My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 4 5 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (1-50 of 201) Year Entries
291 Found
1   Beijing da xue -- 2 Related Authors   2
2 Beijing da xue.   27
3   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Alabo yu jiao yan shi   1
4 Beijing da xue. : Alabo yu Han yu ci dian / Beijing da xue dong fang yu yan xi Alabo yu jiao yan shi bian.  1966 1
5   Beijing da xue. -- See also Beijing da xue. Alabo yu jiao yan shi   1
6 Beijing da xue. : Han yu Alabo yu ci dian = [Muʻjam al-Sīnīyah al-ʻArabīyah] / Beijing da xue Alabo Yisilan wen hua yan jiu suo Alabo yu yan wen hua jiao yan shi bian ; [zhu yao bian ji Liu Linrui ... et al. ; bian ji Xie Zhirong ... et al.].  1989 1
7   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. "Beijing Shi" bian xie zu.   1
8 Beijing da xue.   2
9 Beijing da xue. : Zhongguo bi jiao wen xue nian jian / Beijing da xue bi jiao wen xue yan jiu suo, "Zhongguo bi jiao wen xue nian jian" bian wei hui bian.  1987- 1
10 Beijing da xue. : Duo bian wen hua yan jiu : Beijing da xue bi jiao wen xue yu bi jiao wen hua yan jiu suo xue shu ji yao = Studies of multiculture : annals of institute of comparative literature and culture Beijing University / Beijing da xue bi jiao wen xue yu bi jiao wen hua yan jiu suo bian.  2003 1
11   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Bosi yu jiao yan shi.   1
12 Beijing da xue. : Bosi yu Han yu ci dian = [Farhang-i Fārsī bih Chīnī] / Beijing da xue dong fang yu yan wen xue xi Bosi yu jiao yan shi bian ; [zhu yao bian ji Ye Yiliang, Zhang Hongnian, Zeng Yansheng ; bian ji Zhu Yanbin ... et al.]  1981 1
13   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Guo ji zhan lüe yan jiu zhong xin   1
14   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin   1
15 Beijing da xue.   2
16 Beijing da xue. : Chao Han ci dian / Beijing da xue dong yu xi Chaoxian yu jiao yan shi bian.  1978 1
17 Beijing da xue cheng shi yu huan jing xue xi. : Beijing da xue xiao yuan tu / ce hua zhu ban Beijing da xue jiao wu chu, Beijing da xue cheng shi yu huan jing xue xi.  1997 1
18 Beijing da xue. : Zhongguo nei di zhuan ye gui hua fu wu shi chang yan jiu : yan jiu bao gao shu = Market research study for professional planning services in Mainland China : final report / [Deng Baoshan, Feng Changchun deng zhu]  2004 1
19   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Wai guo liu xue sheng Zhongguo yu wen zhuan xiu ban   1
20   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Chaoxian yu jiao yan shi.   1
21   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Zhe xue xi   1
22   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Kao gu xi   1
23   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Di zhi xue xi.   1
24   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Li shi xi.   1
25   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Xi yu xi.   1
26 Beijing da xue. : Zhongguo yi liao chan ye an quan bao gao.  2014- 1
27 Beijing da xue. : Di zhi yan jiu lun wen ji, 1982 / Beijing da xue di zhi xue xi = Proceedings of research in geology, 1982 / Department of Geology, Peking University.  1983 1
28 Beijing da xue. : Dong fang wen hua ci dian / Ju Sanyuan, Zhang Dianying zhu bian.  1993 1
29   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Miandian yu yan wen hua jiao yan shi   1
30 Beijing da xue. : Dong fang yan jiu lun wen ji / Dong fan yu yan wen xue xi bian.    1
31   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Bosi yu jiao yan shi.   1
32 Beijing da xue. : Mei Han ci dian / Beijing da xue dong fang yu yan wen xue xi Meidian yu jiao yan shi bian.  1990 1
33   Beijing da xue. -- See also Beijing da xue. Dong yu xi. Ri yu jiao yan shi.   1
34 Beijing da xue. : Xin Yindunixiya yu Han yu ci dian = Kamus baru bahasa Indonesia-Tionghoa / Beijing da xue dong fang yu yan wen xue xi Yindunixiya yu yan wen xue jiao yan shi, "Xin Yindunixiya yu Han yu ci dian" bian xie zi bian.  1989 1
35   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Alabo yu jiao yan shi   1
36   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Chaoxian yu jiao yan shi.   1
37   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Alabo yu jiao yan shi   1
38 Beijing da xue. : Dong nan Ya li shi wen hua yan jiu lun ji = Southeast Asian history and culture essays / Bao Maohong, Li Yiping, Bo Wenze zhu bian ; Zhongguo Dong nan Ya yan jiu hui, Beijing da xue Dong nan Ya xue yan jiu zhong xin bian.  2014 1
39   Beijing da xue. -- See also Beijing da xue. Dong fang yu yan wen xue xi.   1
40   Beijing da xue dong yu xi Chaoxian yu jiao yan shi -- See Beijing da xue. Chaoxian yu jiao yan shi.   1
41 Beijing da xue. : Ri yu, Beijing da xue Dong [fang] yu [yan xue] xi Ri yu jiao yan shi bian.  1973 1
42   Beijing da xue dong yu xi Ya Fei li shi zu -- See Beijing da xue. Ya Fei li shi zu.   1
43 Beijing da xue dui wai Han yu jiao xue zhong xin. : Pu tong hua jiao cheng / Beijing da xue Zhong wen xi xian dai han yu jiao yan shi, dui wai Han yu jiao xue zhong xin bian zhu.  1986 1
44 Beijing da xue. : Han yu jiao xue xue kan.    1
45 Beijing da xue dui wai Han yu zhong xin. : Duan qi Han yu ke ben / Beijing da xue dui wai Han yu zhong xin bian.  1989 1
46   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Fa yu ci dian zu.   1
47 Beijing da xue. : Zhongguo jin dai an li xuan / Beijing da xue fa lü xi fa lü shi jiao yan shi bian.  1983 1
48 Beijing da xue.   2
49   Beijing da xue. -- See Beijing da xue. Fa lü shi jiao yan shi.   1
50 Beijing da xue. : Ru jia de lun li guan he hun yin, jia ting, fu nu wen ti shang de jie ji dou zheng / Beijing da xue fa lu xi min fa jiao yan zu.  1974 1
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 4 5 Next