My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
《上海港澳台侨胞联络志》编纂委员会. : Shanghai Gang Ao Tai qiao bao lian luo zhi / zhu bian Jin Minzhu ; chang wu fu zhu bian Xu Lixiang ; te yao fu zhu bian Tao Jun ; "Shanghai Gang Ao Tai qiao bao lian luo zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2010 1
《上海物资流通志》编纂委员会. : Shanghai wu zi liu tong zhi / zhu bian Yang Jianfang ; fu zhu bian Deng Jinhai ... [et al.] ; "Shanghai wu zi liu tong zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
《上海百年名楼。名宅》编撰委员会. : Shanghai bai nian ming lou ming zhai / [ "Shanghai bai nian ming lou, ming zhai" bian zhuan wei yuan hui bian].  2006 1
《上海社会科学志》编纂委员会. : Shanghai she hui ke xue zhi / zhu bian Zhang Zhongli ; fu zhu bian Chen Liang ; "Shanghai she hui ke xue zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
《上海美术志》编纂委员会. : Shanghai mei shu zhi / zhu bian Xu Changming ; zhi xing zhu bian Huang Ke, Wu Jingze, Mao Ziliang ; "Shanghai wen hua yi shu zhi" bian zuan wei yuan hui, "Shanghai mei shu zhi" bian zuan wei yuan bian.  2004 1
《上海蔬菜商业志》编纂委员会. : Shanghai shu cai shang ye zhi / zhu bian Chen Huiying ; fu zhu bian Xie Weizhong, Ma Zhongji ; "Shanghai shu cai shang ye zhi" bian zuan wei yuan hui.  1996 1
《上海金融年鉴》编辑部. : Shanghai jin rong nian jian = Shanghai finance yearbook / "Shanghai jin rong nian jian" bian ji bu bian.  2002- 1
《上海金融志》编纂委员会. : Shanghai jin rong zhi / "Shanghai jin rong zhi" bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Hong Jiaguan ; fu zhu bian Wang Xinxin, Li Anding.  2003 1
《上海高桥石化志》编纂委员会. : Shanghai Gaoqiao shi hua zhi / zhu bian Qian Danyi ; chang wu fu zhu bian Wang Jinping ; fu zhu bian Cai Yicai ... [et al.] ; "Shanghai Gaoqiao shi hua zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
《上海侨务志》编纂委员会. : Shanghai qiao wu zhi / zhu bian Yuan Cai ; fu zhu bian Gu Fuyuan [and others] ; "Shanghai qiao wu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
《上海劳动志》编纂委员会. : Shanghai lao dong zhi / zhu bian Shen Zhi, Li Tao ; fu zhu bian Cao Guisheng, Cai Guangxing ; "Shanghai lao dong zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
《上海园林志》编纂委员会. : Shanghai yuan lin zhi / zhu bian Cheng Xuke, Wang Tao ; fu zhu bian Lu Dingguo ; "Shanghai yuan lin zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
《上海图书馆事业志》编纂委员会. : Shanghai tu shu guan shi ye zhi / zhu bian Zhu Qingzuo ; "Shanghai tu shu guan shi ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
《上海对外经济贸易年鉴》编纂委员会. : Shanghai dui wai jing ji mao yi nian jian = Yearbook of Shanghai foreign economic releations and trade / "Shanghai dui wai jing ji mai yi nian jian" bian zuan wei yuan hui bian.  1996- 1
《上海环境保护志》编纂委员会. : Shanghai huan jing bao hu zhi / zhu bian Lü Shuping ; fu zhu bian Yin Liangci ... [et al.] ; "Shanghai huan jing bao hu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
《上海粮食志》 编纂 委员会. : Shanghai liang shi zhi / zhu bian Ying Fei, fu zhu bian Jin Zhunli ; "Shanghai liang shi zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
《上海经济分析与预测》课题组. : Shanghai jing ji : 1998 nian fen xi yu 1999 nian yu ce = Shanghai jingji : 1998 nian fenxi yu 1999 nian yuce / "Shanghai jing ji fen xi yu yu ce" ke ti zu.  1999 1
《上海经济区工业概貎》苏州市卷编辑委员会. : Shanghai jing ji qu gong ye gai mao. Suzhou shi juan = Shanghai jingjiqu gongye gaimao. Suzhoushi ruan / [bian zhe "Shanghai jing ji qu gong ye gai mao" Suzhou shi juan bian ji wei yuan hui ; zhu bian ji Lu Han, Gu Xuesheng ; fu zhu bian ji Sha Jian'gang and others].  1985 1
《上海卫生志》编纂委员会. : Shanghai wei sheng zhi / zhu bian Zhang Mindao, Shao Haoqi ; fu zhu bian Sun Rangchun, Zhang Gang ; "Shanghai wei sheng zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
《上海计划志》编纂委员会. : Shanghai ji hua zhi / zhu bian Zhu Zhaosong ; fu zhu bian Zhu Xiangxian, Qin Zilong, Hu Runsong ; "Shanghai ji hua zhi" bian zuan wei yuan hui.  2001 1
《上海证券年鉴》编辑部. : Shanghai zheng quan nian jian = Shanghai securities yearbook / "Shanghai zheng quan nian jian" bian ji bu bian.  1992- 1
《上海财政稅务志》编纂委员会. : Shanghai cai zheng shui wu zhi / zhu bian Wang Weiquan ; fu zhu bian Zheng Jianqing, Wu Jiajun, Shen Changwei; "Shanghai cai zheng shui wu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
《上海远洋运输志》编纂委员会. : Shanghai yuan yang yun shu zhi / zhu bian Jin Zhongming ; chang wu fu zhu bian Cao Yongqun ; fu zhu bian Qi Pinjie . . . [et al.] ; "Shanghai yuan yang yun shu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《上海邮电志》编纂委员会. : Shanghai you dian zhi / zhu bian Xu Zhichao, Cheng Xiyuan, Liu Changqian ; "Shanghai you dian zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《上海医药志》编纂委员会. : Shanghai yi yao zhi / zhu bian Yu Siqing ; fu zhu bian Zhu Jisheng, Shen Zhuangli ; "Shanghai yi yao zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
《上海钢铁工业志》编纂委员会. : Shanghai gang tie gong ye zhi / zhu bian Li Qishi, Gu Deji, Yin Hao ; "Shanghai gang tie gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
《上海长江轮船公司史》编委会. : Shanghai Chang Jiang lun chuan gong si shi / ["Shanghai Chang Jiang lun chuan gong si shi" bian wei hui].  1995 1
《上海电子仪表工业志》编纂委员会. : Shanghai dian zi yi biao gong ye zhi / zhu bian Qin Fuxiang ; chang wu fu zhu bian Zhang Jiren ; "Shanghai dian zi yi biao gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《上海电影志》编纂委员会. : Shanghai dian ying zhi / zhu bian Wu Yigong ; fu zhu bian Zhang Yuanmin ... [et al.] ; "Shanghai dian ying zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《上海烟草志》编纂委员会. : Shanghai yan cao zhi / zhu bian Dong Haolin ; "Shanghai yan cao zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《世界各国宪法》编译委员会. : Shi jie ge guo xian fa = Constitutions of the world / "Shi jie ge guo xian fa" bian yi wei yuan hui bian yi.  2012 1
《世界姓名译名手册》编辑组. : Shi jie xing ming yi ming shou ce / "Shi jie xing ming yi ming shou ce" bian yi zu bian.  1987 1
《世界工商企業指南》編輯委員會. : Shi jie gong shang qi ye zhi nan. Zhongguo juan. Gang Ao fen ce 1992-1993 / ["Shi jie gong shang qi ye zhi nan" bian ji wei yuan hui bian] = The directory of world's industrial & commercial organizations. China. Hong Kong & Macao, 1992-1993 / [edited by The Editorial Board of The directory of world's industrial & commercial organizations].  1992 1
《世界侨情报告》编委会, : Shi jie qiao qing bao gao. 2012-2013 = Overseas Chinese report. 2012-2013 / Liu Zepeng zhu bian ; "Shi jie qiao qing bao gao" bian wei hui bian.  2013 1
《世界汉语教学》编辑部. : 80 nian dai yu 90 nian dai Zhongguo xian dai Han yu yu fa yan jiu / "Shi jie Han yu jiao xue" "Yu yan jiao xue yu yan jiu" za zhi bian ji bu bian.  1992 1
《中共上海党志》编纂委员会. : Zhong gong Shanghai dang zhi / zhu bian Jiang Yi, Shao Youmin ; fu zhu bian Ma Fulong ... [et al.] ; "Zhong gong Shanghai dang zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
《中共冀鲁豫边区党史资料选编》 编辑组. : Zhong gong Ji Lu Yu bian qu dang shi zi liao xuan bian / "Zhong gong Ji Lu Yu bian qu dang shi zi liao xuan bian" bian ji zu.  1985- 1
《中共南阳县委志》编辑室. : Zhong gong Nanyang xian wei zhi / zhu bian Li Guoting ; "Zhong gong Nanyang xian wei zhi" bian ji shi.  1993 1
《中原--中南新华书店史》 编辑委员会. : Zhong yuan--zhong nan Xin hua shu dian shi : 1948-1954 / "Zhong yuan--zhong nan Xin hua shu dian shi" bian ji wei yuan hui.  1991 1
《中國中古史硏究》編輯委員會. : Zhongguo zhong gu shi yan jiu / Zhongguo zhong gu shi yan jiu bian ji wei yuan hui bian.  2002- 1
《中國劇目辭典》扩编委員会. : Zhongguo ju mu ci dian / Wang Senran yi gao ; "Zhongguo ju mu ci dian" kuo bian wei yuan hui kuo bian.  1997 1
《中國地方志集成》編輯工作委員會. : Zhongguo di fang zhi ji cheng. Beijing fu xian zhi ji / ["Zhongguo di fang zhi ji cheng" bian ji gong zuo wei yuan hui].  2002 1
《中國密報》編輯部. : Xi Jiang Hu gong zhi Zhongguo : shi ba da de yang mou he Zhongnan Hai de yin mou / "Zhongguo mi bao" bian ji bu.  2013 1
《中國文化遗产年鉴》编辑委员会. : Zhongguo wen hua yi chan nian jian = The Chinese cultural heritage annal / "Zhongguo wen hua yi chan nian jian" bian ji wei yuan hui bian.  2006- 1
《中國書法藝術》編輯委員會. : Zhongguo shu fa yi shu / Gu Xi bian zhu ; "Zhongguo shu fa yi shu" bian ji wei yuan hui.  2000 1
《中國本草圖錄》編寫委員會. : Zhongguo ben cao tu lu / [quan shu zhu bian Xiao Peigen ; ben quan zhu bian Lian Wenyan ; bian xie "Zhongguo ben cao tu lu" bian xie wei yuan hui].  1988- 1
《中國的歷史教訓和未來挑戰 : 紀念大躍進五十周年和改革開放三十周年》國際研討會 (2008 : : Da yue jin, da ji huang : li shi he bi jiao shi ye xia de shi shi he si bian / Song Yongyi, Ding Shu bian = Great Leap Forward, great famine : the truth and analysis under historical and comparative perspectives / Edited by Yongyi Song & Ding Shu.  2009 1
《中國碑刻全集》編輯委員會. : Zhongguo bei ke quan ji / "Zhongguo bei ke quan ji" bian ji wei yuan hui bian.  2010 1
《中國科學技術史》翻譯小組. : Zhongguo ke xue ji shu shi / Li Yuese zhu ; "Zhongguo ke xue ji shu shi" fan yi xiao zu yi.  1975- 1
《中國近代纺织史》 编辑委员会. : Zhongguo jin dai fang zhi shi / "Zhongguo jin dai fang zhi shi" bian ji wei yuan hui bian zhu.  1997- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next