My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9789861207957 : Zi ren yi zhen : man shuo Zhongguo gu dai mu jiang gong ju shou zang yu jian shang / Ding Haihua.  2011 1
9789861240503 : Lao Zhuang si xiang tu jie / [Guanye Zhengmei zhu ; Zhao Jiayi yi].  2003 1
9789861246772 : Shi jie shi tu jie = Hayawakari sekaishi / Gongqi Zhengsheng zhu ; Zhao Yunyi yi.  2006 1
9789861247632 : Bing jian shi ren xue : kan Zeng Guofan ru he cheng gong shi ren, yong ren / Gongsun Ce zhu.  2006 1
Your entry 9789861247687 would be here
9789861335544 : Ying pai : dian liang Taiwan de zhe yi li lu / Cai Yingwen zhu.  2015 1
9789861460260 : Jin Yong xiao shuo zong ping / Chen Mo zhu.  2004 1
9789861460277 : Jin Yong xiao shuo zong ping / Chen Mo zhu.  2004 1
9789861460284 : Jin Yong bi xia ren wu / Chen Mo zhu.  2004 1
9789861460291 : Jin Yong bi xia ren wu / Chen Mo zhu.  2004 1
9789861460734 : Xia de jing shen wen hua shi lun / zuo zhe Gong Pengcheng.  2004 1
9789861461236 : Lang tu teng = Wolf totem / Jiang Rong zhu.  2008 1
9789861461311 : Lang tu teng = Wolf totem / Jiang Rong zhu.  2008 1
9789861462400 : Lang tu teng zhi xiao lang xiao lang / Jiang Rong zhu.  2006 1
9789861462806 : Huang Jianxin de dian ying shi jie : cheng ren de you xi / Chen Mo zhu.  2006 1
9789861463490 : Yi jia zi mi zhang : er er ba zhen xiang jie mi / Wu Zhizhang zhu.  2007 1
9789861464350 : Lang tu teng = Wolf totem / Jiang Rong zhu.  2008 1
9789861467382 : Xi wang Zhang Ailing zhi Na shi yan hua / Xi Lingxue zhu.  2011 1
9789861467405 : Extraordinary biography of Zhang Ailing from looking west at Zhang Ailing. eng  2011 1
9789861470054 : Xian dai Han yu wai lai ci yan jiu = A study of loanword in modern Chinese language / Li Zhiyuan zhu.  2004 1
9789861470498 : Studies on modern Chinese syntax / Teng Shou-hsin = [Han yu yu fa lun wen ji / Deng Shouxin zhu].  2005 1
9789861472737 : Grammatical functions and verb subcategorization in Mandarin Chinese = Han yu zhong de yu fa gong neng ji dong ci fen lei / Her One-Soon.  2008 1
9789861477619 : Yu yan xue men zai tai wan : xian kuang yu zhan wang / Xu Jiahui, He Wanshun, Liu Zhaolin zhu.  2017 1
9789861543765 : IELTS yue du ce yan = Step-up reading skills for the IELTS test / Bian zhu Wu Jianye.  2006 1
9789861730103 : Bei Wei Tang Song si wang wen hua shi / zhu Lu Jianrong.  2006 1
9789861730226 : Zhi min di Taiwan : zuo yi zheng zhi yun dong shi lun / Zhen Fangming.  2006 1
9789861730295 : Wu shi nian lai Taiwan nü xing san wen. Ping lun pian = Taiwanese female prose writings for the past half century 1950-2000. volume 2, Criticism / Zhang Ruifen zhu.  2006 1
9789861730301 : Wu shi nian lai Taiwan nü xing san wen. Xuan wen pian = Taiwanese female prose writings for the past half century, 1950-2000. volume I-2, Anthology / Chen Fangming, Zhang Ruifen zhu bian.  2006 1
9789861730318 : Wu shi nian lai Taiwan nü xing san wen. Xuan wen pian = Taiwanese female prose writings for the past half century, 1950-2000. volume I-2, Anthology / Chen Fangming, Zhang Ruifen zhu bian.  2006 1
9789861730400 : Mei nu dao li / Mo Yan.  2006 1
9789861730806 : Hou xian dai yu hou zhi min : jie yan yi lai Taiwan xiao shuo zhuan lun / Liu Liangya = Postmodernism and postcolonialism : Taiwanese fiction since 1987 / Liang-ya Liou.  2006 1
9789861731209 : Wen hua qi meng yu zhi shi sheng chan : Kua ling yu de shi ye = Cultural enlightenment and knowledge production : a cross-disciplinary study / Mei Jialing zhu bian.  2006 1
9789861731858 : Chong xie Taiwan wen xue shi = Rewriting Taiwanese literary history : a collection of papers on TaiwanLit / Zhang Jinzhong, Huang Jinshu bian.  2007 1
9789861731902 : Shou huo / Yan Lianke zhu.  2007 1
9789861732053 : Taiwan xiao shuo shi lun = Essays on Taiwan literary history / Chen Jianzhong ... [et al.] he zhu.  2007 1
9789861732114 : Taiwan dang dai nü xing san wen shi lun / Zhang Ruifen = Historical perspectives on female essays in contemporary Taiwan / Rui-fen Chang.  2007 1
9789861732558 : Hou zhi min Taiwan : wen xue shi lun ji qi tong bian / Chen Fangming zhu = Postcolonial Taiwan : essays on Taiwanese literary history and beyond / Fang-Ming Chen..  2007 1
9789861732992 : Hou yi min xie zuo / Wang Dewei zhu = Post-loyalist writing / by David D. W. Wang.  2007 1
9789861733074 : Hou zhi min li lun yu wen hua ren tong / Zhang Jingyuan bian = Postcolonial criticism and cultural identity / ed. by Jing-yuan Zhang.  2007 1
9789861734439 : Feng ya song / Yan Lianke.  2008 1
9789861735603 : Jian ying ru shui / Yan Lianke zhu.  2009 1
9789861737195 : Taiwan yan jiu xin shi jie : Qing nian xue zhe guan dian = A new vision for research on Taiwan young scholars and their perspectives / Mei Jialing bian.  2012 1
9789861738185 : Di san ren / Hu Qingfang.  2012 1
9789861773032 : Wei xi chuan tong wen hua ming mai : yuan lin xing xian shu yuan yu yin she / Zhang Ruihe zhu.  2009 1
9789861773469 : Taiwan bo li xin jing jie : Tai ming jiang yu Taiwan bo li guan / Kang Yuan bian.  2010 1
9789861777016 : Tu jie Taiwan zhi zao : Ri zhi shi qi shang pin bao zhuang she ji = A graphic understanding of Taiwan / Yao Cunxiong zhu.  2013 1
9789861779850 : Tu jie Taiwan min su jie qing / Li xiu'e zhu.  2015 1
9789861921754 : Aozhou, da gong du jia = Australia / Mai Jita, Xiaoxi wen, she ying.  2013 1
9789862130223 : Gen Yun men qu liu lang / Lin Huaimin.  2007 1
9789862131718 : Taiwan hua bu : shou cang Taiwan zui mei li de qing gan yu ji yi / Wu Qinghui bian zhu.  2010 1
9789862136751 : Cong qian cong qian you ge hong wei bing ... = The story of a red guard / Ling Geng.  2016 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next