My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
上海通志馆. : Zhongguo xin fang zhi 5000 zhong shu mu ti yao (Shanghai tong zhi guan cang) = Zhongguoxinfangzhi 5000 shongshumutiyao (Shanghaitongzhiguancang) / Shanghai tong zhi guan bian ; zhu bian Zhu Minyan ; fu zhu bian Du Guodi ; bian zhuan Yang Junyi deng.  2004 1
上海通志馆, editor. : Zhongguo xin fang zhi 10000 zhong shu mu ti yao : Shanghai tong zhi guan cang / Shanghai tong zhi guan bian ; zhu bian Zhu Minyan.  2016 1
上海酷仔实业有限公司 manufacture : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui te xu shang pin : gong neng xing - xiao xing Haibao ya hua qi yao shi quan = Expo 2010 Shanghai China Licensed Product : [keychain]  2010? 1
上海金融史话编写组. : Shanghai jin rong shi hua / "Shanghai jin rong shi hua" bian xie zu.  1978 1
上海金融学院. 金融研究中心. : Shanghai guo ji jin rong zhong xin jian she lan pi shu.  2006- 1
上海金融与法律研究院, editor of compilation. : Chong xin jie shi Zhongguo : yin you yu chu lu / Shanghai jin rong yu fa lü yan jiu yuan zhu.  2013 1
上海 電影 製片廠.. : Cheng nan jiu shi [videorecording] = My memories of old Beijing / Shanghai dian ying zhi pian chang ; zhi pian Xu Songlin ; dao yan Wu Yigong ; gai bian Yi Ming.  1992? 1
上海電影製片廠影視. 藝術部. : Wei cheng [videorecording] / Shanghai dian ying zhi pian chang ying shi yi shu bu, zhong yang dian shi tai, Shanghai wen hua fa zhan ji jin hui, Xiamen yin xiang chu ban she lian he she zhi ; jian zhi Yin Shi, Yu Benzheng, Zhou Enpu, Wu Jinman ; bian ju Sun Xiongfei, Tu Fude, Huang Shuqin ; dao yan Huang Shuqin.  2003 1
上海電影製片厰.   4
上海電影製片厰.. : A Q zheng zhuan = The true story of Ah Q [videorecording] / Shanghai dian ying zhi pian chang ; yuan zhu, Lu Xun ; gai bian, Chen Baichen ; dao yan, Cen Fan.  19--? 1
上海電影制片廠. : Huo zhe [videorecording] / Nian dai guo ji (Xianggang) you xian gong si chu pin ; Shanghai dian ying zhi pian chang xie zhu ; chu pin ren Qiu Fusheng ; bian ju Yu Hua, Lu Wei ; dao yan Zhang Yimou = To live / ERA International (HK) Ltd. presents, in association with Shanghai Film Studios ; producer, Chiu Fusheng ; script, Yu Hua and Lu Wei ; screenplay, Lu Wei ; directed by Zhang Yimou.  2003 1
上海革命历史博物馆. 筹备处. : Shanghai ge ming shi zi liao yu yan jiu / Zhong gong "yi da" hui zhi ji nian guan, Shanghai ge ming li shi bo wu guan chou bei chu bian.    1
"上海革命遗址遗迹的故事"编写组. : Shanghai ge ming yi zhi yi ji di gu shi / "Shanghai ge ming yi zhi yi ji di gu shi" bian xie zu.  1978 1
上海音像资料馆. : Shi bo dang an : Chuan yue bai nian de sheng shi fan ying = Expo file / Shanghai ying xiang zi liao guan, Shanghai wen guang xin wen chuan mei ji yuan wai yu pin dao.  2009 1
上海音乐学院. : Yin yue yi shu [electronic resource] = Art of music.    1
上海章明建筑设计事务所. : Shanghai wai tan yuan li shi jian zhu (yi qi) / Shanghai Zhang Ming jian zhu she ji shi wu suo bian zhu = Shanghai Waitanyuan historical buildings (phase 1) / Shanghai Zhang Ming Architectural Design Firm.  2007 1
上海魯迅紀念館.   5
上海麗華女子精繡公司.   2
上海鼎冠帽业有限公司 manufacturer : Hui hui zhuang se bang qiu mao : Zhongguo 2010 Shanghai shi bo hui te xue shang pin.  2010? 1
上海珂润箱包制品有限公司 manufacturer : Huan bao lin bao : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui te xu shang pin = Recycle Handbag : Expo 2010 Shanghai China Licensed Product.  2010? 1
上海儿童艺术剧院.   2
上海图書館.   3
上海图书馆.   16
上海图书馆. 近代文献部. : Qing mo nian hua hui cui : Shanghai tu shu guan guan cang jing xuan / [bian zhe Shanghai tu shu guan jin dai wen xian bu].  2000 1
上海图书{27e179}. 文献资料室. : Guo Moruo ji wai xu ba ji / Shanghai tu shu guan wen xian zi liao shi, Sichuan da xue Guo Moruo yan jiu shi he bian.  1983 1
上海孙中山宋庆龄文物管理委员会. : Shanghai Sun Zhongshan Song Qingling wen wu tu lu = Shanghai Sunzhongshansongqingling wenwutulu / [Shanghai Sun Zhongshan Song Qingling wen wu guan li wei yuan hui bian].  2005 1
上海对外贸易协会. : Dui wai jing ji mao yi shi yong da quan = A Comprehensive handbook of international economic and trade practices / Shanghai dui wai mao yi xie hui bian.  1989 1
上海师大《魯迅年谱》编写组.. : Lu Xun nian pu / Fu dan da xue, Shanghai shi da, Shanghai shi yuan "Lu Xun nian pu" bian xie zu.  1979 1
上海师院《魯迅年谱》编写组.. : Lu Xun nian pu / Fu dan da xue, Shanghai shi da, Shanghai shi yuan "Lu Xun nian pu" bian xie zu.  1979 1
上海师范大学.   3
上海 师范大学. 中文系.   5
上海师范大学. 中文系. 文艺评论组.   2
上海师范大学. 中文系. 简明中国文学史编写组. : Jian ming Zhongguo wen xue shi / Shanghai shi fan da xue Zhongwen xi "Jian ming Zhongguo wen xue shi" bian xie zu.  1976- 1
上海师范大学. 中文系. 逻辑编写组. : Luo ji / Shanghai shi fan da xue Zhong wen xi "Luo ji" bian xie zu.  1978 1
上海师范大学. 中文系. 《大泽烈火》编写组. : Da ze lie huo.  1977 1
上海师范大学. 中国史学史研究室. : Zhongguo shi xue shi lun ji / Shanghai shi fan da xue li shi xi Zhongguo shi xue shi yan jiu shi ; Wu Ze zhu bian ; Yuan Yingguang bian xuan.  1980- 1
上海师范大学. 中国近代史组. : Lin Zexu shi wen xuan zhu / Shanghai shi fan da xue li shi xi Zhongguo jin dai shi zu.  1978 1
上海师范大学. 古籍整理研究所.   3
上海师范大学. 地理系中國地理编写组. : Zu guo de hao shan he, Shanghai shi fan da xue di li xi "Zhongguo di li" bian xie zu [bian xie.  1973 1
上海师范大学. 政治教育系. 中国哲学史组. : Zhongguo zhe xue shi gang yao / Shanghai shi fan da xue zheng zhi jiao yu xi Zhongguo zhe xue shi zu bian zhu.  1979 1
上海师范大学. 政治教育系. 《国际共产主义运动简史》编写组. : Guo ji gong chan zhu yi yun dong jian shi, 1848-1917 / Shanghai shi fan da xue zheng zhi jiao yu xi "Guo ji gong chan zhu yi yun dong jian shi" bian xie zu.  1976 1
上海师范大学. 政教系编写组. : She hui fa zhan shi / Shanghai shi fan da xue zheng jiao xi bian xie zu.  1974 1
上海师范大学. 敎育系. : Ba wu chan jie ji jiao yu ge ming jin xing dao di : Zhong xiao xue jiao yu ge ming jing yan xuan / Shanghai shi fan da xue jiao yu xi bian.  1973 1
上海师范大学. 文学研究所. : Hong lou meng jian shang ci dian / [Shanghai shi Hong lou meng xue hui, Shanghai shi fan da xue wen xue yan jiu suo bian].  1988 1
上海师范大学. 陶研会. : Tao Xingzhi yi wen ji. / [Shanghai shi Tao Xingzhi yan jiu hui, Shanghai shi Tao Xingzhi ji nian guan, Shanghai shi fan da xue Tao yan hui].  1989 1
上海师范大学. 图书馆. : Zhongguo suo yin zong lu / Zhongguo suo yin xue hui, Shanghai shi fan da xue tu shu guan he bian ; Lu Zhengyan zhu bian ; Shang Zhiming fu zhu bian.  2000 1
上海师范大学. 历史系. : Shanghai Waitan Nanjing lu shi hua / Shanghai Huangpu qu ge ming wei yuan hui xie zuo zu, Shanghai shi fan da xue li shi xi.  1976 1
上海师范大学. 汉語敎硏組. : Han yu pin yin = [Hanyu pinyin] / [Fu dan da xue Zhongguo yu yan wen xue xi Han yu zhuan ye, Shanghai shi fan da xue Zhong wen xi Han yu jiao yan zu he bian].  1979? 1
上海师范大学. 教育革命组. : Ba wu chan jie ji jiao yu ge ming jin xing dao di : Shanghai shi da xue jiao yu ge ming jing yan xuan / Shanghai shi fan da xue jiao yu ge ming zu bian.  1974 1
上海师范大学. 《世界近代史》编写组. : Shi jie jin dai shi / Shanghai shi fan da xue "Shi jie jin dai shi" bian xie zu.  1974 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next