My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Qianxi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianxi xian zhi / Qianxi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian; Pan Xiuhua, Sun Wanzhong zhu bian.  1991 1
Qianxi xian zhi bian xie wei yuan hui. : Qianxi xian zhi / Qianxi xian zhi bian xie wei yuan hui.  1988 1
Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Qing fang gong ye zhi / Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
"Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" bian xie zu. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang / "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" bian xie zu, "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" xiu ding ben bian xie zu.  2007 1
"Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" xiu ding ben bian xie zu. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang / "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" bian xie zu, "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" xiu ding ben bian xie zu.  2007 1
Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Jin rong zhi / Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Qianxinan Zhou jiao yu zhi bian zuan ling dao xiao zu. : Qianxinan Zhou jiao yu zhi / Qianxinan Zhou jiao yu zhi bian zuan ling dao xiao zu bian zuan.  1997 1
Qianxinan Zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Xiang zhen qi ye zhi / Qianxinan Zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
Qianyang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianyang xian zhi / Qianyang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
Qianyang xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianyang xian zhi / Qianyang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
  Qianye, Zhengshi, 1919- -- See Chiba, Masaji, 1919-   1
  Qianyi, 1880-1971 -- See Chen, Yuan, 1880-1971   1
  Qianzhongshu, 1910-1998 -- See Qian, Zhongshu, 1910-1998   1
Qianzhou Zhen zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianzhou Zhen zhi / Qianzhou Zhen zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhang Yuegen ; fu zhu bian Chen Weimin.  2002 1
Qianzi. : You er meng xue jing hua / Qi Meng, Qianzi bian zhu.  1995 1
Qiao, Aimi. : Xin ying han er tong cai tu ci dian = A new English-Chinese dictionary for children with coloured picture / Qiao Aimi, Li Ranfen bian ; Wu Jianxing, Niu Qunfei hua.  1993 1
Qiao, Bian. : Zhongguo ke yi shuo bu / Song Qiang, Zhang Zangzang, Qiao Bian deng zhu.  1996 1
Qiao, Bin.   3
Qiao, Chaoxin. : Rongshui Miao zu mai yan gu gui / zhi xing zhu bian Zhang Shengzhen, zhi xing fu zhu bian Liang Bin ; sou ji zheng li Qiao Chaoxin, Li Wenbin, He Minghui.  1994 1
Qiao Che, Jieling. : Zhongguo gu dai yu yan yi bai pian : Han Ying dui zhao / Qiao Che Jieling xuan yi = 100 ancient Chinese fables : Chinese-English / by K.L. Kiu.  1985 1
Qiao Chuanyi. : Ren min bi te zhong piao juan jian cang da dian / Zhang Xinzhi, Wang Xuewen, Qiao Chuanyi zhu.  2005 1
Qiao, Chuanzao. : Xing xing zhai / Qiao Chuanzao.  1985 1
Qiao, Chunming. : High-speed networking [electronic resource] : a systematic approach to high-bandwidth low-latency communication / James P.G. Sterbenz and Joseph D. Touch ; with contributions from Julio Escobar, Rajesh Krishnan, Chunming Qiao ; technical editor A. Lyman Chapin.  2001 1
Qiao, Daji. : Quality, reliability, security and robustness in heterogeneous networks [electronic resource] : 7th International Conference on Heterogeneous Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness, QShine 2010, and Dedicated Short Range Communications Workshop, DSRC 2010, Houston, TX, USA, November 17-19, 2010, Revised selected papers / Xi Zhang, Daji Qiao (eds.).  c2012 1
Qiao, Dengyun,   2
Qiao, Feng,   5
Qiao, Fusheng. : Zhongguo xian dai wen xue zuo pin xuan du / Qiao Fusheng, Zhu Liangqing, Zhao Xianzhou ... [et al.] bian xie.  1981 1
Qiao, Gina,   2
Qiao, Gong. : Fa lun gong chuang shi ren Li Hongzhi ping zhuan / Zhang Weiqing, Qiao Gong.  1999 1
Qiao, Guanghui, : Ming qing xiao shuo xi qu cha tu yan jiu = The studies on illustrations of novels and dramas in the Ming and Qing dynasties / Qiao Guanghui zhu.  2016 1
Qiao, Guanghui, 1970- : Ming dai jian deng xi lie xiao shuo yan jiu / Qiao Guanghui zhu.  2006 1
Qiao, Guangyu : The UN-ASEAN policy coordination on trafficking in persons  2019 1
Qiao, Guanhua, 1913-1983.   5
Qiao, Guohou, : Zhongguo di tan jing ji fa zhan mo shi yu zheng ce ti xi yan jiu / Qiao Guohou [and eight others] bian zhu.  2012 1
Qiao, Haiqing. : Fan yi xin lun / Qiao Haiqing zhu.  1993 1
Qiao, Hanyu, 1924- : Taiyuan cheng shi gui hua jian she shi hua / Qiao Hanyu zhu bian.  2007 1
Qiao, Haoqin. : Mu lu xue yan jiu wen xian hui bian / Peng Feizhang, Xie Zhuohua, Qiao Haoqin bian.  1996 1
Qiao, Hong, 1927-1999. : Indiana Jones and the Temple of Doom / directed by Steven Spielberg ; produced by Robert Watts ; screenplay by Willard Huyck, Gloria Katz.  2000 1
Qiao, Hongxia. : Chinese librarianship in the digital era / Conghui Fang ; with contributions by Hongxia Qiao, Chunjuan Huang, and Xiaoxia Zhou.  2013 1
Qiao, Hua. : Huainan hong lie ji jie / Liu Wendian zhuan ; Feng Yi, Qiao Hua dian jiao.  1989 1
Qiao, Huantian. : Maguan qi chi / Qiao Huantian, Ma Zongping.  1991 1
Qiao, Huifang. : Wai guo liu xue sheng Han yu xie zuo zhi dao = A guide to Chinese essay writing for foreigners / Qiao Huifang, Zhao Jianhua bian zhu.  1995 1
Qiao, Jiacai. : Hao ran ji / zhu zuo zhe Qiao Jiacai ; bian yin zhe Zhong wai za zhi she.  1981 1
Qiao Jian.   2
Qiao, Jianhua. : Xiaozhuang mi shi [videorecording] / Beijing jing du shi ji wen hua fa zhan you xian gong si ; Shanghai wen guang xin wen ji tuan ; Beijing zhong bei dian shi yi shu zhong xin liang he she zhi ; chu pin ren You Xiaogang, Li Ruigang ; bian ju Yang Haiwei ; zhi pian ren Yang Qun, Qiao Jianhua ; diao yan You Xiaogang, Liu Dekai.  2002 1
Qiao, Jiansong. : Ling nan jin xian dai jian zhu, 1949-1979 / Shao Song, Qiao Jiansong bian zhu.  2013 1
Qiao, Jianyong,   2
Qiao, Jianyong, 1962-   2
Qiao, Jianzhong. : Zhongguo chuan tong min jian yi shi yin yue yan jiu. Xi bei juan / zhu bian Cao Benye ; zhuan gao ren Qiao Jianzhong ... [et al.].  2003 1
Qiao, Jie, : Human Reproductive and Prenatal Genetics / edited by Peter C.K. Leung and Jie Qiao.  2018 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next