My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page     
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
TITLES (1-50 of 1054)
R.F. Price Collection
1
    PRINTED BOOKS 1987

"R.F. Price Collection" » 660 suo Meiguo gao deng yuan xiao bian lan / Guo jia jiao yu wei yuan hui chu guo liu xue zi xun zhong xin bian.

    660所美国高等院校便览
Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she,        453 p. ; 26 cm. 1987
2
    PRINTED BOOKS 1985

"R.F. Price Collection" » 1984 quan guo zhong kao ti xuan jie : (Hua xue) / Zhou Xiaojiang.

    1984全国中考题选解 : Zhou, Xiaojiang.
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she,        2, 3, 222 p. : ill. ; 19 cm. 1985
3
    PRINTED BOOKS 1985

"R.F. Price Collection" » 1985 nian chu zhong sheng xue kao shi zheng zhi fu xi zhi dao / Haerbin Shi jiao yu xue yuan jiao xue yan jiu shi.

    1985年初中升学考试政治复习指导
Ha'erbin Shi : Heilongjiang jiao yu chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    103 p. ; 19 cm. 1985
4
    PRINTED BOOKS 1985

"R.F. Price Collection" » 1985 nian gao kao hua xue zong fu xi yu zong he lian xi ti / Beijing shi da fu zhong hua xue jiao yan zu.

    1985年高考化学总复习与综合练习题
Ha'erbin : Heilongjiang jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    270 p. : ill. ; 19 cm. 1985
5
    PRINTED BOOKS 1985

"R.F. Price Collection" » 1985 nian zheng zhi ke gao kao fu xi ti jie / Ji Jingtian, Peng Songding.

    1985年政治课高考复习题解 Ji, Jingtian.
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    4, 233 p. ; 19 cm. 1985
6
    PRINTED BOOKS 1985

"R.F. Price Collection" » 1986 nian gao zhong bi ye fu xi lian xi. Zheng zhi / Chengdu Shi jiao yu ju zhong xue jiao yu yan jiu shi bian.

    一九八六年高中毕业复习练习.
Chengdu Shi : Chengdu Shi jiao yu ju zhong xue jiao yu yan jiu shi yin,        68 p. ; 27 cm. 1985
7
    PRINTED BOOKS 1992

"R.F. Price Collection" » 1992 nian quan guo xiao xue yu wen bi ye shi ti jing xuan / Jin Yu deng bian.

    1992年全国小学语文毕业试题精选
Beijing : Kai ming chu ban she,    Di 1 ban.    179 p. ; 19 cm. 1992
8
    PRINTED BOOKS 1972

"R.F. Price Collection" » Afu / Wang Wenbin gai bian ; Hangzhou shi mei shu gong zuo tuan, Yan Rongbin deng hui hua.

    阿福
Zhejiang : Ren min chu ban she,    Di 1 ban.    34 p. : col. illus. ; 15 x 13 cm. 1972
9
    PRINTED BOOKS 1974

"R.F. Price Collection" » An gang xian fa fang guang mang : shanghai shi guo ying gong chang qi ye de xin jing yan / ["An gang xian fa fang guang mang" bian ji zu bian]

    鞍钢宪法放光芒 :
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,    Di 1 ban.    2,2,274 p. ; 21 cm. 1974
10
    PRINTED BOOKS 1979

"R.F. Price Collection" » An lao fen pei yu si ge xian dai hua / Zeng Muye, Ding Jiashu zhu.

    按劳分配与四个现代化 Zeng, Muye.
[Beijing] : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    174 p. ; 19 cm. 1979
11
    PRINTED BOOKS 1966

"R.F. Price Collection" » Ba Mao zhu xi de shu dang zuo wo men ge xiang gong zuo de zui gao zhi shi : xue xi gong nong bing qun zhong dui dai Mao zhu xi zhu zuo de tai du / Zhe xue yan jiu bian ji bu bian.

    把毛主席的书当作我們各項工作的最高指示 :
Beijing : Ren min chu ban she,    Di 1 ban.    51 p. ; 19 cm. 1966
12
    PRINTED BOOKS 1974

"R.F. Price Collection" » Ba pi Lin pi Kong de dou zheng jin xing dao di.

    把批林批孔的斗争进行到底.林彪,
Xianggang : Xianggang san lian shu dian,        21 p. ; 13 cm. 1974
13
    PRINTED BOOKS 1974

"R.F. Price Collection" » Ba wu chan jie ji jiao yu ge ming jin xing dao di : Shanghai shi da xue jiao yu ge ming jing yan xuan / Shanghai shi fan da xue jiao yu ge ming zu bian.

    把无产阶级教育革命进行到底 :
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,    Di 1 ban.    2, 5, 297 p. ; 21 cm. 1974
14
    PRINTED BOOKS 1973

"R.F. Price Collection" » Ba wu chan jie ji jiao yu ge ming jin xing dao di : Zhong xiao xue jiao yu ge ming jing yan xuan / Shanghai shi fan da xue jiao yu xi bian.

    把无产阶级教育革命进行到底 :
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,    Di 1 ban.    4, 222 p. ; 21 cm. 1973
15
    PRINTED BOOKS 1977

"R.F. Price Collection" » Ba wu chan jie ji zhuan zheng xia de ji xu ge ming jin xing dao di : [xue xi "Mao Zedong xuan ji" di wu juan] / Hua Guofeng.

    把无产阶级专政下的继续革命进行到底 : Hua, Guofeng.
[Beijing] : Ren min chu ban she,    Di 1 ban.    29 p. ; 21 cm. 1977
16
    PRINTED BOOKS 1972

"R.F. Price Collection" » Bali gong she xiao ying xiong.

    巴黎公社小英雄.
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,        [22] p. : chiefly col. ill. ; 16 cm. 1972
17
    PRINTED BOOKS 1965

"R.F. Price Collection" » Ban gong ban du zhong deng ji shu xue xiao jing yan xuan.

    半工半读中等技术学校经验选.
[n.p.] : Ren min jiao yu chu ban she,        224 p. ; 21 cm. 1965
18
    PRINTED BOOKS 1965

"R.F. Price Collection" » Ban zhang he xin zhan shi = Banzhang he xin zhanshi / Pan Jinhua hua.

    班长和新战士 = Pan, Jinhua.
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she,        [14] p. : col. ill. ; 17 x 19 cm. 1965
19
    PRINTED BOOKS 1975

"R.F. Price Collection" » Bao tou zi liao xuan. 3 / Tianjin Shi gong yi mei shu she ji yuan bian hui.

    报头资料选.
Tianjin : Tianjin ren min mei shu,    Xiu ding ben.    92 p. : all col. ill. ; 13 cm. 1975
20
    PRINTED BOOKS 1973

"R.F. Price Collection" » Bei yang jun fa / "Zhongguo jin dai shi cong shu" bian xie zu.

    北洋军阀
Shanghai : Shanghai ren min,    Di 1 ban.    74 p. : ill. ; 19 cm. 1973
21
    PRINTED BOOKS 1981

"R.F. Price Collection" » Beijing da xue xiao shi : 1898-1949 / Xiao Chaoran ... [et al.].

    北京大学校史 :
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    3, 3, 328 p., [10] p. of plates : ill. ; 21 cm. 1981
22
    PRINTED BOOKS 1970

"R.F. Price Collection" » Beijing liu chang er xiao jing yan xuan bian.

    北京六廠二校經驗選編.
Xianggang : Xianggang san lian shu dian,        3, 170 p. ; 19 cm. 1970
23
    PRINTED BOOKS 1985

"R.F. Price Collection" » Beijing shi zhong xue chu zhong zheng zhi zong fu xi jiao xue can kao shu / Beijing jiao yu xue yuan jiao xue yan jiu bu bian.

    北京市中学初中政治总复习教学参考书
Beijing Shi : Beijing chu ban she,    Di 1 ban.    2, 184 p. : ill. ; 19 cm. 1985
24
    PRINTED BOOKS 1982

"R.F. Price Collection" » Bi jiao jiao yu / Wang Chengxu, Zhu Bo, Gu Mingyuan zhu bian.

    比较敎育
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    [2], 2, 255 p. : ill. ; 21 cm. 1982
25
    PRINTED BOOKS 1984

"R.F. Price Collection" » Bi jiao jiao yu de yan jiu fang fa / Zhu Bo, Wang Mengxian bian yi.

    比較教育的硏究方法
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    2, 5, 136 p. ; 21 cm. 1984
26
    PRINTED BOOKS 1987

"R.F. Price Collection" » Bi jiao jiao yu jiao cheng / Cheng Youxin bian zhu.

    比較教育教程 Cheng, Youxin.
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    2, 3, 301 p. : ill. ; 21 cm. 1987
27
    PRINTED BOOKS 1981

"R.F. Price Collection" » Bi jiao jiao yu xue / [Su]Suokeluowa, Kucimina, Luojiaonuofu he zhu ; Beijing shi fan da xue wai guo jiao yu yan jiu suo Gu Mingyuan yi.

    比較教育学
[Peking] : Wen hua jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    2, 3, 173 p. : ill. ; 21 cm. 1981
28
    PRINTED BOOKS 1975

"R.F. Price Collection" » Bian zheng wei wu lun jiang hua / Tianjin shi <> xie zuo zu.

    辩证唯物论讲话
[Beijing?] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    5, 190 p. ; 19 cm. 1975
29
    PRINTED BOOKS 1979

"R.F. Price Collection" » Bian zheng wei wu zhu yi chang shi. shang ce / [Zhong xiao xue tong yong jiao cai zheng zhi bian xie zu].

    辩证唯物主义常识.
[Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,    2 ban.    54 p. ; 18 cm. 1979
30
 
    PRINTED BOOKS 1982

"R.F. Price Collection" » Bian zheng wei wu zhu yi chang shi (shi yong ben) / ̂ bian zheng wei wu zhu yi chang shi ̃ bian xie zu.

    辩证唯物主义常识 (试用本)
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,    Di 3 ban.    142 p. ; 18 cm. 1982
31
    PRINTED BOOKS 1964

"R.F. Price Collection" » Bian zheng wei wu zhu yi chang shi (shi yong jiao cai) / [Zhong xue zheng zhi jiao cai bian ji zu]

    辩证唯物主义常识 (试用教材)
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,    Di 2 ban.    54 p. ; 20 X 30 cm. 1964
32
    PRINTED BOOKS 1979

"R.F. Price Collection" » Bian zheng wei wu zhu yi chang shi. xia ce / Zhong xiao xue tong yong jiao cai zheng zhi bian xie zu.

    辩证唯物主义常识.
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,    2 ban.    65 p. ; 18 cm. 1979
33
    PRINTED BOOKS 1982

"R.F. Price Collection" » Bian zheng wei wu zhu yi he li shi wei wu zhu yi yuan li / Li Xiulin deng zhu bian.

    辨证唯物主义和历史唯物主义原理
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    7, 442 p. ; 21 cm. 1982
34
    PRINTED BOOKS 1974

"R.F. Price Collection" » Bing li xue ji ben zhi shi / Jilin yi ke da xue bian xie.

    病理学基本知识
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she,        2, 4, 194 p. : ill. ; 21 cm. 1974
35
    PRINTED BOOKS 1972

"R.F. Price Collection" » Bu qu de ma lu gong : Shanghai cheng jian gong ren hui yi dui bi cai liao xuan bian / Shanghai shi Cheng [shi] jian [she] ju "Bu qu de ma lu gong" bian xian zu [bian.]

    不屈的马路工 :
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    7, 136 p. : ill. ; 19 cm. 1972
36
    PRINTED BOOKS 1974

"R.F. Price Collection" » Bu xu Lin Biao gao fu bi / Liu Qian, Wang Huaqing, Qing Ye shi ; Cai Ruzhen, Chang Tiejun, Xie Peilin hui.

    不许林彪搞复辟 Liu, Qian.
Beijing : Ren min mei shu chu ban she,        [37] p. : col. ill. ; 13 cm. 1974
37
    PRINTED BOOKS 1963

"R.F. Price Collection" » Can ye shi hua = Can ye shihua / Zhang Kai bian xie.

    蚕业史话 = Zhang, Kai.
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    32 p. : ill., maps ; 19 cm. 1963
38
    PRINTED BOOKS 1963

"R.F. Price Collection" » Cha shu zai pei / Zhonghua ren min gong he guo nong ye bu zhu bian ; Zhang Jingming deng bian xie.

    茶树栽培 Zhang, Jingming.
Beijing : Nong ye chu ban she,    Chu ban.    [3], 47 p. : ill. ; 19 cm. 1963
39
    PRINTED BOOKS 1966

"R.F. Price Collection" » Chang jian de yi niao he hai niao.

    常见的益鸟和害鸟. Zheng, Guangmei.
Beijing : Beijing chu ban she,    Di 1 ban.    36 p. ; 14 cm. 1966
40
    PRINTED BOOKS 1963

"R.F. Price Collection" » Chang yong cheng yu / Chaotian bian xie.

    常用成语 Chaotian.
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    50 p. : ill. ; 19 cm. 1963
41
    PRINTED BOOKS 1973

"R.F. Price Collection" » Changbai shan er ge : [Qing shao nian du wu] / Tonghua Diqu ge wei hui zheng zhi bu xuan chuan zu bian.

    長白山儿歌 :
[Changchun] : Jilin ren min chu ban she,    Di 1 ban.    4, 110 p. : ill. ; 19 cm. 1973
42
    PRINTED BOOKS 1984

"R.F. Price Collection" » Charersi Da'erwen = Charles Darwin / Carla Green zhu ; Shandong da xue gong gong wai yu jiao yan shi wen ke zu zhu shi.

    查尔斯 达尔文 = Green, Carla.
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she,        52 p. ; 19 cm. 1984
43
    PRINTED BOOKS 1963

"R.F. Price Collection" » Che / Huang Tingyuan bian xie ; Zhao Baishan hui tu.

    车 Huang, Tingyuan.
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she,    Di 1 ban.    [27] p. : ill. ; 15 x 19 cm. 1963
44
    PRINTED BOOKS 1985

"R.F. Price Collection" » Chen Heqin jiao yu wen ji / Beijing shi jiao yu ke xue yan jiu suo bian.

    陈鹤琴教育文集 Chen, Heqin, 1892-1982.
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    2 v. : ill., ports. ; 21 cm. 1985
45
    PRINTED BOOKS 1975

"R.F. Price Collection" » Chen She shi jia zhu shi / [zuo zhe Sima Qian] ; Beijing yin shua san chang shu ban yin shua che jian li lun xiao zu [ju shi]

    史记. Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C.
Beijing : Zhonghua shu ju,        4, 19 p. ; 19 cm. 1975
46
    PRINTED BOOKS 1951

"R.F. Price Collection" » Chi du zhi nan. Di 2 ce / [bian ji zhe Xinhui Chen Buwei]

    尺牘指南.
[S.l.] : Shi guang shu ju,    Zai ban.    24 p. : ill. ; 19 cm. 1951
47
    PRINTED BOOKS 1971

"R.F. Price Collection" » Chou hen man kuang shan : Datong mei kuang gong ren jia shi xuan bian / Shanxi sheng Datong kuang wu ju "Kuang gong jia shi" bian xie zu [bian].

    仇恨滿矿山 : Shanxi sheng Datong kuang wu ju. Kuang gong jia shi bian xie zu.
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,    Di 1 ban.    2, 94 p. : ill. ; 19 cm. 1971
48
    PRINTED BOOKS 1973

"R.F. Price Collection" » Chu chu you Lei Feng / hui zhe Guan Jingyu deng.

    处处有雷锋
Beijing : Ren min mei shu,        1 v. : chiefly col. ill. ; 13 x 12 cm. 1973
49
    PRINTED BOOKS 1987

"R.F. Price Collection" » Chu er dong wu zi xue jie nan / Beijing shi Haidian qu jiao shi jin xiu xue xiao zhu bian.

    初二动物自学解难
Chongqing : Chongqing chu ban she,    Di 1 ban.    2, 2, 178 p. : ill. ; 19 cm. 1987
50
    PRINTED BOOKS 1963

"R.F. Price Collection" » Chu ji xiao xue ke ben yu wen : (1963 nian xin bian) = Yuwen. Di 1 ce / Ren min jiao yu chu ban she xiao xue yu wen bian ji shi bian.

    初级小学课本语文 : Ren min jiao yu chu ban she. Xiao xue yu wen bian ji shi.
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    99 p. : col. ill. ; 19 cm. 1963
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page