / Yang Xiaoneng bian zhu.  1988 1
9627084581 : Wai guo qi ye Hua qiao Gang Ao qi ye zai Hua dai biao ji gou 1988/1989 / Zhonghua Renmin Gongheguo Guo jia gong shang xing zheng guan li ju Qi ye deng ji si bian = A directory of resident offices of foreign, overseas Chinese, Hong Kong and Macao enterprises 1988/1989 / Compiled by Registration Office, State Administration for Industry and Commence, People's Republic of China.  1988 1
962708476x : Tu pian Xianggang li shi / [bian ji Xianggang da dao wen hua you xian gong si bian ji bu].  1990 1
9627084786 : Zhongguo li shi ming du Xi'an / Xi'an shi lü you shi ye guan li ju bian.  1991? 1
9627085154 : Ying Han guan li zhuan ye ci dian = An English-Chinese dictionary of management terms.  1989 1
9627085170 : Xianggang qi ye huan jing yu guan li / Rao Meijiao ... [et al.] zhu bian.  1991 1
9627086029 : Ming shi lu zhong zhi tian wen zi liao / bian zhe He Bingyu, Zhao Lingyang.  1986 1
9627086037 : Ming shi lu zhong zhi tian wen zi liao / bian zhe He Bingyu, Zhao Lingyang.  1986 1
962708803x : An introduction to the arts of Thailand / Steve Van Beek, Luca Invernizzi Tettoni.  1985 1
962709692x : Tong yi tian kong xia / Yang Zuyuan bian zhu.  1994 1
9627101028 : Archaeological finds from pre-Qin sites in Guangdong / jointly presented by the Guangdong Provincial Museum & the Art Gallery, the Chinese University of Hong Kong.  1984 1
9627101036 : Gu gong bo wu yuan cang Qing dai Yangzhou hua jia zuo pin / Gu gong bo wu yuan, Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan lian he chu ban ; [bian ji Gao Meiqing] = Paintings by Yangzhou artists of the Qing dynasty from the Palace Museum / jointly presented by the Palace Museum & the Art Gallery, the Chinese University of Hong Kong ; [editor Mayching Kao].  1984 1
9627101044 : Guangdong chu tu Jin zhi Tang wen wu / Guangdong sheng bo wu guan, Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan he ban = Archaeological finds from the Jin to the Tang periods in Guangdong / jointly presented by the Guangdong Provincial Museum & the Art Gallery, the Chinese University of Hong Kong.  1985 1
9627101087 : Dunhuang Tulufan wen wu = Cultural relics from Dunhuang and Turfan / Shanghai bo wu guan, Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan he ban ; [bian ji Gao Meiqing].  1987 1
9627101133 : Guangdong chu tu Wu dai zhi Qing wen wu / Guangdong sheng bo wu guan, Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan lian he zhu ban = Archaeological finds from the Five Dynasties to the Qing periods in Guandong /jointly presented by the Guangdong Provincial Museum and the Art Gallery, the Chinese University of Hong Kong.  c1989 1
9627101168 : Guan shi suo cang Zhongguo ya diao = Chinese ivories from the Kwan collection : 28 July to 14 October 1990, Art Gallery, the Chinese University of Hong Kong / [bian ji Gao, Meiqing].  1990 1
9627101184 : Hubei chu tu Zhan guo Qin Han qi qi = Lacquerware from the Warring States to the Han periods excavated in Hubei Province / [bian ji Lin Yeqiang, You Xuehua].  1994 1
9627101265 : 2000 years of Chinese lacquer : catalogue of an exhibition jointly presented by the Oriental Ceramic Society of Hong Kong and the Art Gallery, the Chinese University of Hong Kong, 24th September to 21st November, 1993.  c1993 1
9627101338 : Huang Bore de shi jie / [bian ji Gao Meiqing, Li Shuyi] = The world of Wong Po-yeh / [edited by Mayching Kao with the assistance of Lai Suk-yee].  1995 1
9627101443 : Jiang Han di qu xian Qin wen ming = Pre-Qin civilization in the Jianghan region / Hubei Sheng bo wu guan, Jingzhou bo wu guan, Yichang bo wu guan, Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan he ban.  1999 1
9627101877 : Shu zhai yu dao chang : Dao jiao wen wu / [zhi xing bian ji, You Zi'an, You Xuehua] = The studio and the altar : Daoist art in China / [managing editors, Yau Chi On, Yau Hok Wa].  2008 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next