My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (1-50 of 52) Year Entries
123 Found
1 Zhongguo ren min da xue.   13
2 Zhongguo ren min da xue.   2
3 Zhongguo ren min da xue bian yi shi. : Zi chan jie ji ren kou lun he ren kou zheng ce de pi pan / Simulieweiqi, Zhongguo ren min da xue bian yi shi.  1960 1
4   Zhongguo ren min da xue. -- See Zhongguo cai zheng jin rong zheng ce yan jiu zhong xin   1
5 Zhongguo ren min da xue. : Dang an xue tong xun [electronic resource] = Dangan xue tongxun / Zhongguo dang an xue hui, Zhongguo ren min da xue dang an xi zhu ban.    1
6 Zhongguo ren min da xue dang an xue yuan. : Dang an xue tong xun = Dangan xue tongxun.    1
7 Zhongguo ren min da xue. : Journal of data science [electronic resource] : JDS.  2002- 1
8 Zhongguo ren min da xue. : Han yu yan jiu yu ying yong / Zhongguo ren min da xue dui wai yu yan wen hua xue yuan bian.  2003- 1
9 Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo shen pan an li yao lan : 1995 nian zong he ben / Zhongguo gao ji fa guan pei xun zhong xin, Zhongguo ren min da xue fa xue yuan bian ; bian shen wei yuan hui zhu ren Zhu Mingshan.  1996 1
10 Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo feng xian tou zi nian jian = China venture capital yearbook.  2003- 1
11 Zhongguo ren min da xue.   2
12 Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo neng yuan guo ji he zuo bao gao.    1
13 Zhongguo ren min da xue. : Wei Zhongguo zhe xue li fa : xi fang zhe xue shi yu zhong xian Qin zhe xue he fa xing yan jiu / Zhongguo ren min da xue guo ji Zhongguo zhe xue yu bi jiao zhe xue yan jiu zhong xin yi ; Wen Haiming, Liu Zengguang jiao.  2016 1
14 Zhongguo ren min da xue. : Guo min shou ru yu guo min jing ji ping heng biao can kao zi liao / Zhongguo ren min da xue guo min jing ji ji hua jiao yan shi.  1952- 1
15 Zhongguo ren min da xue guo xue yuan Xiyu li shi yu yan yan jiu suo, : Menggu you mu tu : Riben Tianli tu shu guan suo cang shou hui Menggu you mu tu ji yan jiu / Wuyunbilige bian zhu ; Nashundalai, Zhongguo ren min da xue guo xue yuan Xiyu li shi yu yan yan jiu suo bian = Studies in Mongolian Manuscript Maps Preserved in the Tenri Central Library, Tenri University, Japan / Borjigidai Oyunbilig, Bukhchuud Nasundalai, Institute for Historical and Philological Studies of China's Western Regions Renmin University of China, Beijing.  2014 1
16 Zhongguo ren min da xue. : Shi jie Han xue [electronic resource] = World Sinology.  1998- 1
17 Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo jing ji fa jiao cheng = Zhongguo jingjifa jiaocheng / Zhongguo ren min da xue fa lü xi jing ji fa jiao yan shi bian zhu.  1985 1
18 Zhongguo ren min da xue jing ji yan jiu suo.   3
19 Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo guo ji jing zheng li fa zhan bao gao / Guo jia ti gai wei jing ji ti zhi gai ge yan jiu yuan, Zhongguo ren min da xue, Zong he kai fa yan jiu yuan (Zhongguo, Shenzhen) lian he yan jiu zu.  1997- 1
20 Zhongguo ren min da xue. : Bei fang min zu kao gu = The archaeology of northern ethnicity / Zhongguo ren min da xue bei fang min zu kao gu yan jiu suo, Zhongguo ren min da xue li shi xue yuan kao gu wen bo xi bian.  2014- 1
21 Zhongguo ren min da xue. : Guo ji gong chan zhu yi yun dong shi wen xian shi liao xuan bian / Zhongguo ren min da xue ke xue she hui zhu yi xi bian.  1986 1
22 Zhongguo ren min da xue. : Chuan tong wen hua yu xian dai hua / zhu bian Zhang Liwen ... [et al.]  1987 1
23 Zhongguo ren min da xue.   2
24 Zhongguo ren min da xue.   2
25 Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo xiao fei pin shi chang jian ce yu fen xi bao gao = Report on China consuming market monitoring and analysis.  2006- 1
26 Zhongguo ren min da xue.   2
27 Zhongguo ren min da xue (Peking). : Kang Yong Qian shi qi cheng xiang ren min fan kang dou zheng zi liao / Zhongguo ren min da xue Qing shi yan jiu suo, Dang an xi Zhongguo zheng zhi zhi du shi jiao yan shi.  1979 1
28 Zhongguo ren min da xue (Peking). : Kang Yong Qian shi qi cheng xiang ren min fan kang dou zheng zi liao / Zhongguo ren min da xue Qing shi yan jiu suo, Dang an xi Zhongguo zheng zhi zhi du shi jiao yan shi.  1979 1
29 Zhongguo ren min da xue.   2
30 Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo qi ye cheng zhang diao cha yan jiu bao gao / Zhongguo ren min da xue qi ye chuang xin yu jing zheng li yan jiu zhong xin.  2013- 1
31 Zhongguo ren min da xue. : Qi ye guan li xin mo shi chu tan / Zhongguo ren min da xue qi ye guan li diao yan zu.  1986 1
32 Zhongguo ren min da xue.   15
33 Zhongguo ren min da xue. : Qing dai ming ren zhuan lüe / A. W. Hengmuyi zhu bian ; Zhongguo ren min da xue Qing shi yan jiu suo "Qing dai ming ren zhuan lüe" fan yi zu yi.  1995 1
34 Zhongguo ren min da xue. : Qing dai Zhong xi li biao, 1573-1840 / Zhongguo ren min da xue Qing shi yan jiu suo zi liao shi bian.  1980 1
35 Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo huan jing zi yuan zheng ce fa gui da quan / Guo wu yuan huan jing bao hu wei yuan hui mi shu chu, Zhongguo ren min da xue ren kou huan jing yu fa zhan yan jiu shi bian.  1996 1
36 Zhongguo ren min da xue.   11
37 Zhongguo ren min da xue.   19
38 Zhongguo ren min da xue.   2
39 Zhongguo ren min da xue. : Beijing dian che gong si dang an shi liao, 1921 nian--1949 nian / Beijing shi dang an guan, Zhongguo ren min da xue dang an xi wen xian bian zuan xue jiao yan shi bian.  1988 1
40 Zhongguo ren min da xue.   5
41 Zhongguo ren min da xue.   2
42 Zhongguo ren min da xue. : Zhonghua ren min gong he guo xing shi su song fa ji ben zhi shi / Zhongguo ren min da xue fa lü xi xing shi su song fa jiao yan zu bian zhu.  1980 1
43 Zhongguo ren min da xue. : Yu yan lun ji / Zhongguo ren min da xue Zhongguo yu yan wen xue xi "Yu yan lun ji" bian ji zu.  1980- 1
44 Zhongguo ren min da xue. : Wen xue lun ji / Zhongguo ren min da xue yu yan wen xue xi, "Wen xue lun ji" bian ji zu bian.  1979- 1
45 Zhongguo ren min da xue yu yan wen zi yan jiu suo, Beijing shi yu yan xue hui shi ci da pei zu. : Xian dai Han yu shi ci da pei ci dian / Zhongguo ren min da xue yu yan wen zi yan jiu suo, Beijing shi yu yan xue hui shi ci da pei zu bian zuan ; Zhang Shoukang, Lin Xingguang zhu bian.  1992 1
46 Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo she hui zhu yi jing ji wen ti : wen zhang, wen jian xuan bian / Zhongguo ren min da xue zheng zhi jing ji xue xi zi liao shi bian ; [Di zhi kuang chan bu shu kan bian ji shi bian ji].  1983 1
47   Zhongguo ren min da xue. -- See Zhongguo cai zheng jin rong zheng ce yan jiu zhong xin   1
48 Zhongguo ren min da xue, Zhongguo chu ban gong zuo zhe xie hui ci dian bian ji jin xiu ban. : Ci shu yu yu yan / Zhongguo ren min da xue, Zhongguo chu ban gong zuo zhe xie hui ci dian bian ji jin xiu ban bian.  1985 1
49 Zhongguo ren min da xue.   3
50 Zhongguo ren min da xue. : She hui bao zhang yan jiu [electronic resource] = Social security studies.  2005- 1
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next