My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9628604074 : Fast forward, hot spot, brain cells : Architecture Biennial Beijing 2004 [ABB2004-A2] / Neil Leach, Xu Wei-Guo, [eds.] = Kuai jin, re dian, zhi nang zu: Zhongguo guo ji jian zhu yi shu shuang nian zhan [ABB2004-A2] / Nier Linqi, Xu Weiguo bian.  2004 1
9628604082 : HK lab 2 : an exploration of Hong Kong interior spaces = Xianggang shi yan shi er / Laurent Gutierrez, Valérie Portefaix, Laura Ruggeri eds.  2005 1
9628610317 : Discourses and development in language education / edited by Joseph Hung ... [and others].  2000 1
9628610767 : Change Management [electronic resource] : proceedings of the 7th International Conference on ISO 9000 and TQM jointly edited by Samuel K. M. Ho & John F. Dalrymple.  2002 1
Your entry 9628612514 would be here
9628614010 : Zhongguo yao ren 2001 = China VIPs / [bian ji: Zhongguo zi xun xing "Zhongguo yao ren" bian ji bu].  2001 1
9628621513 : The treasures of the Nanjing Museum / Xu Huping.  2001 1
962862153x : The forbidden city : a short history and guide / Antony White.  2002 1
9628622242 : Liang an guan xi yu Zhongguo qian tu / Zhang Nianchi zhu.  2002 1
9628627511 : Gao Xingjian Yu Dafu Wang Tao lun / Wang Jin'guang.  2005 1
9628628550 : Zhu san jiao di qu you zhi xue xiao jiao yu yu jiao shi cheng zhang = Quality school education and teacher development in Zhujiang region / Bian zhe Gu Dingyi, Gan Zhiqiang, Hu Shaowei.  2006 1
9628629399 : China and Southeast Asia : changing socio-cultural interactions / edited by Melissa G. Curley and Hong Liu.  2002 1
9628636413 : Guo gong jian die zhan qi shi nian / Zheng Yi zhuan gao ; Xiao Chong zhu bian.  2001 1
962863643x : Mao Zedong quan shu shi / Sun Daluo zhu ; Xiao Chong zhu bian.  2001 1
9628636472 : Zhong gong gao guan jin rong fan zui / Xiao chong zhu bian.  2002 1
9628636480 : Shi liu da ka wei zhan / Xiao Chong zhu bian.  2002 1
9628636499 : Zhong gong yu hei she hui / Xiao chong zhu bian.  2002 1
9628638815 : Chinese art at the crossroads : between past and future, between East and West / edited by Wu Hung.  2001 1
9628638831 : Existence in translation / Cang Xin.  2002 1
9628638882 : Chinese artists, texts and interviews : Chinese contemporary art awards (CCAA) 1998-2002 / [editor, Ai Weiwei] = Zhongguo dang dai yi shu fang tan lu : Zhongguo dang dai yi shu jiang 1998-2002 / [bian ji, Ai Weiwei].  2002 1
9628640399 : China in European maps : a library special collection / compiled and edited by Min-min Chang = Di tu Zhongguo : tu shu guan te cang / bian ji zhe Zhou Minmin.  2003 1
9628640917 : Quan zhen dao zu Wang Chongyang zhuan / Guo Wu zhu.  2001 1
9628645498 : "Wen ge" mi dang / Li Kuicai bian zhu.  2003 1
9628647407 : Zhonggong san dai jiang shuai men / An Yi zhu.  2003 1
9628647415 : Zhongguo qian nian lou xi / Shengzi zhu.  2002 1
9628647423 : Zhongguo "san pei" jie mi / Shi Yi bian zhu.  2002 1
9628647458 : Bu man jing ji de Zhongguo : jing ji, she hui, jin rong pian / Bi Geng bian zhu.  2002 1
9628647474 : Shi liu da zhi hou de Zhongguo / Leng Si zhu.  2002 1
9628650432 : Life size / [a book project by Hyperkit].  2005 1
9628652311 : "Wen ge" qi jian wo gei Lin Biao dang mi shu / Zhang Yunsheng, Zhang Congkun zhu.  2003 1
9628652362 : Zhou Enlai yu Yan Xishan / Qiao Xizhang zhu.  2003 1
9628663224 : Yin yin shi shi ci wen gao / [zuo zhe Cai Deyun ; bian zhe Liu Chuhua].  2003 1
9628668625 : Towards a knowledge-creating school : a research project on paradigm shift of teaching and learning in IT education / sponsored by Quality Education Fund ; research coordinator, Yip Chee Tim ; research team, Cheung Pui Sze, Sze Connie.  2004 1
9628675621 : Zhong gong shi da tan guan ji tuan / Xiaochong zhu bian.  2002 1
9628675648 : Zhong gong da nei zong guan : Zeng Qinghong de quan li zhi lu / Su Ha zhu ; Xiaochong zhu bian.  2003 1
9628675656 : Zhongguo zhen xiang / Yi Ming zhu.  2003 1
9628675699 : Da lu "xie jiao" nei mu : zong jiao yi duan ru he yu Zhong gong zheng duo Shenzhou / Zi Ping zhu bian.  2003 1
9628681699 : Gary Chang : Suitcase House / Gutierrez + Portefaix (eds.)  2004 1
9628688685 : Suzhou he pan yi shu cang ku / Zhu wang jie min.  2004 1
9628690736 : Wei ni er lai = Coming for you / Zuo zhe Zenong Duoernaiji; fang yi Hong Lilian.  2003 1
9628690760 : 20 shi ji hou ban ye li shi jie mi = Decoding history 1950s-2000s / He Qinglian zhu bian.  2004 1
9628691929 : Tu shuo Xiangjiang sui yue = Past Hong Kong / [zuo zhe: Zhang Zhiyi]  2003 1
9628697927 : Zhanhua zheng xie zhi, 1984-2006 / Zheng xie Zhanhua Xian wei yuan hui bian.  2006 1
9628699369 : Feng bo li de sha shi : min jian bao gao = SARS in the storm / [Zheng Jinghan].  2004 1
9628700111 : Huangpi zhen zhi.  2006 1
9628744070 : Wei cheng : xin Xianggang qi shi lu / Feng Muqing, Wei Kaixing, Guan Yizhu.  2002 1
9628744127 : Zhong hua wen hua da huan xue shi jian / Lu Ming.  2009 1
9628744186 : Zhong gong gao gan qing fu dang an / Zeng Fanjan, Fang Yanhong zhu.  2009 1
9628744194 : Zhongguo zheng tan na pi "lang" : Wang Yang zhuan / Dou Zijia.  2009 1
9628744224 : Mao Zedong de jin chen he nü ren : ling xiu men liu xia de mi tuan / Lu Di zhu.  2010 1
9628744240 : Xin tai zi dang / Yu Shiping.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next