My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
AUTHORS (1-18 of 18)
Wang, Anshi, 1021-1086
1
 
    PRINTED BOOKS 2007

Jing dian Huangpu : Shanghai shi Huangpu qu you xiu li shi jian zhu = Classical Huangpu : the heritage architectures of Huangpu district, Shanghai / Shen Xiaochu zhu bian ; He Mingjie, Wang Anshi fu zhu bian ; Chen Haiwen deng ling xian she ying.

    经典黃浦 :上海市黃浦區優秀歷史建築.
Shanghai shi : Shanghai wen hua chu ban she,    Di 1 ban.    339, [4] p. : ill. ; 38 cm + 1 CD. 2007
2
 
    E-RESOURCE 2006

Linchuan wen ji [100 juan / [electronic resource] : Wang Anshi zhuan].

    臨川文集 Wang, Anshi, 1021-1086.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
3
 
    PRINTED BOOKS 1971

Linchuan xian sheng wen ji / Wang Anshi zhuan.

    臨川先生文集 Wang, Anshi, 1021-1086.
Xianggang : Zhonghua shu ju,        1, 3, 1085 p. ; 21 cm. 1971
4
 
    PRINTED BOOKS 1934?

Linchuan xian sheng wen ji : [100 juan / Wang Anshi zhuan].

    臨川先生文集 : Wang, Anshi, 1021-1086.
[Shanghai : Shang wu yin shu guan,        20 v. (double leaves) in 2 cases ; 20 cm. 1934?
5
 
    PRINTED BOOKS 1982

Tang bai jia shi xuan / [Wang Anshi bian]

    唐百家詩選
[Taipei] : Shang wu,        1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1982
6
 
    PRINTED BOOKS 1975

Wang Anshi shi wen xuan du / Shanghai di yi fang zhi ji jie chang gong ren li lun xiao zu, Shanghai shi ban da xue Zhong wen xi qi san ji gong nong bing xue yuan zhu yi.

    王安石詩文選讀 Wang, Anshi, 1021-1086.
Beijing : Ren min wen xue chu ban she,        13, 2, 79 p. ; 19 cm. 1975
7
 
    PRINTED BOOKS 1983

Wang Anshi shi xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Zhou Xifu xuan zhu.

    王安石, Wang Anshi, 1021-1086.
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian,    Xianggang di 1 ban.    13, v, 248 p. ; 19 cm. 1983
8
 
    PRINTED BOOKS 1959

Wang Anshi shi xuan / Xia Jingguan xuan zhu.

    王安石, Wang, Anshi, 1021-1086.
Xianggang : Da guang chu ban she,        6, 21, 137 p. ; 19 cm. 1959
9
 
    PRINTED BOOKS 1976

Wang Jing gong shi zhu : [50 juan / Wang Anshi] ; Li Bi zhuan.

    王荊公詩注 : Wang, Anshi, 1021-1086.
[Taibei : Taiwan] shang wu [yin shu guan,        4 v. ; 20 cm. 1976
10
 
    PRINTED BOOKS 1988?

Wang Jing wen gong shi.

    北京圖書館古籍珍本叢刊.
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she,        858 p. ; 27 cm. 1988?
11
 
    E-RESOURCE 2006

Wang Jinggong shi zhu [50 juan, bu yi 1 juan / [electronic resource] : Li Bi zhuan].

    王荊公詩注 Wang, Anshi, 1021-1086.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
12
 
    PRINTED BOOKS  

Wang Linchuan ji / Wang Anshi zhu.

    王臨川集 Wang, Anshi, 1021-1086.
S.l. : Shang wu yin shu guan,        3 v. ; 19 cm.  
13
 
    PRINTED BOOKS 1965

Wang Linchuan ji / Wang Anshi zhu.

    王臨川集 Wang, Anshi, 1021-1086.
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan,    Tai 1 ban.    10 v. ; 17 cm. 1965
14
 
    PRINTED BOOKS 1965

Wang Linchuan quan ji / [Wang Anshi zhuan].

    王臨川全集 Wang, Anshi, 1021-1086.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    4 v. ; 20 cm. 1965
15
 
    PRINTED BOOKS 1974

Wang Wen gong wen ji : [100 juan] / Wang Anshi zhu.

    王文公文集 : Wang, Anshi, 1021-1086.
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she,    Di 1 ban.    2 v. (1018, [86] p) ; 21 cm. 1974
16
 
    PRINTED BOOKS 1959

Works. 1959.

    沈欽韓, Shen, Qinhan, 1775-1832.
Beijing : Zhong hua shu ju ; Shanghai : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    4, 2, 2, 406 p. ; 21 cm. 1959
17
 
    PRINTED BOOKS 1975

Zhou guan xin yi / [Wang Anshi zhuan].

    周官新義 / Wang, Anshi, 1021-1086.
[Taibei : Taiwan] shang wu yin shu guan,        2 v. ; 20 cm. 1975
18
 
    E-RESOURCE 2006

Zhou guan xin yi [16 juan, fu Kao gong ji jie 2 juan / [electronic resource] : Wang Anshi zhuan ; Zheng Zongyan ji].

    周禮.周官新義 Wang, Anshi, 1021-1086.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove