My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Qing lian shu wu, : Yili'an Bei ci guang zheng pu / Li Xuanyu geng ding.    1
Qing, Lin. : Zur Frühgeschichte des Elektronenmikroskops : Lin Qing.  1995 1
Qing, Lu,   2
Qing, Luo. : Encoding the Olympics : the Beijing Olympic Games and the communication impact worldwide / edited by Luo Qing, Giuseppe Richeri.  2012 1
"Qing mo min chu Zhongguo she hui" xue shu tao lun hui (1981 : : Lun Qing mo min chu Zhongguo she hui / Cai Shangsi deng zhu.  1983 1
  Qing Muzong, 1856-1875 -- See Tongzhi, Emperor of China, 1856-1875   1
  Qing-nan, Meng -- See Meng, Qing-nan   1
  Qing nian dang (China) -- See Zhongguo qing nian dang   1
Qing nian dian ying zhi pian chang (Beijing, China) : Ben ming nian [videorecording] / Beijing dian ying xue yuan qing nian dian ying zhi pian chang ; gen ju Liu Heng xiao shuo "Hei de xue" gai bian ; bian ju Liu Heng ; dao yan Xie Fei.  2010 1
Qing nian jun lian yi hui zong hui.   2
Qing nian she. : Wang Jingwei mai guo mi yue [microform] : gui lei deng chang di yi pao / bian ji Qing nian she ; [Gao Chongwu, Tao Xisheng deng zhu]  1945 1
"Qing nian wen xue" bian ji bu : Qing nian jia zuo / "Qing nian wen xue" bian ji bu.  1985 1
qing pin guo zhi zuo gong si. : lang tao sha : ren wen ying xiang zhi lu [electronic resource] / min shi dian shi gu fen you xian gong si, qing ping guo you xian gong si zhu.  2005 1
(Qing) Qian, Cai. : Shuo Yue Quan zhuan (Qing) Qian Cai, Jin Feng zhu.  2004 1
  Qing Qianlong, 1711-1799 -- See Qianlong, Emperor of China, 1711-1799   1
(Qing) Ruan, Yuan.   12
Qing, S. H., : Information and communications security : 16th International Conference, ICICS 2014, Hong Kong, China, December 16-17, 2014, Revised selected papers / Lucas C. K. Hui, S. H. Qing, Elaine Shi, S. M. Yiu (eds.).  2015 1
Qing, Sanxiang, : Su Shi zhu shu kao / Qing Sanxiang, Li Jingyan bian zhu.  2016 1
Qing Shengzu, 1654-1722. : Xing li jing yi / [Qing Shengzu you ding ; Li Guangdi cheng xiu].  1965 1
Qing, Shi, : Huang di yi fan ren : Qianlong, shi jie shi zhong de man zhou huang di / Oulide zhu ; Qing Shi yi = Emperor Qianlong : son of heaven, man of the world / Mark E. Elliott.  2015 1
Qing shi bian wei hui. : Qing dai ren wu zhuan gao / Qing shi bian wei hui bian.  1995 1
Qing shi bian zuan wei yuan hui. : Qing shi, Qing shi bian zuan wei yuan hui bian zuan (yu Zhongguo wen hua yan jiu suo he zuo)  1961 1
Qing shi guo ji xue shu tao lun hui (1986 : : Qing shi guo ji xue shu tao lun hui lun wen ji / Bai Shouyi zhu bian.  1990 1
"Qing shi lun cong" bian wei hui. : Qing shi lun cong / "Qing shi lun cong" bian wei hui bian.  1993- 1
Qing shi shan hou wei yuan hui (China), : Gu gong wu pin dian cha bao gao / [Qing shi shan hou wei yuan hui bian].  2004 1
(Qing) Shi, Yukun. : Qi xia wu yi (Qing) Shi Yukun zhu.  2004 1
Qing, Sihan.   25
  Qing, Summer, 1969- -- See Xu, Qing, 1969-   1
Qing Taizong, 1592-1643.   2
(Qing) Tan, Xian.   2
Wang, Zhuo. : Bai ta sui [Zhuan zhu] / (Song) zhang zhong wen zhuan. jin shi shuo / (qing) wang zhuo zhuan ; wu jing, zhou ying dian xiao.  2014 1
Qing, Wei. : Wang Jingwei yu Riben [microform] / Qing, Wei bian ji.  1939 1
Qing, Wenhui, : Mao Zedong zhuan / Yalishanda Panzuofu zhu ; Qing Wenhui, Cui Haizhi, Zhou Yiyue yi, Cui Haizhi jiao.  2015 1
(Qing) Wenkang. : Er nü ying xiong zhuan (Qing) Wen Kang zhu.  2005 1
  Qing Wenzong, 1831-1861 -- See Xianfeng, Emperor of China, 1831-1861.   1
Qing, Wu,   3
(Qing)Wu, Changshi. : Foulu yin cun / (Qing)Wu Changshi zhuan ke = The art seals of Foulu Wu Ch'ang Shih / Wu Chang-shih.  1994 1
Qing, Xianming.   2
Qing, Xie. : English Language Training in the Workplace: Case Studies of Corporate Programs in China.  2016 1
Qing, Xitai.   8
(Qing) Yan, Feng. : Liang Zhe yan fa zhi. (Qing) Yan Feng bian.  2012 1
Qing, Ye. : Bu xu Lin Biao gao fu bi / Liu Qian, Wang Huaqing, Qing Ye shi ; Cai Ruzhen, Chang Tiejun, Xie Peilin hui.  1974 1
  Qing, Ye, 1896- -- See Ren, Zhuoxuan, 1896-   1
Qing yi dan qing : Min Tai yuan shu hua zhan (2013 : : Qing yi dan qing : Min Tai yuan shu hua zhan / zhu ban dan wei Xiamen Shi Zhonghua wen hua lian yi hui, Zhonghua wen wu bao hu xie hui (Taiwan) ; xie ban dan wei Xiamen Shi bo wu guan, Hai xia liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui (Taiwan) ; zhi xing bian ji Yan Dingzhong, Chen Na.  2013 1
Qing ying gong zuo shi. : Huo zhe : qing ying ji lu Zhongguo, 2011 / Qing ying gong zuo shi bian zhu.  2013 1
Qing, Yonghong. : Nong cun liu shou er tong jiao yu wen ti yan jiu = Nongcun liushou ertong jiaoyu wenti yanjiu / Zhou Lin, Qing Yonghong deng bian zhu.  2007 1
  Qing Yongzheng, 1677-1735 -- See Yongzheng, Emperor of China, 1677-1735   1
Qing, Zaitang. : Zen yang hua mei, mei pu / Qing Zaitang bian hui = How to draw plum trees with samples / Ch'ing Tsia T'ang.  1994 1
(Qing) Zeng, Pu. : Nie hai hua (Qing) Zeng Pu zhu.  2005 1
Qing, Zhenxuan. : Song Yuan xiao shuo xi qu yan jiu lun gao / Qing Zhenxuan zhu.  2007 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next