My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9643194590 : A will denied / al-Rissalah Center ; translated by M. A. AlMalikah.  2003 1
9643194612 : Almalhoof ala qatlal tufoof : The grief over the martyrs of Karbala / al-Sayyed Ebin Taawoos ; translated by al-Sayyed J.M. al-Hussaini.  2003 1
9643194620 : The emergence of Shiiʿsm and the shiites / by Imam Sayyid Muhammad Baquir al-Sadr ; translated from the Arabic by Asaad F. Shaker.  2003 1
9643195104 : The Child's education in Islam / [edited by Mohammad Samiul Haque] ; translated by Ismail Abdullah.  2007 1
Your entry 9643250946 would be here
9643341712 : Travel guide to Esfahan Kashan and more / by Oksana Beheshti.  2003 1
9643421341 : General map of Iran / computerized cartography by Gitashenasi Geographical & Cartographic Institute.  2002 1
9643421694 : Naqshih-i iqtis{242}ādī, inirzhi{229}, saṇa{229}yiʿ va maʿa{229}din-i Īrān / taṛh ṿa tahiyah Mu'assasah-i Jughrāfiyā'ī va Kārtūgrāfī-i Gītā Shināsī.  2004? 1
9643564576 : The Azadi English-Kurdish dictionary / Rashid Karadaghi.  2006 1
9643674924 : An encyclopedic dictionary of language testing / compiled and edited by Seyyed Abbas Mousavi.  2012 1
9643fantasy : Full circle / Jackie Cain & Roy Kral.  2001 1
96444469 : Between the absolute and the arbitrary / Catherine Z. Elgin.  1997 1
96444471 : Growing up in a lesbian family : effects on child development / Fiona L. Tasker, Susan Golombok.  1997 1
9644461266 : Zāl va Rūdabah : sarlawḥ-'i dāstānhā-yi ̀āshiqānah-yi Fārsī dar Shāhnāmah / bi-khaṭṭ-i Maḥmūd Ḥakīm ibn Viṣāl Shīrāzī ; bā hamkārī-i Anjuman-i Khvushnivīsan-i Īran.  2005 1
9644editionpeters : Zwei elegische Melodien für Streichorester, Op. 34 / nach Gedichten v. A. O. Vinje ; komponiert von Edvard Grieg ; für Violoncello und Pianoforter von Otto Wittenbecher.  1909? 1
96450007acn : Wo de zi bai lu : cong dian ying ming xing dao yi wan fu jie er / Liu Xiaoqing.  1995 1
96450016 : Aixinjueluo Puyi hua zhuan = A pictorial biography of Aisin-Gioro Pu Yi / Li Shuxian, Wang Qingxiang.  1990 1
96450078 : Xian dai xin ru jia yu xi fang zhe xue / Zhao Dezhi zhu.  1994 1
96450123 : Ru xue yu xian dai hua : Ru xue ji qi xian dai yi yi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhonghua Kongzi xue hui bian.  1994 1
96450130 : Xian lü yuan ou : Yu Dafu yu Wang Yingxia / Sang Fengkang zhu.  1995 1
96450132 : Shi ji zhi jiao de Zhongguo wen hua / Zhao Jianying zhu bian.  1994 1
96450136 : Dang dai Zhongguo ren kou fa zhan yu jia ting hu de bian qian / Guo Zhigang zhu.  1995 1
96450142 : Zhongguo gu dai mei xue yao ti xin lun / Zhang Guoqing zhu.  1995 1
96450149 : Zhongguo jin dai shi da zai huang = Zhongguo jindai 10 da zaihuang / Li Wenhai ... [et al.] zhu.  1994 1
96450204 : Xiao Hong san wen / Fan Qiao, Lu Jin bian.  1993 1
96450214 : Dao jia hun dun zhe xue yu Yi zu chuang shi shen hua / Pu Zhen zhu.  1993 1
96450226 : Hei mu Shanghai tan / Zhou Zheng bian.  1995 1
96450237 : Xizang Zizhiqu jing ji di li / Sun Shangzhi zhu bian.  1994 1
96450243 : Min guo guan chang hou hei xue / Yu Xiaomin bian.  1995 1
96450248 : Zhonghua min zu li shi zheng ti fa zhan lun / Mu Qin zhu.  1995 1
96450252 : Shu Ting di shi.  1994 1
96450260 : Zhong xi bu di qu xiang zhen qi ye fa zhan zhan lüe / Guo wu yuan yan jiu shi ke ti zu bian zhu.  1993 1
96450276 : Shi jie Hua wen nü zuo jia su miao / Pan Yatun zhu.  1993 1
96450280 : Dong dang zhuan xing zhong de min guo jiao yu / Shen Xiaoyun zhu bian.  1994 1
96450285 : Qing gong tai jian / Tang Yinian zhu.  1993 1
96450293acn : Xie du zhong de di san duo yu yan hua : hou xian dai zhu yi shi ge / Zhou Lun you xuan bian.  1994 1
96450327acn : Dian ran ling hun de yi cu sheng huo / Chen Huangmei, Feng Mu zhu bian ; Chen Huangmei zhu.  1995 1
96450340 : Su Manshu zhuan lun / Mao Ce zhu.  1995 1
96450343 : Zhongguo xiao wen hua man tan / Ning Yegao, Ning Yequan, Ning Yelong zhu.  1995 1
96450345 : Beijing hun yin, jia ting yu fu nü di wei yan jiu / zhu bian Feng Litian ... [et al.].  1995 1
96450347acn : Zhongguo lao dong gai zao zhi du de li lun yu shi jian : li shi yu xian shi = Laogai--the Chinese prison system's theory and practices : history and reality / Sun Xiaoli zhu.  1994 1
96450351 : Xu Beihong Liao Jingwen / Liao Jingwen zhu.  1995 1
96450355 : Yu Dafu Wang Yingxia / Sang Fengkang zhu.  1995 1
96450356 : Xiao Hong Xiao Jun / Xiao Feng zhu.  1995 1
96450363acn : Tao fan : bei qing san bu qu = Taofan / Cong Weixi zhu.  1995 1
96450365acn : Jing pai wen xue de shi jie / Xu Daoming zhu.  1994 1
96450367 : Wu Zheng yan jiu / Zhang Xiaoyun, Lin Quan, Feng Tao bian.  1995 1
96450369 : Lu Xun Xu Guangping / Zhang Enhe zhu.  1995 1
96450377 : Zhu Xiang Nijun / Wang Wei, Zhou Hong zhu.  1995 1
96450385 : Bao gao wen xue zong heng / Li Baojin.  1994 1
96450396 : Guangling xian zhi / Shanxi sheng Guangling xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next