My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
上海珂润箱包制品有限公司 : Huan bao lin bao : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui te xu shang pin = Recycle Handbag : Expo 2010 Shanghai China Licensed Product.  2010? 1
上海儿童艺术剧院.   2
  上海囯际问题硏究所 -- See Shanghai guo ji wen ti yan jiu suo   1
上海图書館.   3
上海图书馆.   16
上海图书馆. : Qing mo nian hua hui cui : Shanghai tu shu guan guan cang jing xuan / [bian zhe Shanghai tu shu guan jin dai wen xian bu].  2000 1
上海图书{27e179}. : Guo Moruo ji wai xu ba ji / Shanghai tu shu guan wen xian zi liao shi, Sichuan da xue Guo Moruo yan jiu shi he bian.  1983 1
上海孙中山宋庆龄文物管理委员会. : Shanghai Sun Zhongshan Song Qingling wen wu tu lu = Shanghai Sunzhongshansongqingling wenwutulu / [Shanghai Sun Zhongshan Song Qingling wen wu guan li wei yuan hui bian].  2005 1
上海对外贸易协会. : Dui wai jing ji mao yi shi yong da quan = A Comprehensive handbook of international economic and trade practices / Shanghai dui wai mao yi xie hui bian.  1989 1
上海师大《魯迅年谱》编写组.. : Lu Xun nian pu / Fu dan da xue, Shanghai shi da, Shanghai shi yuan "Lu Xun nian pu" bian xie zu.  1979 1
上海师院《魯迅年谱》编写组.. : Lu Xun nian pu / Fu dan da xue, Shanghai shi da, Shanghai shi yuan "Lu Xun nian pu" bian xie zu.  1979 1
  上海师范大学 -- See Shanghai shi fan da xue   1
上海师范大学.   3
上海 师范大学.   5
上海师范大学.   2
上海师范大学. : Jian ming Zhongguo wen xue shi / Shanghai shi fan da xue Zhongwen xi "Jian ming Zhongguo wen xue shi" bian xie zu.  1976- 1
上海师范大学. : Luo ji / Shanghai shi fan da xue Zhong wen xi "Luo ji" bian xie zu.  1978 1
上海师范大学. : Da ze lie huo.  1977 1
上海师范大学. : Zhongguo shi xue shi lun ji / Shanghai shi fan da xue li shi xi Zhongguo shi xue shi yan jiu shi ; Wu Ze zhu bian ; Yuan Yingguang bian xuan.  1980- 1
上海师范大学. : Lin Zexu shi wen xuan zhu / Shanghai shi fan da xue li shi xi Zhongguo jin dai shi zu.  1978 1
上海师范大学.   3
上海师范大学. : Zu guo de hao shan he, Shanghai shi fan da xue di li xi "Zhongguo di li" bian xie zu [bian xie.  1973 1
上海师范大学. : Zhongguo zhe xue shi gang yao / Shanghai shi fan da xue zheng zhi jiao yu xi Zhongguo zhe xue shi zu bian zhu.  1979 1
上海师范大学. : Guo ji gong chan zhu yi yun dong jian shi, 1848-1917 / Shanghai shi fan da xue zheng zhi jiao yu xi "Guo ji gong chan zhu yi yun dong jian shi" bian xie zu.  1976 1
上海师范大学. : She hui fa zhan shi / Shanghai shi fan da xue zheng jiao xi bian xie zu.  1974 1
上海师范大学. : Ba wu chan jie ji jiao yu ge ming jin xing dao di : Zhong xiao xue jiao yu ge ming jing yan xuan / Shanghai shi fan da xue jiao yu xi bian.  1973 1
上海师范大学. : Hong lou meng jian shang ci dian / [Shanghai shi Hong lou meng xue hui, Shanghai shi fan da xue wen xue yan jiu suo bian].  1988 1
上海师范大学. : Tao Xingzhi yi wen ji. / [Shanghai shi Tao Xingzhi yan jiu hui, Shanghai shi Tao Xingzhi ji nian guan, Shanghai shi fan da xue Tao yan hui].  1989 1
上海师范大学. : Zhongguo suo yin zong lu / Zhongguo suo yin xue hui, Shanghai shi fan da xue tu shu guan he bian ; Lu Zhengyan zhu bian ; Shang Zhiming fu zhu bian.  2000 1
上海师范大学. : Shanghai Waitan Nanjing lu shi hua / Shanghai Huangpu qu ge ming wei yuan hui xie zuo zu, Shanghai shi fan da xue li shi xi.  1976 1
上海师范大学. : Han yu pin yin = [Hanyu pinyin] / [Fu dan da xue Zhongguo yu yan wen xue xi Han yu zhuan ye, Shanghai shi fan da xue Zhong wen xi Han yu jiao yan zu he bian].  1979? 1
上海师范大学. : Ba wu chan jie ji jiao yu ge ming jin xing dao di : Shanghai shi da xue jiao yu ge ming jing yan xuan / Shanghai shi fan da xue jiao yu ge ming zu bian.  1974 1
上海师范大学. : Shi jie jin dai shi / Shanghai shi fan da xue "Shi jie jin dai shi" bian xie zu.  1974 1
上海师范大学. : Jian ming Zhongguo di li / Shanghai shi fan da xue "jian ming Zhongguo di li" bian xie zu [bian xie]  1974 1
上海师范大学. : Jian ming Zhongguo di li / Shanghai shi fan da xue jian ming Zhongguo di li bian xie zu.  1974 1
上海师范大学中文系七三级工农兵学员. : Wang Anshi shi wen xuan du / Shanghai di yi fang zhi ji jie chang gong ren li lun xiao zu, Shanghai shi ban da xue Zhong wen xi qi san ji gong nong bing xue yuan zhu yi.  1975 1
上海师范学院. : You ji hua xue shi yan / Zeng Zhaoqiong zhu bian, Hua nan shi fan da xue deng bian.  1981 1
上海师范学院. : Wei Liao zi zhu shi / Ba liu jiu wu wu bu dui li lun zu, Shanghai shi fan xue yuan gu ji zheng li yan jiu shi zhu.  1978 1
上海师范学院. : Wen xue li lun zheng ming ji yao / Shanghai shi fan xue yuan Zhongwen xi wen yi li lun jiao yan shi bian.  1983 1
上海广播电视志编辑委员会. : Shanghai Guang bo dian shi zhi / zhu bian Zhao Kai ; chang wu fu zhu bian Ye Zhikang ; zhi xing fu zhu bian Jin Minzhu, Meng Ping'an ; fu zhu bian Chen Zuzhi, Li Xuecheng, Qin Zhen ; "Shanghai Guangbo dian shi zhi" bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
上海复恩社会组织法律研究与服务中心. : She hui zu zhi nei bu zhi li fa lü yu shi wu yan jiu = Best practice of internal governance of NGOs / Shanghai fu en she hui zu zhi fa lü yan jiu yu fu wu zhong xin chu pin ; Lu Xuan zhu bian.  2018 1
上海爱好團伴奏. : Gu xun yu dong xiao [sound recording].  2000- 1
上海爱乐乐团 : Zhi qu wei hu shan [music] : zong pu : ge ming jiao xiang yin yue / Shanghai yue tuan chuang zuo.  1975 1
上海应用技术学院. : Shanghai hui zhan ye fa zhan bao gao.    1
上海戏剧家协会. : Shanghai xi ju = Shanghai xiju.    1
上海戏剧学院.   2
上海戏剧学院. : Zhongguo hua ju xuan / Shanghai xi ju xue yuan xi ju wen xue xi bian.  1981- 1
上海戏剧学院. : Zhongguo min zu fa shi / Shanghai xi ju xue yuan "Zhongguo min zu fa shi" bian wei hui ; zhu bian Dai Ping ; fu zhu bian Liu Yonghua [and others].  1999 1
上海戏{2733e4}{273ae1}{21e37a}. : Xian dai xi ju jia Xiong Foxi / Shanghai xi ju xue yuan Xiong Foxi yan jiu xiao zu bian ; Chen Duo ... [et al.] bian xuan.  1985 1
上海书店. : 20 shi ji Shanghai wen shi zi liao wen ku.  1999 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next