My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
余波波. : Huangdi zhan Chiyou/ Zhu bian Ma Yongjie ; bian wen Lidong ; hui hua Tong Zhenguo, Yu Bobo.  1991 1
余治平, 1965- : Wanji xiang xia zhe xie nian : Zhongguo di ceng she hui zhi li de wei guan xu shi yu ge an yan jiu / Yu Zhiping zhu.  2014 1
余流. : Chao Shan shu yu su dian / Yu Liu, Wang Weishen, Shao Yangdong zhu.  1993 1
余洪涛. : Zhongguo yuan shi she hui zui mo yi duo mei gui / Yu Hongtao.  1996 1
余海. : Yi zu chuan tong xin yang wen xian yan jiu / Wang ji chao, zhang he ping, yu hai, bi jie di qu min zu zong jiao shi wu ju, gui zhou sheng min wei.  2010 1
余海波. : Mu shi tu si yu Lijiang [electronic resource] = The Mu family and Lijiang / Yu Haibo, Yu Jiahua zhu.  2002 1
余淑宜. : Shi shuo xin yu jian shu / Yu Jiaxi zhuan ; Zhou Zumo, Yu Shuyi zheng li.  1983 1
余添益. : Chu shi zhi dao{21233a} Ji fo sheng xun / [Yu Tianyi zhu].  1986 1
余潤棠. : On contemporary political parties in China (Zhongguo dangdai zhengdang lun), by Yu Runtang and Yao Chuankeng.  1969 1
余濱生. : Guo ju yin yun ji chang nian fa yan jiu, Yu Binsheng zhu.  1972 1
余瀛鳌.   2
余瀾. : Zhongguo fa tie quan ji / Zhongguo fa tie quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2002 1
余炎光.   2
余為政. : Ying xiang bi ji = The moving image / Yu Weizheng zhu bian.  2007 1
余燕敏. : Er shi yi shi ji de Taiwan : da lu lü Mei xue zhe zhi zhan wang / Zhang Jie, Yu Yanmin zhu bian = Taiwan in the 21st century : the mainland Chinese scholars looking ahead / editors, Zhang Jie, Yu Yanmin.  1999 1
余燧賓. : Ci xiu zhi mei : dian cang pin te zhan = Beauty of embroidery / zhi dao dan wei Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui ; zhu ban dan wei Jilong Shi zheng fu ; cheng ban dan wei Jilong Shi li wen hua zhong xin ; [zhu bian Yu Suibin].  1998 1
余玉賢. : Taiwan nong ye fa zhan lun wen ji / zhu bian Yu Yuxian.  1975 1
余珮瑾, / editor. : Shang qing : Gaoli qing ci te zhan = the enduring beauty of celadon : a special exhibition of Goryeo celadons / Yu Peijin, Wang Mingyan zhu bian.  2015 1
余瑞祥. : Zhongguo xi bu zi ran zi yuan jing zheng li ping gu yan jiu / Yu Ruixiang ... [et al.] zhu.  2006 1
余瑞禧. : Guangzhou Shi Baiyun Qu si fa xing zheng zhi / zhu bi Xie Jing, Yu Ruixi; "Baiyun Qu si fa xing zheng zhi" bian zuan lin dao xiao zu; Guangzhou shi Baiyun Qu si fa ju bian zhi zu bian xie.  1994 1
余甘霖. : Chang Jiang San Xia Zhong cao yao zi yuan / zhu bian Yu Ganlin, Shen Li.  2012 1
余甲方. : Cha tu ben Zhongguo gu dai yin yue shi / Yu Jiafang zhu.  2003 1
余盼兮.   2
余知古. : Zhu gong jiu shi [electronic resource] : [5 juan, bu yi / Yu Zhigu zhuan].  2006 1
余祖光, (1951.11- ) : Zhi ye jiao yu gai ge yu tan suo lun wen ji / Yu zu guang.  2000 1
余祥森, 1897- : Biao zhun Han yi wai guo ren ming di ming biao = Proper names with standard Chinese equivalents / [bian zuan zhe He Songling, Yu Xiangsen, Xia Cuiruo].  1925 1
余秀斌. : Guan cang Nanyang yan jiu Zhong wen zi liao mu lu / Zhong wen tu shu guan bian ; [zhu bian Xu Tongyi ; bian ji Yu Xiubin]  1990 1
余秉權,   3
余秉坚. : Zhongguo kuai ji bai ke quan shu [electronic resource] / Yu Bingjian zhu bian.  1999 1
余秋雨.   47
余秋里, 1914-1999. : Yu Qiuli hui yi lu / Yu Qiuli zhu.  2011 1
余素青. : 法庭言语研究.  2010 1
余紹宋, 1885-1949,   3
余紹忭. : Shi yong di li xue / Sitiwensi zhu ; Yu Shaobian yi.  1965 1
余紫榴. : Long de gen : Zhongguo shi hua wu qian nian / Yu Ziliu zhu.  1985 1
余綱. : Wen xue gai lun can kao zi liao / Yu Gang, Guo Qizong xuan bian .  1964 1
余繩武. : Shi jiu shi ji de Xianggang / Yu Shengwu, Liu Cunkuan zhu bian.  c1994 1
余繼登, 1577年進士.   2
余繼登, jin shi 1577.   2
余美玲, 1961-   4
余習廣. : Wen hua da ge ming shang shu ji / Yu Xiguang zhu bian.  2006 1
余翔, ju ren 1558. : Xue li yuan shi ji / [Yu Xiang zhuan].  1978? 1
余耀华. : Zhongguo jia ge shi : xian Qin -- Qing chao / Yu Yaohua zhu.  2000 1
余育婷. : Shi Qiongfang ji / Yu Yuting xuan zhu.  2013 1
余若昭. : Liezi yu fa tan jiu / Yu Ruozhao zhuan.  1973 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next