My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (1-50 of 54) Year Entries
114 Found
1 Zhou, Yi.   10
2 Zhou, Yi, 1506-1569.   2
3 Zhou, Yi, 1933-   2
4 Zhou, yi qun. : She hui li liang ban xue zheng ce fa gui yu wen ti jie da / Zhu bian zhou yi qun.  2001 1
5 Zhou, Yi-Tong. : Artificial Neural Networks for Computer Vision [electronic resource] / by Yi-Tong Zhou, Rama Chellappa.  1992 1
6 Zhou, Yibai.   6
7 Zhou, Yibin. : Quanzhou shi mei tan zhi / Fujian sheng Quanzhou shi mei tan gong ye gong si bian ; [zhu bian Hu Zhongchao ; bian shen Zhou Yibin].  1994 1
8 Zhou, Yicang. : Modeling and dynamics of infectious diseases [electronic resource] / editors, Zhien Ma, Yicang Zhou, Jianhong Wu.  c2009 1
9 Zhou, Yicheng. : Education and science / compiled by the China Handbook Editorial Committee ; translated by Zhou Yicheng, Cai Guanping and Liu Huzhang.  1983 1
10 Zhou, Yichuan, : Han yu guo ji jiao yu xue xi yu jiao xue dong ji he ce lüe yan jiu / Zhou Yichuan, Yuan Yuan, Yang Linwei deng zhu = A study of motivation and strategies of learning and teaching for Chinese international education / written by Yichuan Yuan, Yuan Yuan, Linwei Yang et al.  2015 1
11 Zhou, Yichuan, 1955- : Jin dai Zhongguo nü xing Riben liu xue shi, 1872-1945 nian / Zhou Yichuan zhu.  2007 1
12 Zhou, Yichun, 1963- : Micro- and macromechanical properties of materials / Yichun Zhou, Li Yang, Yongli Huang.  2014 1
13 Zhou, Yifei. : Qiuping mao xian ci xiu bian jie fa / Feng Qiuping bian zhu.  1939 1
14 Zhou, Yifeng,   2
15 Zhou, Yifu. : Xian dai Zhongguo ming ren zhuan ji / [bian zhu zhe Zhou Yifu]  1976 1
16 Zhou, Yigan.   2
17 Zhou, Yihu, 1972- : Zhongguo chao ji chuan mei gong chang de xing cheng / Zhou Yihu zhu.  2011 1
18 Zhou, Yiliang, 1912-   2
19 Zhou, Yiliang, 1913- : Zhou Yiliang xue shu wen hua sui bi / Zhou Yiliang zhu.  1998 1
20 Zhou, Yiliang, 1913-2001,   4
21 Zhou, Yilong. : Mei ti de zuo dian / (tai) zhou yi long zhu.  1999 1
22 Zhou, Yiman. : Shanghai shi Jiading xian zhi / zhu bian Yang Yubai ; fu zhu bian, xian zuan Ni Suo'an, Zhou Yiman ; Shanghai shi Jiading xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
23 Zhou, Yimin.   6
24 Zhou, Yimou. : Mawangdui yi xue wen hua / Zhou Yimou deng zhu.  1994 1
25 Zhou, Yinbin. : Li Dongyang ji / Zhou Yinbin dian jiao.    1
26 Zhou, Ying.   11
27 Zhou, Ying, 17th cent.   2
28 Zhou, Ying, 1430-1518. : Cuiqu zhe gao : [7 juan] / Zhou Ying zhuan.  1971 1
29 Zhou, Ying, 1961-   9
30 Zhou, Ying : Wang Shizhen nian pu chang bian / Zhou Ying zhu.  2016 1
31 Zhou, Yingbin, jin shi 1583. : Tong xing ming lu : [13 juan / Yu Yin zhuan]  1977 1
32 Zhou, Yinghe, 1213-1280.   2
33 Zhou, Yingke. : Revisiting Tourism Flows to the Caribbean [electronic resource] : What is Driving Arrivals? / Nicole Laframboise.  2014 1
34 Zhou, Yinglong, 1933-1987. : Zhou Yinglong xian sheng wen cun.  1988- 1
35 Zhou, Yingming, 1933-. : Riben a! Taiwan a! [electronic resource] / Jin Meiling, Zhou Yingming zhu ; Zhang Liangze yi.  2001 1
36 Zhou, Yingnan.   3
37 Zhou, Yingxin.   2
38 Zhou, Yingxiong, 1939-   3
39 Zhou, Yinkang, : Historical farmland in China during 1661-1980 : reconstruction and spatiotemporal characteristics / by Xiaobin Jin, Yinkang Zhou, Xuhong Yang, Yinong Cheng.  2018 1
40 Zhou, Yinle,   2
41 Zhou, Yintong.   2
42 Zhou, Yiping. : Zhong gong dang shi yan jiu qi shi nian / Zhang Jingru bian ; Zhou Yiping zhu.  1991 1
43 Zhou, Yiping, 1949- : Zhong xi wen hua jiao hui yu Wang Guowei xue shu cheng jiu / Zhou Yiping, Shen Chaying zhu.  1999 1
44 Zhou, Yiqiang.   2
45 Zhou, Yiqun, 1971- : Festivals, feasts, and gender relations in ancient China and Greece / Yiqun Zhou.  2010 1
46 Zhou, Yishao.   3
47 Zhou, Yiwei, : Brotherhood of Blades (Movie 2014) / Director: Lu, Yang.  2019 1
48 Zhou, Yiwen. : Jiong nan hai [videorecording] = Orz boyz! / Ying yi zhi zuo suo gu fen you xian gong si ; dao yan / bian ju Yang Yazhe.  2009 1
49 Zhou, Yixin,   2
50 Zhou, Yixing. : Cheng shi di li xue / Zhou Yixing zhu.  1995 1
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next