My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9781935952541 : Love letter to the Milky Way : a book of poems / Drew Dellinger.  2011 1
9781935955030 : Country of the bad Wolfes / a novel by James Carlos Blake.  2012 1
97819359550541935955055 : Beauty is a verb : the new poetry of disability / edited by Jennifer Bartlett, Sheila Black, & Michael Northen.  2011 1
9781935955375 : Beauty is a verb : the new poetry of disability / edited by Jennifer Bartlett, Sheila Black, & Michael Northen.  2011 1
Your entry 9781935958024 would be here
9781935963042 : The Parade : Nathalie Djurberg with music by Hans Berg / [organized by Eric Crosby and Dean Otto].  2011 1
9781935963059 : Abraham Cruzvillegas : The Autoconstrucción Suites / Edited by Clara Kim ; Texts by Abraham Cruzvillegas, Patricia Falguières, Verónica Gerber Bicecci, Sergio González Rodríguez, Catalina Lozano and David Miranda.  2013 1
9781935963080 : International pop / Darsie Alexander with Bartholomew Ryan ; with contributions by: Erica Battle, Claudia Calirman, Dávid Fehér, Ed Halter, María José Herrera, Hiroko Ikegami, Godfre Leung, Luigia Lonardelli, and Charotte Cotton with Martin Harrison, Hiroko Ikegami, Tomá Pospiszyl.  2015 1
9781935963097 : Hippie modernism : the struggle for utopia / edited by Andrew Blauvelt ; texts by Andrew Blauvelt, Greg Castillo, Esther Choi, Alison J. Clarke, Hugh Dubberly, Ross K. Elfline, Adam Gildar, Liz Glass, David Karwan, Paul Pangaro, Craig J. Peariso, Catharine Rossi, Tina Rivers Ryan, Simon Sadler, Jeffrey Schnapp, Felicity D. Scott, Susan Snodgrass, Lorraine Wild ; interviews with Ken Isaacs [and 11 others].  2015 1
9781935963134 : Ordinary pictures / contibutor, Eric Crosby.  2016 1
9781935963141 : Merce Cunningham : co:mm:on ti:me / edited by Fionn Meade and Joan Rothfuss ; with contributions by Bruce Altshuler, Carlos Basualdo, Juliet Bellow, Philip Bither, Victoria Brooks, John Cage, Roger Copeland, Mary L. Coyne, Douglas Crimp, Merce Cunningham, Robert Ellis Dunn, Simone Forti, Danielle Goldman, Hiroko Ikegami, Kelly Kivland, Claudia La Rocco, Fionn Meade, Aram Moshayedi, Benjamin Piekut, Joan Rothfuss, David Vaughan.  2017 1
9781935963158 : Question the wall itself / [curated by] Fionn Meade ; with Jordan Carter.  2017 1
9781935965138 : Artists of the right : resisting decadence / by K. R. Bolton ; edited by Greg Johnson.  2012 1
9781935965145 : Artists of the right : resisting decadence / by K. R. Bolton ; edited by Greg Johnson.  2012 1
9781935965152 : Artists of the right : resisting decadence / by K. R. Bolton ; edited by Greg Johnson.  2012 1
9781935965886 : Sexual utopia in power : the feminist revolt against civilization / by F. Roger Devlin.  2015 1
9781935965893 : Sexual utopia in power : the feminist revolt against civilization / by F. Roger Devlin.  2015 1
9781935965909 : Sexual utopia in power : the feminist revolt against civilization / by F. Roger Devlin.  2015 1
9781935966173 : Human resource management / Carolyn M. Youssef.  2012 1
9781935966265 : An introduction to leadership / Joseph W. Weiss.  2011 1
9781935966647 : Organizational change / Joseph W. Weiss.  2012 1
9781935966784 : Leadership for today and the future / Manuel London, Edward Mone.  2012 1
9781935966876 : Management communication / Donald Baack.  2012 1
9781935966968 : Organizational behavior / Donald Baack.  2012 1
9781935971023 : Shards / by Keith B. Darrell.  2011 1
9781935978237 : Memoirs of Elleanor Eldridge / original text by Frances Harriet Whipple with Elleanor Eldridge ; edited by Joycelyn K. Moody ; book and cover design by Than Saffel.  2014 1
9781935978305 : Transnational West Virginia : ethnic communities and economic change, 1840-1940 / edited by Ken Fones-Wolf and Ronald L. Lewis.  2002 1
9781935978510 : Isidorean perceptions of order : the Exeter book riddles and medieval Latin enigmata / Mercedes Salvador-Bello.  2015 1
9781935981015 : Zhong gong xin yuan lao / Xu Changfa zhu.  2010 1
9781935981022 : Di liu dai : Zhonggong mo dai jie ban qun / Ren Huayi zhu.  2010 1
9781935981039 : Yi ge Zhongguo jian die de hui yi 1988-2009 / Song Wen zhu.  2010 1
9781935981053 : Zhong gong gao guan de mi shu men / Chen Yifan.  2010 1
9781935981060 : Cong guang chang dao Qin cheng : yi ge fa lü bo shi de yu zhong tan fa / Li Jinjin [zhu].  2011 1
9781935981077 : Liu Xiaobo zhuan / Gong Xiaoxuan.  2010 1
9781935981084 : Jiang shan tong ran bu liao qing / Lu Di zhu.  2011 1
9781935981091 : Zhongguo shi da quan gui jia zu / Ma Kailing.  2011 1
9781935981107 : Jian zhu hei an de zha men : wo de san shu Xu Liangying / Xu Congping zhu.  2010 1
9781935981121 : Long zhong : Mao Zedong de nü ren he zi sun men / "Xin shi ji" bian ji bu.  2011 1
9781935981145 : Tian'an zhi cheng : Beijing de di guo ke wang he xian dai e meng / Gusibai Beike zhu ; Jiang Heping yi.  2011 1
9781935981169 : Shi ba da zheng zhi ju zhi xuan / "Da shi jian" bian ji bu.  2011 1
9781935981176 : Guangdong ren shi zheng duo liu shi nian : zhong yang he di fang de an zhan / Jin Ruizi zhu.  2011 1
9781935981190 : Mao zhu xi de lian yu / Du Bin bian.  2011 1
9781935981220 : Bo Xilai po ju : tai zi dang de "Chongqing mo shi" / Tan Xiao.  2011 1
9781935981237 : Guan er dai / Ai Jiabing.  2011 1
9781935981244 : Fu er dai / Ai Jiabing.  2011 1
9781935981251 : Mao zhu xi yong bing zhen ru shen? / Lu Di.  2011 1
9781935981268 : Cong Liu Shaoqi dao Liu Yuan / Liu Xin.  2011 1
9781935981275 : Xi Jinping ban di / Xiang Jiangyu.  2011 1
9781935981282 : Li Keqiang ban di / Xiang Jiangyu zhu.  2011 1
9781935981305 : Jiang Zemin sheng si wen ti : gai bian Zhongguo de zheng zhi ping heng / "Da shi jian" bian ji bu.  2011 1
9781935981312 : Lin Biao yuan shuai zui xin xiang ce / Shu Yun zhu.  2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next