My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 4 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (1-50 of 168) Year Entries
265 Found
1 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   3
2 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. 1981) : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 5 jie quan guo wei yuan hui di 4 ci hui yi wen jian.  1982 1
3 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Ba yi san Song Hu kang zhan / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi juan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui "Ba yi san Song Hu kang zhan" bian shen zu bian].  1987 1
4 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   3
5 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   5
6 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   14
7 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Chengdu shi zheng xie zhi = Cheng du shi zhi zheng xie zhi / Zheng xie Chengdu Shi wei yuan hui bian zuan ; Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian shen.  1997 1
8 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Chengdu wen shi zi liao xuan bian / Chengdu Shi zheng xie wen shi xue xi wei yuan hui bian.  2007 1
9 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   2
10 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Qianjiang wen shi zi liao. Di 9 ji, Min zu shi liao zhuan ji [electronic resource] / Zheng xie Qianjiang Tujiazu Miaozu Zizhixian wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1996 1
11 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Qianjiang wen shi. Di 3 ji, Jiao tong yun shu zhuan ji [electronic resource] / Chongqing Shi Qinjiang Qu zheng xie xue xi wen shi wei yuan hui, Chongqing Shi Qinjiang Qu jiao tong ju.  2006 1
12 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Chongqing tan pan ji shi, 1945 nian 8--10 yue / Zhong gong Chongqing shi wei dang shi gong zuo wei yuan hui, Chongqing shi zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, Hongyan ge ming ji nian guan bian.  1983 1
13 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   2
14 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Zhonghua wen shi zi liao wen ku.  1996 1
15 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Chuxiong Yizu Zizhizhou zheng xie zhi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Chuxiong Yizu Zizhizhou wei yuan hui bian.  2001 1
16 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi da yao xian wei yuan hui. : Miao feng shan zhi / Shi Yinyan zhu bian ; Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi da yao xian wei yuan hui [bian].  2008 1
17 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Qing xi Gelao gu du [electronic resource] / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Daozhen Gelaozu Miaozu Zizhixian.  2006 1
18 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Zhongguo qing tong gu du : Daye / Zheng xie Daye Shi wei yuan hui bian.  2010 1
19 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Shan de ji liang [electronic resource] : Zhongguo Jingpo zu xin she hui fa zhan bian qian shi / Chen Deshou zhu bian ; Dehong zhou zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui, Dehong Zhou min zu zong jiao shi wu ju bian.  2006 1
20 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Exi wen shi zi liao.    1
21 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Hui yi Chen Jiageng : ji nian Chen Jiageng xian sheng dan chen yi bai yi shi zhou nian / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, Zhonghua quan guo gui guo Hua qiao lian he hui, Fujian sheng zheng xie he bian].  1984 1
22 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Fujian wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Fujian sheng wei yuan hui wen shi zi liao bian ji shi bian.    1
23 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Wen shi zi liao xuan bian / Fujian Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.    1
24 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Fujian wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Fujian sheng wei yuan hui wen shi zi liao bian ji shi bian.    1
25 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Xiamen wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Fujian sheng Xiamen shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1987? 1
26 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Youxi wen wu / ["Youxi wen wu" bian wei hui bian zuan ; Chen Changgen zhi bi].  2005 1
27 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   3
28 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Gaoyang zhi bu ye jian shi / Hebei da xue di fang shi yan jiu shi, zheng xie Gaoyang xian wei yuan hui bian zhu ; Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hebei Sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1987 1
29 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Qinyou tie / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Gaoyou xian wei yuan hui gong gao.  1987 1
30 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Guangning wen shi / Guangning Xian zheng xie "Guangning wen shi" bian ji zu bian.  1984- 1
31 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   5
32 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   2
33 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Xin hai ge ming zai Guangxi tu pian ji / Guangxi Zhuang zu zi zhi qu zheng xie, Guangxi Zhuang zu zi zhi qu bo wu guan bian.  1984 1
34 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. Guangxi Zhuang zu zi zhi qu wei yuan hui. Wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui.   2
35 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   2
36 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Wen shi chun qiu [electronic resource] = Wen shi chun qiu.  1993- 1
37 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Wen shi chun qiu [electronic resource] = Wen shi chun qiu.  1993- 1
38 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Xincheng tu si zhi / Zheng xie Xincheng Xian wen shi wei yuan hui bian.  2005 1
39 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Cengong wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Cengong Xian wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1987- 1
40 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Huaxi Qu zheng xie zhi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guizhou Sheng Guiyang Shi Huaxi Qu wei yuan hui bian.  2002 1
41 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Guiyang wen shi zi liao xuan ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guizhou sheng Guiyang Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1981- 1
42 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Guizhou wen shi zi liao xuan ji. Di 30 ji, Jiao yu wen yi ren wu zhuan ji [electronic resource] / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guizhou sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1991 1
43 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Handan gu jin ji shi / zhu bian Bai Meijun, He Xingwen ; zhuan zhu He Xingwen, He Maitian ; Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Handan Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian.  2001 1
44 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Handan jin dai cheng shi shi / Handan Shi zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1992 1
45 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Jin Cha Ji kang Ri gen ju di shi liao hui bian / Zheng xie Hebei Sheng wei yuan hui bian.  2015 1
46 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   6
47 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Bu neng wang ji de li shi / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. Heilongjiang Sheng wei yuan hui].  1949 1
48 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Lao Haerbin yi ke da xue / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Heilongjiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui.  1993 1
49 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Luoyang wen shi zi liao. Di 28 ji [electronic resource] / Wang Wenying zhu bian ; Zheng xie Luoyang Shi wei yuan hui xue xi yu wen shi zi liao wei yuan hui bian.  2007 1
50 Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   2
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 4 Next