My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
《中國錢幣大辭典》編纂委員會. : Zhongguo qian bi da ci dian. Minguo bian. Jin yin bi juan / "Zhongguo qian bi da ci dian" bian zuan wei yuan hui bian.  2011 1
《中國语言学家》 編写組.. : Zhongguo xian dai yu yan xue jia / "Zhongguo yu yan xue jia" bian xie zu.  1985 1
《中山市历代行政区划》 编辑组. : Zhongshan shi li dai xing zheng qu hua / "Zhongshan shi li dai xing zheng qu hua" bian ji zu bian.  1992 1
《中流》月刊编辑部. : Hai wai chi zi yan zhong de xin Zhongguo / "Zhong liu" yue kan bian ji bu xuan bian.  1996 1
《中華大典. 法律典. 法律理論分典 》編纂委員會. : Zhonghua da dian. Fa lü dian. Fa lü li lun fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian " bian zuan wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian. fa lü li lun fen dian" bian zuan wei yuan hui.  2011 1
《中華大典. 法律典.》編纂委員會. : Zhonghua da dian. Fa lü dian. Fa lü li lun fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian " bian zuan wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian. fa lü li lun fen dian" bian zuan wei yuan hui.  2011 1
《中華大典》工作委員會.   19
《中華大典》編纂委員會.   18
《中華大藏經》編輯局. : Zhonghua da zang jing zong mu / "Zhonghua da zang jing" bian ji ju bian.  2004 1
《中譯心理學詞彙》編譯組 (Hong Kong) : Zhong yi xin li xue ci hui / "Zhong yi xin li xue ci hui" bian yi zu yu she hui yan jiu zhong xin bian yi.  1982 1
《中囯企业跨囯发展硏究报告书》编辑委员会. : Zhongguo qi ye kua guo fa zhan yan jiu bao gao = Zhongguo qiye kuaguo fazhan yanjiu baogao / "Zhongguo qi ye kua guo fa zhan yan jiu bao gao shu" bian ji wei yuan hui, Zhong han jing ji yan jiu suo kua guo qi ye yan jiu bu bian xie.  2002- 1
《中华人民共和国大典》编委会. : Zhonghua renmin gongheguo da dian / "Zhonghua renmin gongheguo da dian" bian wei hui.  1994 1
《中华人民共和国民事诉讼法》释义编写组. : "Zhonghua Renmin Gongheguo min shi su song fa" shi yi / ben shu bian xie zu bian xie.  1991 1
《中华人民共和国重大考古发现》编辑委员会. : Zhonghua Renmin Gongheguo zhong da kao gu fa xian : 1949-1999 / "Zhonghua Renmin Gongheguo zhong da kao gu fa xian" bian ji wei yuan hui bian ; Su Bai zhu bian.  1999 1
《中华大典》工作委员会, : Zhonghua da dian. Zong jiao dian. Ru jiao fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; li shen zhu bian.  2012 1
《中华思想文化术语》编委会, : Zhonghua si xiang wen hua shu yu : Han Ying dui zhao = Key concepts in Chinese thought and culture / "Zhonghua si xiang wen hua shu yu" bian wei hui bian.  2015 1
《中华民族故事大系》编委会. : Zhonghua min zu gu shi da xi / Ben shu bian wei hui bian.  1995 1
《中华舞蹈志》编辑委员会. : Zhonghua wu dao zhi. Yunnan juan / "Zhonghua wu dao zhi" bian ji wei yuan hui bian.  2007 1
《中华近代文化史丛书》编委会. : Zhongguo jin dai wen hua wen ti / "Zhonghua jin dai wen hua shi cong shu" bian wei hui bian.  1989 1
《中华传统文化大观》编纂委员会. : Zhonghua chuan tong wen hua da guan / "Zhonghua chuan tong wen hua da guan" bian zuan wei yuan hui.  1996 1
《中药麻醉的临床应用与探讨》编写组. : Zhong yao ma zui de lin chuang ying yong yu tan tao / "Zhong yao ma zui de lin chuang ying yong yu tan tao bian xie zu.  1973 1
《中医大辞典》编辑委员会.   2
《中医辞典》编辑委员会. : Jian ming Zhong yi ci dian / "Zhong yi ci dian" bian ji wei yuan hui bian ; Zhong yi yan jiu yuan, Guangzhou Zhong yi xue yuan zhu bian.  1979 1
《中国 政府 机构 名录》 编辑部. : Zhongguo zheng fu ji gou ming lu, 1996 / "Zhongguo zheng fu ji gou ming lu" bian ji bu.  1996 1
《中国 曲艺 音乐 集成, 天津卷》 编辑 委员会. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Tianjin juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Tianjin juan" bian ji wei yuan hui.  1993 1
《中国 曲艺 音乐 集成. 湖北卷》 编辑 委员会.. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Hubei juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Hubei juan" bian ji wei yuan hui.  1992 1
《中国 曲艺 音乐 集成・上海卷》 编辑 委员会. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Shanghai juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Shanghai juan" bian ji wei yuan hui.  1997 1
《中国 曲艺 音乐 集成・內蒙古卷》 编辑 委员会. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Nei Menggu juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Nei Menggu juan" bian ji wei yuan hui.  1997 1
《中国 曲艺 音乐 集成・北京卷 》 编辑 委员会. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Beijing juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Beijing juan" bian ji wei yuan hui.  1996 1
《中国 曲艺 音乐 集成・新疆卷》编辑 委员会. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Xinjiang juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Xinjiang juan" bian ji wei yuan hui.  2003 1
《中国 曲艺 音乐 集成・河南卷》 编辑 委员会. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Henan juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Henan juan" bian ji wei yuan hui.  1996 1
《中国 曲艺 音乐 集成・宁夏卷》 编辑 委员会. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Ningxia juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Ningxia juan" bian ji wei yuan hui.  1996 1
《中国 曲艺 音乐 集成・陕西卷》 编辑 委员会. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Shanxi juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Shanxi juan" bian ji wei yuan hui.  1995 1
《中国 曲艺 音乐 集成》 全国 编辑 委员会.   2
《中国 曲艺 音乐 集成》 全国编辑 委员会.   6
《中国 曲艺 音乐 集成》全国编辑 委员会. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Xinjiang juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Xinjiang juan" bian ji wei yuan hui.  2003 1
《中国 曲艺志. 河南卷》编辑 委员会.. : Zhongguo qu yi zhi. Henan juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Henan juan" bian ji wei yuan hui.  1995 1
《中国 曲艺志, 湖南卷》 编輯 委员会. : Zhongguo qu yi zhi. Hunan juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Hunan juan" bian ji wei yuan hui.  1992 1
《中国 曲艺志, 黑龙江卷》编輯 委员会. : Zhongguo qu yi zhi. Heilongjiang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi. Heilongjiang uan" bian ji wei yuan hui.  2004 1
《中国 民族 民间 器乐曲 集成・新疆卷》 编辑 委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Xinjiang juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Xinjiang juan" bian ji wei yuan hui.  1996 1
《中国 民族 民间 器乐曲 集成・湖南卷》 编辑 委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Hunan juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Hunan juan" bian ji wei yuan hui.  1996 1
《中国 民族 民间 器乐曲 集成》 全国 编辑 委员会.   2
《中国 民间 歌曲 集成・內蒙古卷》 编辑 委员会. : Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Neimenggu juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Neimenggu juan" bian ji wei yuan hui.  1992 1
《中国 民间 歌曲 集成・湖南卷》 编辑 委员会. : Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Hunan juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng, Hunan juan" bian ji wei yuan hui.  1994 1
《中国 民间 歌曲 集成》 全国 编辑 委员会.   4
《中国 民间 歌曲 集成》北京卷编辑 委员会. : Zhongguo min jian ge qu ji cheng. Beijing juan / "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian ge qu ji cheng" Beijing juan bian ji wei yuan hui.  1994 1
《中国 戏曲 音乐 集成・四川卷》 编辑 委员会. : Zhongguo xi qu yin yue ji cheng. Sichuan juan / "Zhongguo xi qu yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo xi qu yin yue ji cheng, Sichuan juan" bian ji wei yuan hui.  1997 1
《中国 戏曲 音乐 集成・安徽卷》 编辑 委员会. : Zhongguo xi qu yin yue ji cheng. AnHui juan / "Zhongguo xi qu yin yue ji cheng" bian ji wei yuan hui, "Zhongguo xi qu yin yue ji cheng, Anhui juan" bian ji wei yuan hui.  1993 1
《中国 戏曲 音乐 集成・新疆卷》 编辑 委员会. : Zhongguo xi qu yin yue ji cheng. Xinjiang juan / "Zhongguo xi qu yin yue ji cheng" bian ji wei yuan hui, "Zhongguo xi qu yin yue ji cheng, Xinjiang juan" bian ji wei yuan hui.  1996 1
《中国 戏曲 音乐 集成・河南卷》 编辑 委员会. : Zhongguo xi qu yin yue ji cheng. Henan juan / "Zhongguo xi qu yin yue ji cheng" bian ji wei yuan hui, "Zhongguo xi qu yin yue ji cheng, Henan juan" bian ji wei yuan hui.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next