My Library

University LibraryCatalogue

 
     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records
Save Marked to My Lists
    Year Entries
9789629372590 : Hu Feng : shi ren li xiang yu zheng zhi feng bao = Hu Feng : poetic ideals, political storm / Wei Shiyu.  2017 1
9789629372750 : Qin quan ze ren fa / Cheng Xiao.  2019 1
9789629372798 : Xiao shuo yu wo = Fiction and I / Wang Anyi.  2017 1
9789629372828 : Personal data (privacy) law in Hong Kong : a practical guide on compliance / edited by Stephen Kai-yi Wong, Guobin Zhu.  2016 1
Your entry 9789629372910 would be here
9789629372941 : She hui zhu yi xian zheng yan jiu / Qin Qianhong, Ye Haibo.  2017 1
9789629372996 : Nan Hai zhi zheng de duo yuan shi jiao = Perspectives on the South China Sea disputes / Sun Guoxiang.  2017 1
9789629373030 : Ni feng er li san xia ke : Hu Feng, Nie Gannu, Xiao Jun / Xiaofeng, Xiao Yu bian.  2014 1
9789629373078 : Annotated leading patent cases in major Asian jurisdictions / Kung-Chung Liu.  2017 1
9789629373085 : Zhonghua Minguo (Nanjing) xian fa yan jiu / Nie Xin.  2017 1
9789629373153 : Kan dian ying yu pai dian ying = Watching and making films / Zhao Chongji.  2017 1
9789629373238 : 1948 : tian di xuan huang / Qian Liqun ; [Chen Minghui bian ji].  2017 1
9789629373245 : 1949-1976 : sui yue cang sang / Qian Liqun ; [shi xi bian ji Chen Minghui].  2017 1
9789629373252 : 1977-2005 : jue di shou wang = 1977-2005 : guarding faith in despair / Qian Liqun.  2017 1
9789629373283 : You you wo si / Ge Jianxiong.  2017 1
9789629373290 : Xing zou da Tang = Notes from the Tang dynasty / Chen Shangjun.  2017 1
9789629373559 : Zhongguo she wai he tong fa lü shi wu / Deng Zhirong.  2018 1
9789629374198 : Zhong yang yu te bie xing zheng qu guan xi zhuan lun [electronic resource] = A study of the relationship between the central authorities and the Hong Kong special administrative region / Zhu Guobin, Zhu Shihai zhu bian.  2019 1
9789629374532 : Wei ren min fu wu [electronic resource] / Yan Lianke zhu.  2020 1
9789629374549 : Ding zhuang meng [electronic resource] / Yan Lianke zhu.  2020 1
9789629374556 : Si shu [electronic resource] / Yan Lianke zhu.  2020 1
9789629374570 : Xin jing [electronic resource] / Yan Lianke zhu.  2020 1
9789629380052 : Zhongnanhai xin zhi nang / Xiaochong zhu bian.  1997 1
9789629380069 : Zhong gong fan tan da an zhong an / Xiao Chong zhu bian.  1998 1
9789629380090 : Zhong gong guan chang da an / Xiao Chong zhu bian.  1998 1
9789629380199 : Guo ji xiao xiong : tong zhi dang jin shi jie de 30 wei meng ren / Xiao Chong zhu bian.  1998 1
9789629380205 : Zhong gong di si dai meng ren : zhi guo an bang ling xiu ci zhong xun? / Xiao Chong zhu bian.  1998 1
9789629380229 : Zhong gong si fa hei mu : shi ji mo de "zheng zhi zhi ai" / Xiaochong zhu bian.  1998 1
9789629380250 : Li Ruihuan chuan shuo : Li Ruihuan sheng ping, zheng ji, wei ren zi liao ji / Zi Ping zhu bian.  1999 1
9789629380281 : Qing suan gai ge kai fang 20 nian : Zhongguo 20 nian "gai ge kai fang" hui gu yu ping shuo / Mei Yan zhu.  1999 1
9789629380304 : Zhu Rongji da zhan zou si ji tuan / Xiao Chong zhu.  1999 1
9789629380328 : Zhong gong gao guan se qing dang an / Zi Ping zhu bian.  1999 1
9789629380335 : Ren jian zheng dao si you hua / Cao Siyuan zhu ; Xiao Chong zhu bian.  1999 1
9789629380366 : Zhong gong di san dai pi pan / Yang Lujun zhu ; Xiao Chong zhu bian.  1999 1
9789629380373 : Zhong gong guan chang zha pian an / Xiaochong zhu bian.  2000 1
9789629380397 : Zhong gong guan chang mou sha an / Xiaochong zhu bian.  2000 1
9789629380441 : Zhonggong da yin guan / Ziping zhu bian.  2000 1
9789629380465 : Shang chang tai zi dang / Xiao Chong zhu bian.  2000 1
9789629380472 : Xianggang fu hao qi ren qi shi : fa da mi ji, jing ying qi zhao, ren sheng qu shi, qing hai fei wen / Ba Tong zhu ; Xiao Chong zhu bian.  2001 1
9789629380496 : Zhong gong hai guan hei mu / Xiao Chong zhu bian.  2001 1
9789629380533 : Zhong gong wang chu Hu Jintao / Su Li zhu ; Xiao Chong zhu bian.  2002 1
9789629380557 : Zhong gong guan chang quan se jiao yi / Ziping bian zhu.  2003 1
9789629381011 : Zhong gong mi shu bang / Meng Jun.  2009 1
9789629381042 : Jun zhong tai zi dang / Meng Ping.  2010 1
9789629381080 : Yao an zhi tong Zhongnan hai / Xiao Chong zhu bian.  2011 1
9789629381127 : Xi Jinping ren ma / Shi Jun zhu.  2011 1
9789629381158 : Bo Xilai ying zhuo lu nei mu / Xiaochong zhu bian.  2012 1
9789629381196 : Gao Shenghan tan jian lu / Gao Shenghan zhu.  2014 1
9789629480578 : Zhu ti de zhui xun : Zhongguo fu nü yan jiu xi lun / Ye Hanming zhu.  1999 1
9789629482152 : Wen ming kang zheng : Jin dai Zhongguo yu hai wai hua ren lun ji.  2005 1
9789629490584 : New teacher education for the future : international perspectives / edited by Yin Cheong Cheng, King Wai Chow, Kwok Tung Tsui.  2001 1
Save Marked Record Save All Records
Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next