My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
《上海计划志》编纂委员会. : Shanghai ji hua zhi / zhu bian Zhu Zhaosong ; fu zhu bian Zhu Xiangxian, Qin Zilong, Hu Runsong ; "Shanghai ji hua zhi" bian zuan wei yuan hui.  2001 1
《上海证券年鉴》编辑部. : Shanghai zheng quan nian jian = Shanghai securities yearbook / "Shanghai zheng quan nian jian" bian ji bu bian.  1992- 1
《上海财政稅务志》编纂委员会. : Shanghai cai zheng shui wu zhi / zhu bian Wang Weiquan ; fu zhu bian Zheng Jianqing, Wu Jiajun, Shen Changwei; "Shanghai cai zheng shui wu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
《上海远洋运输志》编纂委员会. : Shanghai yuan yang yun shu zhi / zhu bian Jin Zhongming ; chang wu fu zhu bian Cao Yongqun ; fu zhu bian Qi Pinjie . . . [et al.] ; "Shanghai yuan yang yun shu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《上海邮电志》编纂委员会. : Shanghai you dian zhi / zhu bian Xu Zhichao, Cheng Xiyuan, Liu Changqian ; "Shanghai you dian zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《上海医药志》编纂委员会. : Shanghai yi yao zhi / zhu bian Yu Siqing ; fu zhu bian Zhu Jisheng, Shen Zhuangli ; "Shanghai yi yao zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
《上海钢铁工业志》编纂委员会. : Shanghai gang tie gong ye zhi / zhu bian Li Qishi, Gu Deji, Yin Hao ; "Shanghai gang tie gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
《上海长江轮船公司史》编委会. : Shanghai Chang Jiang lun chuan gong si shi / ["Shanghai Chang Jiang lun chuan gong si shi" bian wei hui].  1995 1
《上海电子仪表工业志》编纂委员会. : Shanghai dian zi yi biao gong ye zhi / zhu bian Qin Fuxiang ; chang wu fu zhu bian Zhang Jiren ; "Shanghai dian zi yi biao gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《上海电影志》编纂委员会. : Shanghai dian ying zhi / zhu bian Wu Yigong ; fu zhu bian Zhang Yuanmin ... [et al.] ; "Shanghai dian ying zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《上海烟草志》编纂委员会. : Shanghai yan cao zhi / zhu bian Dong Haolin ; "Shanghai yan cao zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
《世界各国宪法》编译委员会. : Shi jie ge guo xian fa = Constitutions of the world / "Shi jie ge guo xian fa" bian yi wei yuan hui bian yi.  2012 1
《世界姓名译名手册》编辑组. : Shi jie xing ming yi ming shou ce / "Shi jie xing ming yi ming shou ce" bian yi zu bian.  1987 1
《世界工商企業指南》編輯委員會. : Shi jie gong shang qi ye zhi nan. Zhongguo juan. Gang Ao fen ce 1992-1993 / ["Shi jie gong shang qi ye zhi nan" bian ji wei yuan hui bian] = The directory of world's industrial & commercial organizations. China. Hong Kong & Macao, 1992-1993 / [edited by The Editorial Board of The directory of world's industrial & commercial organizations].  1992 1
《世界侨情报告》编委会, : Shi jie qiao qing bao gao. 2012-2013 = Overseas Chinese report. 2012-2013 / Liu Zepeng zhu bian ; "Shi jie qiao qing bao gao" bian wei hui bian.  2013 1
《世界汉语教学》编辑部. : 80 nian dai yu 90 nian dai Zhongguo xian dai Han yu yu fa yan jiu / "Shi jie Han yu jiao xue" "Yu yan jiao xue yu yan jiu" za zhi bian ji bu bian.  1992 1
《中共上海党志》编纂委员会. : Zhong gong Shanghai dang zhi / zhu bian Jiang Yi, Shao Youmin ; fu zhu bian Ma Fulong ... [et al.] ; "Zhong gong Shanghai dang zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
《中共冀鲁豫边区党史资料选编》 编辑组. : Zhong gong Ji Lu Yu bian qu dang shi zi liao xuan bian / "Zhong gong Ji Lu Yu bian qu dang shi zi liao xuan bian" bian ji zu.  1985- 1
《中共南阳县委志》编辑室. : Zhong gong Nanyang xian wei zhi / zhu bian Li Guoting ; "Zhong gong Nanyang xian wei zhi" bian ji shi.  1993 1
《中原--中南新华书店史》 编辑委员会. : Zhong yuan--zhong nan Xin hua shu dian shi : 1948-1954 / "Zhong yuan--zhong nan Xin hua shu dian shi" bian ji wei yuan hui.  1991 1
《中國中古史硏究》編輯委員會. : Zhongguo zhong gu shi yan jiu / Zhongguo zhong gu shi yan jiu bian ji wei yuan hui bian.  2002- 1
《中國劇目辭典》扩编委員会. : Zhongguo ju mu ci dian / Wang Senran yi gao ; "Zhongguo ju mu ci dian" kuo bian wei yuan hui kuo bian.  1997 1
《中國地方志集成》編輯工作委員會. : Zhongguo di fang zhi ji cheng. Beijing fu xian zhi ji / ["Zhongguo di fang zhi ji cheng" bian ji gong zuo wei yuan hui].  2002 1
《中國密報》編輯部. : Xi Jiang Hu gong zhi Zhongguo : shi ba da de yang mou he Zhongnan Hai de yin mou / "Zhongguo mi bao" bian ji bu.  2013 1
《中國文化遗产年鉴》编辑委员会. : Zhongguo wen hua yi chan nian jian = The Chinese cultural heritage annal / "Zhongguo wen hua yi chan nian jian" bian ji wei yuan hui bian.  2006- 1
《中國書法藝術》編輯委員會. : Zhongguo shu fa yi shu / Gu Xi bian zhu ; "Zhongguo shu fa yi shu" bian ji wei yuan hui.  2000 1
《中國本草圖錄》編寫委員會. : Zhongguo ben cao tu lu / [quan shu zhu bian Xiao Peigen ; ben quan zhu bian Lian Wenyan ; bian xie "Zhongguo ben cao tu lu" bian xie wei yuan hui].  1988- 1
《中國的歷史教訓和未來挑戰 : 紀念大躍進五十周年和改革開放三十周年》國際研討會 (2008 : : Da yue jin, da ji huang : li shi he bi jiao shi ye xia de shi shi he si bian / Song Yongyi, Ding Shu bian = Great Leap Forward, great famine : the truth and analysis under historical and comparative perspectives / Edited by Yongyi Song & Ding Shu.  2009 1
《中國碑刻全集》編輯委員會. : Zhongguo bei ke quan ji / "Zhongguo bei ke quan ji" bian ji wei yuan hui bian.  2010 1
《中國科學技術史》翻譯小組. : Zhongguo ke xue ji shu shi / Li Yuese zhu ; "Zhongguo ke xue ji shu shi" fan yi xiao zu yi.  1975- 1
《中國近代纺织史》 编辑委员会. : Zhongguo jin dai fang zhi shi / "Zhongguo jin dai fang zhi shi" bian ji wei yuan hui bian zhu.  1997- 1
《中國錢幣大辭典》編纂委員會. : Zhongguo qian bi da ci dian. Minguo bian. Jin yin bi juan / "Zhongguo qian bi da ci dian" bian zuan wei yuan hui bian.  2011 1
《中國语言学家》 編写組.. : Zhongguo xian dai yu yan xue jia / "Zhongguo yu yan xue jia" bian xie zu.  1985 1
《中山市历代行政区划》 编辑组. : Zhongshan shi li dai xing zheng qu hua / "Zhongshan shi li dai xing zheng qu hua" bian ji zu bian.  1992 1
《中流》月刊编辑部. : Hai wai chi zi yan zhong de xin Zhongguo / "Zhong liu" yue kan bian ji bu xuan bian.  1996 1
《中華大典. 法律典. 法律理論分典 》編纂委員會. : Zhonghua da dian. Fa lü dian. Fa lü li lun fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian " bian zuan wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian. fa lü li lun fen dian" bian zuan wei yuan hui.  2011 1
《中華大典. 法律典.》編纂委員會. : Zhonghua da dian. Fa lü dian. Fa lü li lun fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian " bian zuan wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian. fa lü li lun fen dian" bian zuan wei yuan hui.  2011 1
《中華大典》工作委員會.   19
《中華大典》編纂委員會.   18
《中華大藏經》編輯局. : Zhonghua da zang jing zong mu / "Zhonghua da zang jing" bian ji ju bian.  2004 1
《中譯心理學詞彙》編譯組 (Hong Kong) : Zhong yi xin li xue ci hui / "Zhong yi xin li xue ci hui" bian yi zu yu she hui yan jiu zhong xin bian yi.  1982 1
《中囯企业跨囯发展硏究报告书》编辑委员会. : Zhongguo qi ye kua guo fa zhan yan jiu bao gao = Zhongguo qiye kuaguo fazhan yanjiu baogao / "Zhongguo qi ye kua guo fa zhan yan jiu bao gao shu" bian ji wei yuan hui, Zhong han jing ji yan jiu suo kua guo qi ye yan jiu bu bian xie.  2002- 1
《中华人民共和国大典》编委会. : Zhonghua renmin gongheguo da dian / "Zhonghua renmin gongheguo da dian" bian wei hui.  1994 1
《中华人民共和国民事诉讼法》释义编写组. : "Zhonghua Renmin Gongheguo min shi su song fa" shi yi / ben shu bian xie zu bian xie.  1991 1
《中华人民共和国重大考古发现》编辑委员会. : Zhonghua Renmin Gongheguo zhong da kao gu fa xian : 1949-1999 / "Zhonghua Renmin Gongheguo zhong da kao gu fa xian" bian ji wei yuan hui bian ; Su Bai zhu bian.  1999 1
《中华大典》工作委员会, : Zhonghua da dian. Zong jiao dian. Ru jiao fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; li shen zhu bian.  2012 1
《中华思想文化术语》编委会, : Zhonghua si xiang wen hua shu yu : Han Ying dui zhao = Key concepts in Chinese thought and culture / "Zhonghua si xiang wen hua shu yu" bian wei hui bian.  2015 1
《中华民族故事大系》编委会. : Zhonghua min zu gu shi da xi / Ben shu bian wei hui bian.  1995 1
《中华舞蹈志》编辑委员会. : Zhonghua wu dao zhi. Yunnan juan / "Zhonghua wu dao zhi" bian ji wei yuan hui bian.  2007 1
《中华近代文化史丛书》编委会. : Zhongguo jin dai wen hua wen ti / "Zhonghua jin dai wen hua shi cong shu" bian wei hui bian.  1989 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next