My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
倪伟铭. : Tu shuo er shi si xiao / hui tu, Li Junqi ; zhuan wen, Ni Weiming, Nong Xueling, Yan Dake.  2011 1
倪克勤. : Hu Yaobang zhuan lüe / Yang Zhongmei zhu ; Ni Keqin, Shang Fucai yi ; Zeng Lingfu jiao.  1989 1
倪胜利. : Feng lü shan ye : Qian dong nan jiao yu ren lei xue kao cha lun wen ji / zhu bian Zhang Shiya ; fu zhu bian Ni Shengli, Liu Dongmei.  2009 1
倪寿明,   5
倪宝元.   4
倪岳, 1464年進士. : Qing xi man gao [electronic resource] : [24 juan / Ni Yue zhuan].  2006 1
倪岳, jin shi 1464. : Qing xi man gao : [24 juan / Ni Yue zhuan]  1980? 1
倪爱珍, 1976- : Shi zhuan yu Zhongguo wen xue xu shi chuan tong = Shizhuan yu Zhongguo wenxue xushi chuantong / Ni Aizhen zhu.  2015 1
倪树隆, : Huachi wen wu / Ni Shulong, Zhang Wenqin zhu bian ; Huachi Xian wen hua guang bo ying shi ju, Huachi Xian bo wu guan bian.  2012 1
倪朴, 12th cent. : Ni Shiling shu [electronic resource] / [Ni Pu zhuan ; Mai Fengshao ji].  2006 1
倪朴, 12th cent. : Ni Shiling shu / [Ni Pu zhuan]. Jinling bai yong / [Zeng Ji zhuan]. Fang lan xuan ji / [Xu Zhao zhuan]. Er wei ting shi ji / [Xu Ji zhuan]. Mengchuan yi gao / [Liu Fu zhuan]. Mei wu ji / [Xu Fei zhuan].  1981 1
倪润安, : Guang zhai zhong yuan : Tuoba zhi Bei Wei de mu zang wen hua yu she hui yan jin / Ni Run'an zhu = Great ambitions of conquering the central plains : burial culture and social evolution from Tuoba Xianbei to the Northern Wei dynasty / Ni Run'an.  2017 1
倪绍勇. : Shang xia wu qian nian / Lin Handa, Cao Yuzhang bian zhu ; [Ni Shaoyong cha tu].  1982 1
倪卫红.   3
倪志福. : Dang dai Zhongguo gong ren jie ji he gong hui yun dong / [zhu bian Ni Zhifu ; "Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu].  1997 1
倪志僩. : Lun Meng xu zi ji shi / Ni Zhixian zhu.  1981 1
倪志云. : Mei shu kao gu yu mei shu shi yan jiu wen ji [electronic resource] = MSKGYMSSYJWJ / Ni Zhiyun zhu.  2006 1
倪志昇, : Wang Jiawei de gan guan dian ying : ying xiang shi xue yu fan yu zhi mei = The sensuous cinema of Wong Kar-wai : film poetics and the aesthetic of disturbance / [Ying] Jiali Beitingsen zhu ; Ni Zhisheng yi.  2018 1
倪钟之. : Zhongguo qu yi shi / Ni Zhongzhi zhu.  1991 1
倪凤宾. : Zhen ben yi shu ji cheng. Di 8 ce, Wai ke fu ke er ke lei, Chan bao [electronic resource] / Ni Fengbin zhu.  1986 1
  倪鹏飞 -- See Ni, Pengfei   1
倪鹏飞. : Quan qiu cheng shi jing zheng li bao gao (2009-2010) : chuang xin : cheng shi jing zheng li bu jie zhi yuan = Global urban competitiveness report (2009-2010) / zhu bian Ni Pengfei, Bide Kaer Kelasuo ; fu zhu bian Hou Qinghu.  2010 1
倪瓒, 1301-1374. : Rong xi zhai tu [art reproduction] / Ni Zan.  1980 1
倪静. : Zhongguo ren sheng huo de ming yu an / Maigaowen zhu ; Zhu Tao, Ni Jing yi.  1998 1
倪静兰, : Shanghai Fa zu jie shi = Histoire de la concession Francaise de Changhai / Meipeng, Fulide zhu ; Ni Jinglan yi.  2007 1
倪国良, 1962- : Jing ji quan qiu hua yu Zhongguo xi bu dui wai kai fang yan jiu = A study on economic globalization and open policy of economy in west region of China / Ni Guoliang zhu.  2004 1
倪国坛. : Hang hai, qian shui yi xue / zhu bian Han Guang ; fu zhu bian Ni Guotan, Gong Jinhan.  1984 1
倪国华. : Mulian gu li : Huansha / Cheng Zhiwen, Ni Guohua zhu.  2011 1
倪青. : Zhongguo fo yi ren wu xiao zhuan / [Fu Fang, Ni Qing bian].  1996 1
倫敦中國藝術國際展覽會籌備委員會. : Can jia Lundun Zhongguo yi shu guo ji zhan lan hui chu pin mu lu.  1935 1
倫文標. : Lang ji tian ya / Lun Wenbiao zhu.  1991 1
假屋崎省吾, 1958- : Jibun no sekai o mochinasai : sukina koto ga anata o tsuyoku suru / Kariyazaki Shōgo.  2010 1
偉文圖書出版社. : Er tan / Wang Tonggui zhuan ; [bian zhe Wei wen tu shu chu ban she bian ji bu].  1977 1
  偉烈, 亞力, 1815-1887 -- See Wylie, A. (Alexander), 1815-1887   1
偃师县志编纂委员会. : Yanshi xian zhi / Yanshi xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Wang Jingsen, Deng Shaobo, Zhang Jing'an.  1992 1
偶桓, 14th cent.   2
  偕叡理, 1844-1901 -- See Mackay, George Leslie, 1844-1901   1
傅 錫壬. : Xin yi Chu ci du ben / Fu Xiren zhu yi.  1976 1
傅一勤. : Yu fa zhe xue / Yesibosen zhu ; Fu Yiqin yi.  1994 1
  傅京孫, 1930-1985 -- See Fu, K. S. (King Sun), 1930-1985   1
  傅仁坤, 1954- -- See Fu, Jen-kun, 1954-   1
傅介石. : Zhongguo wen zi xue gang yao : da xue gao zhong shi fan shi yong / Fu Jieshi bian zhu.  1940 1
傅以漸, 1609-1665.   3
傅以禮. : Si ku wei shou shu mu ti yao / Ruan Yuan zhuan ; Fu Yili chong bian.  1955 1
傅似逸. : Ying Han shi yong shu xin shou ce = A handbook of functional correspondence / Fu Siyi bian zhu ; Charles Tyzack (Ying wen) shen jiao.  1999 1
傅伯星,   2
傅伯星, 1939- : Song Huazhong de Nansong jian zhu [electronic resource] / Fu Boxing zhu.  2011 1
傅依萍. : Ge ming zhi zi / Liang Heng, Xia Zhuli yuan zuo ; Fu Yiping, Mo Zhaoping Zhong yi.  1983 1
傅佳欣. : Ji'an Gaojuli wang ling : 1990-2003 nian Ji'an Gaojuli wang ling diao cha bao gao / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Ji'an Shi bo wu guan bian zhu ; zhu bian Fu Jiaxin ; fu zhu bian Wang Hongfeng.  2004 1
傅佩榮, 1950-   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next