My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
AUTHORS (1-39 of 39)
Wang, Guowei, 1877-1927
1
 
    E-RESOURCE 2008

人間詞話 / [electronic resource] / Guowei Wang

    Wang, Guowei, 1877-1927
Project Gutenberg,        2008
2
 
    PRINTED BOOKS 1972

Changchunzhenren xi you ji jiao zhu [shang, xia juan] fu lu ji ba, / jiao zhu zhe Wang Guowei. Menggu lü li [12 juan]

    長春真人西遊記校注 Wang, Guowei, 1877-1927.
Taibei, Guang wen shu ju        4, 146, 129 p. 22 cm. 1972
3
 
    PRINTED BOOKS 1976

Changchunzhenren xi you ji zhu / Wang Guowei zhu.

    王國維, Wang, Guowei, 1877-1927.
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,    Tai 1 ban.    2, 164 p. ; 18 cm. 1976
4
 
    PRINTED BOOKS 1911

Gu ju jiao se kao.

    國學叢刋.
[China : s.n.],        2 v. : ill. ; 27 cm. 1911
5
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2017

Gu shi xin zheng.

    王國維先生遺墨二種 Wang, Guowei, 1877-1927, author.
Beijing : Zhonghua shu ju,    Di 1 ban.    2 volumes ; 30 cm 2017
6
 
    PRINTED BOOKS 1959

Guan tang ji lin : [20 juan] / Wang Guowei zhu.

    觀堂集林 : Wang, Guowei, 1877-1927.
Beijing : Zhonghua shu ju,        4 volumes ; 21 cm 1959
7
 
    PRINTED BOOKS 1931

Guo chao jin wen zhu lu biao [6 juan] jiao kan ji [1 juan] bu yi [2 juan] / Wang Guowei zhuan, Bao Ding jiao bu.

    國朝金文著錄表 Wang, Guowei, 1877-1927.
[n.p. n.p.]        6 v. in 1 case. 1931
8
 
    PRINTED BOOKS 1936

Haining Wang Jing'an xian sheng yi shu. 45 / [Wang Guowei]i.

    海寧王靜安先生遺書. Wang, Guowei, 1877-1927.
[Haining, Wang shi,        1 v. ; 20 cm. 1936
9
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2016

"Hong lou meng" ping lun.

    石头记索隐
Changchun : Jilin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si,    Di 1 ban.    2, 251 pages ; 24 cm. 2016
10
 
    PRINTED BOOKS 1961

Jiao zhu Ren jian ci hua, / Wang Guowei zhu, Xu Diaofu jiao zhu.

    校注人間詞話, Wang, Guowei, 1877-1927.
Xianggang Jiulong, Zhonghua shu ju,    Xianggang chu ban.    93 p., 17 cm. 1961
11
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2017

Liu sha zhui jian / Luo Zhenyu, Wang Guowei bian zhu.

    流沙墜簡 Luo, Zhenyu, 1866-1940, author.
Beijing Shi : Chao hua chu ban she,    Di 1 ban.    7, 300 pages : illustrations, map ; 22 cm. 2017
12
 
    PRINTED BOOKS 1926?

Menggu shi liao si zhong : [5 juan, Dada kao 1 juan, Liao Jin shi Menggu kao 1 juan] / Wang Guowei bian zhu.

    蒙古史料四種 : Wang, Guowei, 1877-1927.
[Beijing : Qing hua xue xiao yan jiu yuan,        3 v. ; 27 cm. 1926?
13
 
    PRINTED BOOKS 1984

Poems. Selections. 1984.

    王国维诗 词笺校 Xiao, Ai.
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    2, 9, 162 p. ; 21 cm. 1984
14
 
    PRINTED BOOKS 1911

Qingzhen xian sheng yi shi.

    國學叢刋.
[China : s.n.],        2 v. : ill. ; 27 cm. 1911
15
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2016

Ren jian ci hua / Wang Guowei zhu ; Tu Jingyi yi = Poetic remarks in the human world / by Wang, Guowei ; translated by Ching-i Tu.

    人間詞話 Wang, Guowei, 1877-1927, author.
Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    5, 69 pages ; 22 cm. 2016
16
 
    PRINTED BOOKS 1961

Ren jian ci hua. 1953.

    校注人間詞話王國維,
Taibei : Taiwan kai ming shu dian,    Si ban.    91 p. 18 cm. 1961
17
 
    PRINTED BOOKS 1961

Ren jian ci hua. 1961.

    蕙風詞話 Kuang, Zhouyi, 1895-1926.
Xianggang : Shang wu yin shu guan,        1, 260, [1] p. ; 21 cm. 1961
18
 
    PRINTED BOOKS 1981

Ren jian ci hua. 1981.

    人间词话新注 Teng, Xianhui.
Jinan : Qi Lu shu she,    Di 1 ban.    28, 723 p. ; 19 cm. 1981
19
 
    PRINTED BOOKS 1983

Ren jian ci hua. 1983.

    鍾嶸詩品講疏. Xu, Wenyu.
[Chengdu shi] : Chengdu gu ji shu dian ying yin : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    273 p. ; 21 cm. 1983
20
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1991

Ren jian ci hua. 1991.

    王國維詞論研究 Ye, Chengyi.
Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she,    Chu ban.    4, 3, 524 p. ; 21 cm. 1991
21
 
    PRINTED BOOKS 1984

Shui jing zhu jiao / Wang Guowei jiao ; Yuan Yingguang, Liu Yinsheng zheng li biao dian.

    水經注校 Wang, Guowei, 1877-1927.
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    1288, [69] p. ; 21 cm. 1984
22
 
    PRINTED BOOKS 1964

Song Yuan xi qu kao / Wang Guowei zhu ; [Fan Yilu jiao].

    宋元戯曲 考 Wang, Guowei, 1877-1927.
Taibei shi : Yi wen yin shu guan,    Zai ban.    174 p. ; 19 cm. 1964
23
 
    PRINTED BOOKS 1968

Song Yuan xi qu shi / Wang Guowei zhu.

    宋元戲曲史 Wang, Guowei, 1877-1927.
Taibei : Shang wu yin shu küan,        2, 2, 176 p. ; 18 cm. 1968
24
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1998

Song Yuan xi qu shi / Wang Guowei zhuan ; Ye Zhanghai dao du.

    宋元戏曲史 Wang, Guowei, 1877-1927.
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    2, 21, 167 p. ; 21 cm. 1998
25
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2003

Song Yuan xi qu shi / zuo zhe Wang Guowei ; dao du Zeng Yongyi.

    宋元 戲曲史 Wang, Guowei, 1877-1927.
Taibei Shi : Taiwan gu ji chu ban you xian gong si,    Chu ban.    186 p. ; 21 cm. 2003
26
 
    PRINTED BOOKS 1964

Song Yuan xi qu shi / Wang Guowei zhu.

    宋元戲曲史 Wang, Guowei, 1877-1927, author.
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,        2, 2, 176 p. ; 19 cm. 1964
27
 
    PRINTED BOOKS 1968

Wang Guantang xian sheng quan ji, / Wang Guowei zhu.

    王國維, Wang, Guowei, 1877-1927.
Taibei, Wen hua chu ban gong si        16 v. facsims., ports. 22 cm. 1968
28
Cover Art
    E-RESOURCE 1977

Wang Guo-wei's Renjian cihua : a study in Chinese literary criticism / [translated] by Adele Austin Rickett.

    Wang, Guowei, 1877-1927.
Hong Kong : Hong Kong University Press,        1 online resource (xv, 133 pages) 1977
29
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2009

Wang Guowei quan ji / zhu bian, Xie Weiyang, Fang Xinliang ; fu zhu bian, Luo Dan ... [et al.] ; ben juan zhu bian, Fu Jie, Wu Guoyi.

    王國維全集 Wang, Guowei, 1877-1927.
Hangzhou Shi : Zhejiang jiao yu chu ban she,    [Di 1 ban].    20 v. : col. ill., col. port. ; 24 cm. 2009
30
 
    PRINTED BOOKS 1984

Wang Guowei quan ji. / Wu Ze zhu bian ; Liu Yinsheng, Yuan Yingguang bian.

    王國維, Wang, Guowei, 1877-1927.
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    1, 3, 19, 475 p., [12] p. of plates : ill., facsims., ports ; 21 cm. 1984
31
 
    PRINTED BOOKS 1976

Wang Guowei xian sheng quan ji.

    王國維, Wang, Guowei, 1877-1927.
Taibei shi : Taiwan da tong shu ju,    Chu ban.    12 v. (2, 4, 28, 5450 p.) : ill., ports., facsims. ; 22 cm. 1976
32
 
    PRINTED BOOKS 1976

Wang Guowei xian sheng quan ji.

    王國維, Wang, Guowei, 1877-1927.
Taibei shi : Taiwan da tong shu ju,    Chu ban.    13 v. (2, 1, 5754 p.) : ill. ; 22 cm. 1976
33
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2017

Wang Guowei xian sheng yi mo er zhong / Wang Guowei zhu.

    王國維先生遺墨二種 Wang, Guowei, 1877-1927, author.
Beijing : Zhonghua shu ju,    Di 1 ban.    2 volumes ; 30 cm 2017
34
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1996

Wang Guowei xue shu wen hua sui bi / Fo Chu bian.

    王 国维 学术 文化 随笔 Wang, Guowei, 1877-1927.
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao,    Beijing di 1 ban.    vii, 4, 330 p. ; 21 cm. 1996
35
 
    PRINTED BOOKS 1983

Wang Guowei yi shu.

    王國維遺書. Wang, Guowei, 1877-1927.
Shanghai : Shanghai gu ji shu dian,    Di 1 ban.    16 v. : ill., port. ; 19 cm. 1983
36
Wang Kuo-wei's Jen-chien tzʻu-hua -- See Wang Guowei 1877 1927 Ren jian ci hua. English
37
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1977

Wang Kuo-wei's Jen-chien tzʻu-hua : a study in Chinese literary criticism / [translated] by Adele Austin Rickett.

    Wang, Guowei, 1877-1927.
Hong Kong : Hong Kong University Press,        xv, 133 pages ; 23 cm 1977
38
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1990

Xin ding "Ren jian ci hua" ; Guang "Ren jian ci hua" / Wang Guowei zhu ; Fo Chu jiao ji.

    人間詞話. Wang, Guowei, 1877-1927.
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao,    Di 1 ban.    18, 262 p., [3] p. of plates : ill. ; 19 cm. 1990
39
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2014

Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. / Peng Lin bian.

    中国近代思想家文库. Wang, Guowei, 1877-1927, author.
Beijing Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di 1 ban.    5, 4, 14, 542 pages : illustrations ; 24 cm. 2014
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove