My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
上海榮正投资咨询有限公司. : Zhongguo qi ye jia jia zhi bao gao = White paper on Chinese entrepreneur value / Shanghai rong zheng tou zi zi xun you xian gong si zhu.    1
  上海樂團 -- See Shanghai ai yue yue tuan   1
上海橡膠製品硏究所. : Shi jie xiang jiao gong ye [electronic resource] = World rubber industry.    1
上海機聯會. : Fu fu zhi dao / Shanghai ji lian hui bian ji bu bian.  1930 1
上海民俗学会. : Zhongguo min jian wen hua / Shanghai min jian wen yi jia xie hui bian.  1991- 1
上海. : Shanghai she qu fa zhan bao gao : 1996-2000 / Shanghai Shi she hui ke xue jie lian he hui, Shanghai Shi min zheng ju, Shanghai Shi she qu fa zhan yan jiu hui.  2000 1
  上海民族樂團 -- See Shanghai min zu yue tuan   1
  上海民族乐团 -- See Shanghai min zu yue tuan   1
上海民歌編輯委員会. : Fu nü li liang ban bian tian / Shanghai min ge bian ji wei yuan hui bian.  1958 1
上海民间文艺家协会. : Zhongguo min jian wen hua / Shanghai min jian wen yi jia xie hui bian.  1991- 1
上海汽车战略研究中心. : Shanghai qi che chan ye fa zhan bao gao.    1
上海汽轮机研究所. : Ying Han qi lun ji ran qi lun ji ci hui = Ying-Han qilunji ranqilunji cihui / [Shanghai qi lun ji yan jiu suo].  1979 1
上海浦东新区地方志办公室. : Pudong shi jian zhu ta fang ji = Pudong shijianzhu tafangji / Chai Zhiguang zhu bian ; [Shanghai Pudong Xinqu di fang zhi ban gong shi bian].  2007 1
上海浦东新区文物保护管理署. : Shanghai Pudong xin qu lao jian zhu = Shanghai Pudongxinqu laojianzhu / Shanghai Shi Pudong xin qu fa zhan ji hua ju, Shanghai Shi Pudong xin qu gui hua she ji yan jiu yuan, Shanghai Pudong xin qu wen wu bao hu guan li shu bian.  2005 1
上海浦东软件园有限公司. : Kuai le Han yu [electronic resource] = Kuaile Hanyu / Shanghai Pudong ruan jian yuan you xian gong si.  2009 1
上海消防科学研究所. : Ying Han xiao fang ci dian / Shanghai xiao fang ke xue yan jiu suo qing bao zi liao shi bian.  1984 1
上海海事大学. : Zhongguo min jian hai yang xin yang yu ji hai wen hua yan jiu / Shanghai hai shi da xue, Zhongguo Taiping Yang xue hui, Daishan Xian ren min zheng fu bian.  2011 1
上海海洋大学. : Shanghai hai yang da xue xue bao [electronic resource] .    1
上海港史话编写组. : Shanghai gang shi hua / "Shanghai gang shi hua" bian xie zu.  1979 1
上海港工人业余写作组.   2
上海港务局工人业余写作组. : Gang bang di gu shi; Shanghai gang ma tou gong ren hui yi dui bi cai liao xuan bian / Shanghai gang wu ju gong ren ye yu xie zuo zu.  1973 1
上海港务局杨树浦装卸站工人写作组. : Ma tou shang de zheng zhi jing ji xue / Shanghai gang wu ju Yangshupu zhuang xie zhan gong ren xie zuo zu, Fu dan dai xue jing ji xi gong nong bing xue yuan bian xie.  1974 1
上海理工大学. : Shanghai li gong da xue xue bao [electronic resource] = Shanghai ligong daxue xuebao = Journal of University of Shanghai for Science and Technology.  1998- 1
  上海畫画社 -- See Shanghai shu hua she   1
上海百年文化史编纂委员会. : Shanghai bai nian wen hua shi, 1901-2000 = Shanghai cultural history of the 20th century / "Shanghai bai nian wen hua shi" bian zuan wei yuan hui.  2002 1
上海百货公司. : FN2 xing hu le pai feng ren ji : shi yong shuo ming / Shanghai bai huo gong si.  1969 1
上海石油化工硏究院. : Hua xue fan ying gong cheng yu gong yi [electronic resource] = Chemical reaction engineering and technology.    1
上海 硏究 中心. : Shanghai 700 nian, 1291-1991 / Shanghai yan jiu zhong xin, Shanghai ren min chu ban she bian ; Pan Junxiang ... [et. al.] zhi bi.  1991 1
上海社會科學院. : Hai wai Shanghai ming ren lu = Haiwai Shanghai mingrenlu / "Shanghai qiao wu zhi" bian zuan wei yuan hui, Shanghai she hui ke xue yuan shi jie shi yan jiu zhong xin bian.  1991 1
上海 社会 科学院. : Guo Moruo zai Shanghai : ji nian Guo Moruo dan chen yi bai zhou nian / Shanghai she hui ke xue yuan, Shanghai tu shu guan zhu bian.  1994 1
上海社会科{213ae1}{21e37a}. : Shanghai she hui ke xue, 1949-1985 / Shanghai she hui ke xue yuan qing bao yan jiu suo.  1988 1
上海社会科学院.   11
上海社会科学院. : Shi jie Zhongguo xue li lun qian yan / Shanghai she hui ke xue yuan shi jie Zhongguo xue yan jiu suo bian.  2016 1
上海社会科学院.   11
上海社会科学院.   2
上海社会科学院.   2
上海社会科学院.   2
上海社会科学院. : Guo wai she hui ke xue wen zhai [electronic resource] = Digest of foreign social sciences.    1
上海社会科学院. : Zhongguo xian dai zuo jia li shi xiao shuo xuan / ben she xuan bian.  1984 1
上海社会科学院. : Fa zhan Zhongguo gong gong zu lin zhu fang ji zhi he dui ce yan jiu / Shanghai she hui ke xue yuan fang di chan ye yan jiu zhong xin, Shanghai Shi fang chan jing ji xue hui bian.  2010 1
上海社会科学院. : Zhongguo fang di chan yan jiu = Chinese real estate studies / Shanghai she hui ke xue yuan fang di chan ye yan jiu zhong xin ; Shanghai Shi fang chan jing ji xue hui bian.  2000- 1
上海社会科学院. : Shanghai "gu dao" wen xue zuo bin xuan / [Shanghai she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo bian].  1986 1
上海社会科学院.   4
上海社会科学院. : Zhongguo zheng zhi fa zhan jin cheng / Shanghai she hui ke xue yuan min zhu zheng zhi yan jiu zhong xin.  2004- 1
上海社会科学院.   4
上海社会科学院. : Shanghai she hui fa zhan bao gao = The report on development of Shanghai's social.  2007- 1
上海社会科学院.   4
上海社会科学院. : Dang dai qing nian yan jiu [electronic resource] = Contemporary youth research.    1
上海社会科学院.   2
上海社会科学院.   5
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next