My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9789888268986   2
9789888284160 : Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang : Yingguo zhu ming huang jia she ying shi ji lu de wan Qing di guo = Illustrations of China and its people / (Ying) Yuehan Tangmusheng zhu ; Xu Jianing yi.  2014 1
9789888284702 : Tai jian tan wang lu / Xin Xiuming deng zhu ; Zhou Chunhui, Zhu Jiajin ji.  2015 1
9789888284733 : Jiang Zhongzheng zi fan lu.  2016 1
Your entry 9789888287383 would be here
9789888290178 : Zhongguo jing ji shuang chong zhuan xing zhi lu = Chinese economy in dual transition / Li Yining zhu.  2014 1
9789888300150 : Butterworths Hong Kong company law handbook : Companies Ordinance (Cap 622) = Gong si tiao li (di 622 zhang) / editors, Roman Tomasic, E.L.G. Tyler, Stefan H.C. Lo.  2014 1
9789888310678 : Sun Wen ge ming : Sheng jing he Yi jing / Huang Yuhe zhu.  2015 1
9789888310722 : Hu Yaobang : cong hong xiao gui dao zong shu ji / Chen Liming zhu.  2015 1
9789888310753 : Zhongguo, he yi wen ming / Xu Jilin zhu.  2015 1
9789888310890 : Shen ti yu fu hao jian gou : chong du Zhongguo xian dai nü xing wen xue / Lin Xingqian zhu.  2014 1
9789888313006   2
9789888313044   2
9789888313082   2
9789888313099   2
9789888313129   2
9789888313167   2
9789888313174   2
9789888313204   2
9789888313242   2
9789888313259 : Christian Encounters with Chinese Culture : Essays on Anglican and Episcopal History in China.  2015 1
9789888313266   2
9789888313273   2
9789888313280   2
9789888313327   2
9789888313396 : Tracing China : a forty-year ethnographic journey / Helen F. Siu.  2016 1
9789888313426   3
9789888313457   2
9789888313471   2
9789888313488   2
9789888313518   2
9789888313532   2
9789888313563 : Empires of Panic : Epidemics and Colonial Anxieties.  2015 1
9789888313617 : Book worlds of east Asia and Europe, 1450-1850 : connections and comparisons / edited By Joseph P. Mcdermott and Peter Burke.  2015 1
9789888313679   3
9789888313693   2
9789888313716 : Changing Chinese masculinities : from imperial pillars of state to global real men / edited by Kam Louie.  2016 1
9789888313723 : 圖像與商業文化 : 分析中國近代廣告.  2014 1
9789888313754   2
9789888313778   2
9789888313785   2
9789888313808 : 上海拉拉 : 中國都市女同志社群與政治.  2014 1
9789888313815 : Macao and the British, 1637-1842 : prelude to Hong Kong / Austin Coates.  2009 1
9789888313822 : Landscapes lost and found : appreciating Hong Kong's heritage cultural landscapes / Ken Nicolson.  2016 1
9789888313839 : Ambient screens and transnational public spaces / edited by Nikos Papastergiadis.  2016 1
9789888313853 : Merchants of Canton and Macao : success and failure in eighteenth-century Chinese trade / Paul A. Van Dyke.  2016 1
9789888313877   2
9789888313907   2
9789888313921   2
9789888313952   2
9789888313983   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next