My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Shang-hai shih tui wai mao i chü kuo chi mao i yen chiu shih -- See Shanghai Shi dui wai mao yi ju guo ji mao yi yan jiu shi.   1
  Shang-hai shih tʻung chih kuan -- See Shanghai Shi tong zhi guan   1
  Shang-hai tsʻai cheng ching chi hsüeh yüan -- See Shanghai cai zheng jing ji xue yuan.   1
  Shang hai tu shu guan. -- See Shang-hai tʻu shu kuan.   1
Your entry Shang-hai tʻu shu kuan. would be here -- Try BONUS+, orDiscovery.
  Shang-hai tzu jan kʻo hsüeh yen chiu so -- See Shanghai zi ran ke xue yan jiu suo   1
  Shang-hai yüeh tʻuan -- See Shanghai ai yue yue tuan   1
  Shang hai zi ren ke xue yan jiu suo -- See Shanghai zi ran ke xue yan jiu suo   1
Shang, Haidong. : Visual thresholds for detection, recognition and visual impact in landscape settings / by Haidong Shang.  1996 1
Shang Haisi. : Xiao Hong xiao shuo : Meng long de qi dai / bian xuan Shang Haisi.  1997 1
Shang. Hanji.   2
Shang, He. : Zhongguo li dai zhu ci he yu da guan / Shang He zhu bian.  1991 1
Shang, Hengyuan.   2
Shang, Hong, 1968- : The early modern human from Tianyuan Cave, China [electronic resource] / Hong Shang and Erik Trinkaus.  c2010 1
Shang, Hongjuan. : Taiwan di qu gong min jiao yu fa zhan zhong "wen hua ren tong" bian qian zhi yan jiu : 1945-2008 / Shang Hongjuan zhu.  2014 1
Shang, Hongkui.   4
  Shang-hsin-k`ou hsiang ti fang chih pien hsiu wei yüan hui -- See Shangxinkou Xiang di fang zhi bian xiu wei yuan hui   1
  Shang, Huang -- See Huang, Shang   1
Shang, Huipeng. : Nao dong fang / Shang Huipeng zhu.  2000 1
Shang, Huping. : "一带一路"关键词.  2014 1
Shang, Huping, 1974- : 2012 Zhongguo di fang zheng fu ji xiao ping jia hong pi shu : shi yu 2007 nian du bao gao  2013 1
Shang, Jen, 1979-   2
(Shang)Ji, Chang, (Chun Qiu)Kong, Qiu, : "Book of Change" "Shang Shu" : "Ancient China's Natural Philosophy" "Book of History, or Fragments of Ancient Chinese History" / (Shang)Ji, Chang, (Chun Qiu)Kong, Qiu bian zhuan, Translated by Luo Zhiye.  2017 1
Shang, Jianqun. : Nong yao Zhong Ying wen ming cheng jian suo shou ce / Shang Jianqun bian.  1977 1
Shang, Jiaowei. : Guo you shang ye yin hang : Kun jing, chu lu yu fa zhan / Shang Jiaowei zhu.  2002 1
Shang, Jie.   4
Shang jie za zhi she. : Zhongguo qi ye guan li jing dian mo shi / Shang jie za zhi she zhu bian.  2002 1
Shang, Jin, : Novel Separation Mechanism for CO₂ Capture - "Molecular Trapdoor" Effect / Jin Shang.  2013 1
Shang, Jing (Katherine) : Use of thioamides in peptide synthesis: strategies for ring expansion and peptide ligation at asparagine  2018 1
Shang, Jingcai. : Zhejiang shi dian / zhu pian Shang Jingcai.  1998 1
Shang, Jingxi. : Henan di ming man lu / Shang Jingxi bian zhu.  1984 1
Shang, Jinlin,   5
Shang, Jun. : Bai hai / [Shang Jun ji]  1968 1
  Shang jun, d. 338 B.C. -- See Shang, Yang, d. 338 B.C.   1
Shang jun shu ping zhu xiao zu. : Shang jun shu ping zhu / "Shang jun shu" ping zhu xiao zu.  1976 1
Shang, Junjie, : Blended learning : aligning theory with practices : 9th International Conference, ICBL 2016, Beijing, China, July 19-21, 2016, Proceedings / Simon K.S. Cheung, Lam-for Kwok, Junjie Shang, Aihua Wang, Reggie Kwan (eds.).  2016 1
Shang, Kai. : Shui dian yi min tu di zheng quan hua an zhi mo shi = Land asset securitization resettlement model for rural resettlers induced by hydropower development project / Shang Kai, Shi Guoqing zhu.  2012 1
Shang, Keqiang. : Jiu guo zu jie yu jin dai Tianjin / Shang Keqiang zhu.  2008 1
Shang, Kuo.   2
Shang, Lanfu. : Fei jiu jia dian hui shou dui ce de yan jiu / Wang Haodong, Shang Lanfu zhu.  2006 1
Shang, Liang, : Qualitative research using R : a systematic approach / Yanto Chandra, Liang Shang.  2019 1
Shang, Liangnian. : Shang Wenyi shu gao [electronic resource] / [Shang Lu zhuan ; Shang Liangnian bian].  2006 1
Shang, Lie, : Cong xiang cun dao cheng shi de fei yue : Guangdong Sheng Dongguan Shi Shatian Zhen jing ji yu she hui fa zhan diao yan bao gao = Transformation form "rural" to "uran" : a research report on economic and social development of Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province / Shang Lie zhu.  2015 1
Shang, Lifu, 1977- : Yin tong yu xi wang [electronic resource] : jie du Zhongguo xi bu nong cun jiao yu = Anguish and wishse / zhu bian, Qian Liqun, Yang Dongping, Zhu Yongxin ; Shang Lifu zhu.  2007 1
Shang, Lihai, : Biogeochemical cycle of mercury in reservoir systems in Wujiang River Basin, Southwest China / Xinbin Feng, Bo Meng, Haiyu Yan, Xuewu Fu, Heng Yao, Lihai Shang.  2018 1
Shang, Lin. : Zhonghua jiu su / zhu bian Tuo Xiaotang ; fu zhu bian Liu Zhongmin, Shang Lin.  1997 1
Shang, Linghui. : Zhongguo "san nong" zheng ce yu fa zhi jian she yan jiu : yi xi bei pin kun di qu cheng xiang jing ji she hui yi ti hua fa zhan wei chang jing / Pan Xing, Han Hai, Shang Linghui zhu.  2014 1
Shang, Liqun.   2
Shang, Long. : Zhongguo kao gu di tu = The map of China archaeology / Shang Long, Yang Fei bian zhu.  2005 1
Shang, Lu, 1414-1486.   4
Shang, Luncong. : Zhongguo yi xue wen hua bo lan / Ma Shuxia, Shang Luncong zhu bian ; Cong shu bian wei hui bian zhuan.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next