My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
丁福保, 1874-1952.   61
丁福保, 1874-1952. : Qing shi hua / Wang Fuzhi deng zhuan.  1978 1
丁福林, : Bao Zhao ji jiao zhu / Ding Fulin, Ye Lingling jiao zhu.  2016 1
丁福泽. : Dan xin su guo / Wu Changyi, Yang Zhentian, Ding Fuze bian ; [Shi qi lu jun Zhong gong dang shi zi liao zheng bian ling dao xiao zu zhu bian].  1990 1
丁禎彦. : Xian qin zhe ren yu zhe xue / Ding zhenyan zhu.  1995 1
丁秀山, 1926- : Chūgokugo jōyō seigo jukugo : nichijō kaiwa reibunshū / Tei Shūzan.  1983 1
丁秉仁. : Yaohua zhuan : [shi yi juan si shi er hui] / Ding Bingren bian zhu.  1990 1
丁秉鐩. : Ju tan jiu wen lu / Ding Bingsui zhu.  1995 1
丁秋生, 1913- : Yuan quan / Ding Qiusheng zhu.  1979 1
丁穀音. : Fu xing guo yu jiao ke shu : Gao xiao di 4 ce / bian zhu zhe Ding Guyin, Zhao Yuren ; jiao ding zhe Wang Yunwu, He Bingsong ; zhu bian jian fa xing ren Wang Yunwu.  1933 1
丁立凡. : Zhongguo xue shu jie da shi ji : 1919-1985 / zhu bian Wang Yafu, Zhang Hengzhong ; bian zhe Ding Lifan ... [et al.].  1988 1
丁立平. : Ren ge yu she hui.  2002 1
丁立梅,   2
丁紅. : Shou Mian ji shi. Ming mo Dian nan ji lüe. Anlong yi shi. Huang Ming mo zao lu.  1986 1
丁素湘.. : Pan Zongwu xian sheng fang wen ji lu / fang wen Huang Jiamo, Zhu Hongyuan ; ji lu Ding Suxiang, Zheng Lirong.  1992 1
丁紹儀.   2
  丁紹光, 1939- -- See Ding, Shaoguang, 1939-   1
丁維誠, 19th cent. : Lishui xian zhi : 22 juan, juan shou 1 juan / Ding Weicheng deng zuan ; Fu Guanguang deng xiu.  1970 1
丁善德,   3
丁羲元. : Ren Bonian : nian pu, lun wen, zhen cun, zuo pin / Ding Xiyuan zhu.  1989 1
丁耀堂. : She wai jing ji he tong fa gai lun / Ding Yaotang zhu.  1988 1
丁耀亢, 1599-1669.   5
丁耀亢, 1620-1691. : Ge lian hua ying / "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
丁聲樹.   3
丁聰. : Xin Fengxia hui yi lu / Ting Cong, Huang Heiman cha tu.  1980 1
  丁肇中, 1936- -- See Ting, S. C. C. (Samuel Chao-chung), 1936-   1
丁艾. : Qing shao nian shi dai de Yang Shangkun [electronic resource] / Ding Ai zhu.  2007 1
丁芒. : Feng lu chao / Ding Mang ; [Shi kan she zhu bian].  1983 1
丁芝珍. : Zunyi hui yi qian hou / Ding Zhizhen ... [et al.].  1985 1
  丁若鐮, 1762-1836 -- See Chŏng, Yag-yong, 1762-1836   1
  丁 若鏞, 1762-1836 -- See Chŏng, Yag-yong, 1762-1836   1
丁茂远. : Chen Xuezhao yan jiu zhuan ji / Ding Maoyuan bian.  1983 1
丁莉, 1974- : Yong yuan de "Tang tu" : Riben Ping'an chao wu yu wen xue de Zhongguo xu shu / Ding Li zhu.  2016 1
  丁荷生, 1956- -- See Dean, Kenneth, 1956-   1
  丁華 -- See Ding, Hua   1
丁蓓莉. : Gong le tu.  2001 1
丁西林, 1893-   2
丁觀鵬, 18th cent. : Fa jie yuan liu tu" / [Ding Guanpeng].  1992 1
丁言昭.   8
丁記涵. : Lun yu : Zhong Ying dui zhao / Ding Jihan bian yi.  1990 1
  丁謙 -- See Ding, Qian   1
丁謙, 1843-1919.   2
丁譽聲. : Zhongguo er xue gua tu = The Chinese ear-acupoint chart / [Chen Gongsun, Xu Ruizheng bian zhu ; Ding Yusheng hui tu].  1992 1
  丁超 -- See Ding, Chao   1
丁超. : "Zhu" zai Beijing : Beijing ju zhu wen hua / Ding Chao zhu.  2007 1
丁身尊.   2
丁道芳. : Yi xue tong ji xue / zhu bian Yang Shuqin ; fu zhu bian Guo Zuchao ; bian wei Ding Daofang [and others].  1985 1
  丁邦新 -- See Ding, Bangxin   1
丁邦新.   13
丁邦开.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next