My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
丰收. : Zhongguo xi bu da jian yu / Jia Lusheng, Fengshou zhu.  1986 1
丰村. : Feng Cun xiao shuo xuan / [Feng Cun zhu].  1985 1
丰亚利. : Zhongguo shu yuan [videorecording] = Chinese academies / zong ce hua Zhao Ruiyong ; jian zhi Feng Yali ... [et al.] ; chu pin Zhejiang chang cheng ying shi you xian gong si.  2008 1
丰宁 满族自治县地方志编纂委员会. : Fengning Manzu Zizhixian zhi / Fengning Manzu Zizhixian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Ma Tiesong.  1994 1
丰润县地方志编纂委员会. : Fengrun xian zhi / Fengrun xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wang Congzheng ; fu zhu bian Wang Jianzhi, Ma Yuwen.  1993 1
丰继平.   6
丰华文化传播有限公司. : Dang dai Zhongguo xin jian zhu = New construction in contemporary China / Beijing ming zhu feng hua wen hua chuan bo you xian gong si Shanghai fen gong si bian zhu.  2010 1
丰华瞻.   2
丰陈宝.   3
丰顺县地方志编纂委员会. : Fengshun xian zhi / Fengshun xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
贝淡宁. : Zhongguo xin ru jia = China's new Confucianism / Beidanning zhu ; Wu Wanwei yi.  2010 1
<贝满人语>编委会. : Bei man ren yu : Bei man nü zhong yi jiu wu ling jie xiao you yi chun / "Bei man ren yu" bian wei hui bian.  2008 1
贝贵琴. : Han zi pin du tong ji : su cheng shi du you xuan biao / Bei Guiqin, Zhang Xuetao hui bian.  1988 1
贡少芹. : Jin dai bi ji da guan / Lin Shu deng zhu.  1993 1
贡贵训, 1977-, : Wen zi shu xie yu xing bie qun ti : Hunan Jiangyong nü shu qun ti yan jiu / Yu Hao, Gong Guixun.  2015 1
财政部 国库司. : Zhongguo zheng fu zhai wu guan li bao gao, 2004 = Debt management report of Chinese government / Cai zheng bu guo ku si bian zhu.  2005 1
财政部财政科学硏究所 (China) : Zhongguo cai jing gai ge yan jiu bao gao, 1996-1997 / Cai zheng bu cai zheng ke xue yan jiu suo bian.  1999 1
财政部财政科学研究所(China)   2
财政经济史编写组. : Hua zhong kang Ri gen ju di cai zheng jing ji shi liao xuan bian. Jiangsu bu fen / Jiangsu Sheng cai zheng ting, Jiangsu sheng dang an guan cai zheng jing ji shi bian xie zu he bian.  1987- 1
财新传媒有限公司. : Cai xin xin shi ji zhou kan.  2015 1
"财经" 杂志编辑部. : SARS diao cha : yi chang kong qian zai nan de quan jing shi lu / "Cai jing" za zhi bian ji bu.  2003 1
费三金. : Mu, zai xiao yan zhong la kai / Ouyang Wenbin, Fei Sanjin.  1984 1
费伯雄. : Zhen ben yi shu ji cheng. Di 2 ce, Ben cao lei, Shi jian ben cao [electronic resource] / Fei Boxiong zhuan.  1986 1
费侃如. : Zunyi hui yi hui zhi / Fei Kanru.  1987 1
费 先明. : Shangrao Shi 2000 nian di wu ci quan guo ren kou pu cha zi liao : (ji suan ji hui zong shu) / Shangrao Shi di wu ci quan guo ren kou pu cha ban gong shi [bian] ; Fei Xianming zhu bian.  2002 1
费力. : Yangzhou ping hua Wang pai Shui hu : Shi Xiu / Wang Litang kou shu ; Wang Fuchang, Fei Li, Wu Runsheng zheng li ; Guo Tiesong, Wang Hongshen ding.  2007 1
费勇.   6
费孝通.   29
费孝通编委会. : Fei Xiaotong / [Fei Xiaotong bian wei hui].  1996 1
费宇红, : Huabei Pingyuan di xia shui ke chi xu li yong tu ji = Atlas of groundwater sustainable utilization in north China plain / Zhang Zhaoji, Fei Yuhong zhu bian.  2009 1
费慧茹, : Bao : Lanpeidusa wen ji / (Yi) Zhusaipei Tuomaxi Di Lanpeidusa zhu ; Fei Huiru, Ai Min deng yi ; Xu Yi bian.  2016 1
费成康.   5
费振刚.   2
费振国, 1977- : Wo guo nong ye ji chu she shi rong zi yan jiu [electronic resource] / Fei Zhenguo zhu.  2010 1
费方域.   2
费梅苹. : Ci sheng she hui hua : pian cha qing shao nian bian yuan hua de she hui hu dong guo cheng yan jiu / Fei Meiping zhu.  2010 1
费正淸, 1907- : Fei Zhengqing dui Hua hui yi lu / Fei Cheng-ch ʻing chu.  1991 1
费泳. : 中国佛教艺术中的佛衣样式研究.  2012 1
费淳璐, 1964- : WTO kuang jia xia Zhongguo qi che jing ji de zeng zhang ji / Wu Kangping, Fei Chunlu zhu.  2002 1
费淑芬. : Lang ji wen tan yi hai jian / Wu Sihong ; Fei Shufen zheng li.  1984 1
费琪. : Zhongguo di yi dai nü jian zhu shi Zhang Yuquan / Fei Lin, Fei Qi bian zhu ; "Jian zhu chuang zuo" za zhi she cheng bian.  2006 1
费秉勋.   2
费穆. : Xiao cheng zhi chun [videorecording] / Zhongguo dian ying zi liao guan jian zhi ; dao yan, Fei Mu ; bian ju, Li Tianji ; she ying, Li Shengwei.  2000? 1
费菁. : Du shi dang an / Fu Kang, Fei Jing.  2005 1
费金深. : Zhumulangma feng ke xue kao cha san ji / Fei Jinshen.  1981 1
费麟. : Zhongguo di yi dai nü jian zhu shi Zhang Yuquan / Fei Lin, Fei Qi bian zhu ; "Jian zhu chuang zuo" za zhi she cheng bian.  2006 1
费伟伟, : Ren min ri bao ji zhe shuo dian xing ren wu cai fang yu xie zuo / Ren min ri bao di fang bu bian ; Fei Weiwei zhu bian.  2016 1
费剑平. : Ji liang jing ji xue dao lun : Xian dai guan dian = Introductory econometrics ; A modern approach / Jeffrey M. Wooldridge ; Fei Jianping, Lin Xiangsen yi.  2003 1
费爱能. : Zou xiang gao di : Shanghai fang zhi bai nian ji shi / Fei Aineng zhu.  2000 1
费只园. : Qing dai san bai nian yan shi / Fei Zhiyuan bian zhu.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next