My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
中華古兵器特展 (2012 : : Wu lin jing yan, dao jian zheng feng : Zhonghua gu bing qi te zhan = The splendor of martial arts competition, pursuit for power of swords and daggers / [zong bian ji Liao Wenqing].  2012 1
中華圖書資訊學敎育學會. : Zhonghua min guo tu shu zi xun xue xi suo xian kuang ji jiao yu wen xian shu mu / [bian zhe Zhonghua tu shu zi xun xue jiao yu xue hui].  1998 1
  中華地圖學社 -- See Zhonghua di tu xue she   1
中華地圖學社.   3
"中華大典"工作委員會,   15
"中華大典"工作委员會, : Zhonghua da dian. Zong jiao dian. Dao jiao fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan ; Ren Jiyu zhu bian.  2015 1
"中華大典"編纂委員會,   14
"中華大典"編纂委员會, : Zhonghua da dian. Zong jiao dian. Dao jiao fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan ; Ren Jiyu zhu bian.  2015 1
"中華大典"编纂委員會. : Zhonghua da dian. Fa lü dian. Xing zheng fa fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2013 1
中華大典工作委員會.   18
中華大典編纂委員會.   17
中華大典编纂委員會. : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Zhen fa zong bu / [zhu bian Yan Shilin, fu zhu bina Ma Weiqi ; bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui].  2005 1
中華大漢書藝協會. : Peng Hong Genyu shu ji.  1996 1
中華學術院.   8
中華學術院. : Zhongguo wen hua zong he yan jiu : jin liu shi nian lai Zhongguo xue ren yan jiu Zhongguo wen hua zhi gong xian / Zhonghua xue shu yuan Zhongguo wen hua zong he yan jiu zhuan ji bian ji wei yuan hui bian ji.  1971 1
中華學術院.   2
中華學術院. : Zhonghua min guo ge da xue yan jiu suo you guan Dong nan Ya yan jiu bo shuo shi lun wen zhai yao hui bian / Zhonghua xue shu yuan Nanyang yan jiu suo.  1983 1
中華徵信所企業股份有限公司. : Taiwan qu qi ye ming lu = Taiwan business directory.  1978- 1
中華敎育文化基金董事會. : Zhongguo yin yun xue yan jiu / Gao Benhan zhu ; Zhao Yuanren, Li Fanggui he yi ; Zhonghua jiao yu wen hua ji jin dong shi hui bian yi wei yuan hui bian.  1962 1
中華 文化 復興 運動 總會.   3
中華文化基金會.   2
中華文化復興月刊社. : Zhongguo gu dian xiao shuo yan jiu / Fang Zushen [and others] zhu.  1977 1
中華文化復興運動推動委員會. : Zhonghua wen hua fu xing yue kan = Chinese cultural renaissance monthly.  1991 1
中華文化復興運動推行委員會.   19
中華文化復興運動推行委員會.   4
中華文化復興運動推行委員會.   5
中華文化復興運動推行委員會.. : Zhongguo shu xue fa zhan shi / Fu Pu zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian.  1982 1
中華文化復興運動推行委員會. : Zhonghua tie lu shi / Bian zhu zhe Ling Hongxun ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, "Zhongguo zhi ke xue yu wen ming" bian yi wei yuan hui bian.  1981 1
中華文化復興運動推行季員會. : Xian dai sheng huo tai du yan tao hui lun wen ji : Zhonghua min guo 74 nian 10 yue 5 ri zhi 6 ri / Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui zhu ban ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui bian yin.  1985 1
中華文化復興運動總會.   2
中華文化總會. : Liang an chang yong ci dian / Zhonghua wen hua zong hui.  2012 1
中華文化與移民文化國際研討會 (1997 : : Wen hua kua yue : Zhonghua wen hua yu yi min wen hua guo ji yan tao hui / zhu bian Xia Zuli ; bian ji Ji Baokun, Zhang Zhizhang = Chinese cultures in the diaspora : emerging global perspectives on the centre and periphery / chief editor Julie Hsia Chang ; editors Kee Pookong, James Chang.  1997 1
中華文物保護協會. : Xian miao ming xin : li dai fo jiao jing dian wen xian zhen pin te zhan tu lu = Awakening the bodhi mind : special exhibition of rare buddhist scriptures / Guo jia tu shu guan, Zhonghua wen wu bao hu xie hui , Zhonghua hai xia liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui bian ji.  2012 1
中華新版常識百科全書編輯委員會. : Zhonghua xin ban chang shi bai ke quan shu / [bian zhe Zhonghua xin ban chang shi bai ke quan shu bian ji wei yuan hui]  1976 1
  中華昆蟲學會 -- See Zhonghua kun chong xue hui   1
中華昆蟲學會.   3
中華書局.   8
中華書局 (Taiwan) : Qing shi lie zhuan [80 juan]  1962 1
中華書局.   56
中華書局. : Fa jia zhu zuo xuan du / [Zhonghua shu zhu bian ji bu].  1974 1
中華書局. : Huang Kan lun xue za zhu / Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1964 1
中華書局.   2
中華書局. : Shi yun xin bian / Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1965 1
中華書局. : Quan shang gu san dai Qin Han San guo Liu chao wen pian ming mu lu ji zuo zhe suo yin / [Zhong hua shu ju ying yin zu bian.].  1965 1
中華書局. : Jiu huang ben cao : [2 juan] / Ming Zhu Su zhu Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1959 1
中華書局.   19
中華書局. : Song Yuan fang zhi cong kan / Zhonghua shu ju bian ji bu bian.  1990 1
中華書局上海編輯所.   2
中華書局編輯所.. : Shui jing zhu deng ba zhong gu ji yin yong shu mu hui bian / Ma Nianzu bian, [Zhong hua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji].  1959 1
中華書局編輯部. : Zhong yan yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan lun wen lei bian. Min zu yu she hui bian / [Zhonghua shu ju bian ji bu bian].  2009 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next