My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (1-50 of 75) Year Entries
151 Found
1   Wang, Hong -- See also Wang, H. (Hong)   1
2 Wang, Hong.   24
3 Wang, Hong, 1380-1420.   2
4 Wang, Hong, 1925- : Ri yu biao da fang shi chu tan / Wang Hong bian zhu.  1981 1
5 Wang, Hong, 1955- : China's exports since 1979 / Hong Wang.  1993 1
6 Wang, Hong, 1956 September 19- : Atherosclerosis : risks, mechanisms, therapies / edited by Hong Wang and Cam Patterson.  2014 1
7 Wang, Hong, 1959- : Ming Qing wen hua ti zhi yu wen xue guan xi yan jiu / Wang Hong zhu.  2010 1
8 Wang, Hong, 1960- : Stochastic distribution control system design [electronic resource] : a convex optimization approach / by Lei Guo, Hong Wang.  2010 1
9 Wang hong, 1961-) : Shang hai she hui bao zhang gai ge yu fa zhan bao gao. 2009-2010 / Wang hong.  2010 1
10 Wang, Hong-Gang. : Autophagy and cancer [electronic resource] / Hong-Gang Wang, editor.  c2013 1
11 Wang, Hong-Kai, 1971- : The heard & the unheard : soundscape Taiwan.  2011 1
12 Wang, Hong,   2
13   Wang, Hong-Zen -- See Wang, Hongren   1
14 Wang, Hongbin.   2
15 Wang, Hongbing,   2
16 Wang, Hongbo, : Hui'an wen wu shi ji / Hui'an Xian wen hua ti yu xin wen chu ban ju, Hui'an Xian bo wu guan bian.  2013 1
17 Wang, Hongbo : Jet in supersonic crossflow / Mingbo Sun, Hongbo Wang, Feng Xiao.  2019 1
18 Wang, Hongchang, 1923- : Wang Hongchang ji / Zhongguo she hui ke xue yuan ke yan ju zu zhi bian xuan.  2006 1
19 Wang, Hongchun.   2
20 Wang, Hongda. : Membrane biophysics : new insights and methods / Hongda Wang, Guohui Li, editors.  2018 1
21 Wang, Hongdao. : Wang Hongdao Yunnan min zu shi lun wen xuan ji / Wang Hongdao.  2004 1
22 Wang, Hongfeng.   2
23 Wang, Honggang.   3
24 Wang, Honghan, 17th cent. : Yi xue yuan shi / Wang Honghan zhuan ; Chen Yi bian xuan ; Wang Qiaochu shen ding.  1989? 1
25 Wang, Honghong. : Liuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Liuzhou Shi tong ji ju, Liuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi ; [zhu bian Wang Honghong].  2002 1
26 Wang, Honghua. : Research on translator and interpreter training : a collective volume of bibliometric reviews and empirical studies on learners / Jackie Xiu Yan, Jun Pan, Honghua Wang.  2018 1
27 Wang, Hongjian. : Ying Han dui zhao wai mao ying yong wen da quan = English-Chinese the complete applying documents of foreign trade / Wang Ping, Wang Hongjian zhu bian.  1991 1
28 Wang, Hongjie, 1975- : Power and politics in tenth-century China : the Former Shu regime / Hongjie Wang.  2011 1
29 Wang, Hongjun.   8
30 Wang, Hongjun, 1970-   2
31 Wang, Hongli. : Yuan lin guan shang hua hui ying yong [electronic resource] / Liu Yanjiang ... [et al.] bian zhu.  2008 1
32 Wang, Hongli, 1927- : Gu dai feng su bai tu / Wang Hongli hui.  2006 1
33 Wang, Honglian, : Xichuan da yi min 2009-2011 = Great Move in Xichuan : 2009-2011 / Wang Honglian zhu.  2012 1
34 Wang, Hongmiao, : Zhongguo jing ji zeng zhang qian yan II = Frontier theories of China economic growth II : zhuan xiang jie gou jun heng zeng zhang de li lun he zheng ce yan jiu / Zhang Ping, Liu xiahui, Wang Hongmiao zhu bi.  2011 1
35 Wang, Hongmo. : Gai ge kai fang de li cheng / Wang Hongmo deng zhu.  1989 1
36 Wang, Hongqi.   3
37 Wang, Hongren,   2
38 Wang, Hongru.   2
39 Wang, Hongru, 1943-   3
40 Wang, Hongru, 1964- : Yelang wang guo chuan qi [electronic resource] / Wang Hongru zhu.  2010 1
41 Wang, Hongsheng.   3
42 Wang, Hongshu. : Xie shang he zuo shi ye xia de min zhu zheng zhi yan jiu = Xieshang hezuo shiyexia de minzhu zhengzhi yanjiu / Wang Hongshu zhu.  2011 1
43 Wang, Hongtai. : "San yan er pai" de jing sheng shi yan jiu / [zhu zuo zhe Wang Hongtai].  1994 1
44 Wang, Hongtao. : Tianjin gu dai ren wu lu / Nan Bingwen, Gao Hongjun, Wang Hongtao bian zhe.  1993 1
45 Wang, Hongtao, 1967- : Shanghai xian dai shi chang ti xi yu yun zuo mo shi / Zhang Shuzhi, Wang Hongtao zhu bian.  2000 1
46 Wang, Hongtu. : Su wen zhu shi hui cui / Cheng Shide zhu bian ; Wang Hongtu, Lu Zhaolin bian [xie].  1982 1
47 Wang, Hongtu, 1963- : Su Tong Wang Hongtu dui hua lu / [zhu zhe Su Tong, Wang Hongtu].  2003 1
48 Wang, Hongwei.   4
49 Wang, Hongwei, 1966- : The sixth International Symposium on Neural Networks (ISNN 2009) [electronic resource] / Hongwei Weng ... [et al.] (eds.).  c2009 1
50 Wang, Hongwei, 1969-   2
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next