My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
刘会军. : Xian dai zhong pian xiao shuo xuan, 1921-1949 / Liu Huijun ... [et al.] bian.  1984- 1
刘东.   5
刘东, 1955- : Gu dai Zhongguo de si xiang shi jie = The world of thought in ancient China / Benjieming Shihuaci zhu ; Cheng Gang yi ; Liu Dong jiao.  2008 1
刘东光, : Guo ji shang wu wen hua yu li yi. Shi xun pian / Jiang Jingdong, Liu Dongguang, Liu Fangqiang zhu bian.  2012 1
刘东升.   3
刘东生.   3
刘东英. : Zhongguo nong cun shi chang zhong jie zu zhi yan jiu / Ji Lianggang, Liu Dongying, Liang Jia.  2009 1
刘东志. : Gao xiao jie neng yan jiu lun wen ji / Liu Dongzhi, Shi Yazhou bian  2012 1
刘东云. : Zhongguo li dai yi shu da shi / zhu bian Yang Chunqiu ; fu zhu bian Liu Dongyun ; bian zhu Li Rixing.  1993 1
刘东风. : Zhongguo jing ju shi tu lu / zhu bian Jin Yaozhang ; fu zhu bian Zhang Jie, Liu Dongfeng.  1994 1
刘极灿. : Yongxiu xian zhi / Jiangxi sheng Yongxiu xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Liu Jican ; fu zhu bian Zhang Honghua, Zhang Jinrui, Guo Nengduo.  1987 1
刘杨. : Liu dong er tong she hui chu jing, fa zhan zhuang kuang ji ying xiang ji zhi / Liu Yang deng zhu.  2013 1
刘杨, 1970- : Zhongguo fu nü tong shi / Liu Shisheng, Liu Yang zhu.  1999 1
刘业雄, 1946- : Chun hua qiu yue he shi liao : pan dian Shanghai shi shang / Liu Yexiong zhu.  2005 1
刘枫.   2
刘荣,   2
刘荣敏.   2
刘荣昆. : Dai zu sheng tai wen hua yan jiu [electronic resource] / Liu Rongkun zhu.  2011 1
刘荣焌. : Menggu she hui zhi du shi / B.Y. Fulajimi'erzuofu zhu ; Liu Rongjun yi.  1980 1
刘荣跃, : Hong se ying yong xun zhang / [Mei] Sidifen Kelai'en zhu ; Liu Rongyue yi.  2018 1
刘标玖.   2
刘乐贤.   6
刘树成. : Xian dai jing ji ci dian [electronic resource] / Liu Shucheng zhu bian.  2005 1
刘树成, 1945-   3
刘树杞. : Zhongguo zao xing yi shu ci dian [electronic resource] / Lang Shaojun ... [et al.] zhu bian.  1996 1
刘树林.. : Jing ji fa xue ci dian / Liu Shulin bian zhu.  1988 1
刘树松. : Fu nü yü fa chan : "Fu nü dui jing ji, wen hua, huan jing de zuo yong he gong xian" yan tao hui lun wen ji / zhu bian Jan W. Walls, Wang Jian, Liu Shusong : yi shen Shen Youling, Kuo Zhaolin.  1999 1
刘树靖. : Hutubi xian zhi / zhu bian Zhou Wanxing ; fu zhu bian Dan Longgen, Liu Shujing.  1992 1
刘树勋. : Tang Song shi xuan jiang / Liu Shuxun bian zhu.  1979 1
刘树枫. : Xi bu min zu feng qing qian jie / Liu Shufeng ... [et al.] bian zhu.  2003 1
刘树发. : Chen Yi kou shu zi zhuan / Liu Shufa, Wang Xiaoping bian.  2010 1
刘桦. : Feng kuang de shi tou [videorecording] = Crazy stone.  2006 1
刘朴. : Dong Qichang, Badashanren shan shui hua feng / Liu Pu, Huang Maorog, Lin Jia bian.  1994 1
刘权. : Guangdong Hua qiao Hua ren shi / Liu Quan zhu.  2002 1
刘权乐. : Cheng shi ke yun jiao tong jie neng guan li yan jiu [electronic resource] = Research on energy efficiency management of urban passenger transport / Liu Quanle zhu.  2011 1
刘渊. : Huo hua / [Liu Yuan ... et al.]  1973 1
刘涌泉.   3
刘沪生. : Jing ju Li jia ban shi / Liu Husheng, Zhang Li, Ren Yaoxiang zhu.  1999 1
刘汉新. : Tai'an Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Tai'an Shi ren kou pu cha ban gong shi [bian] ; Liu Hanxin zhu bian.  2002 1
刘汉生. : Xin Ying Han Han Ying yan ke ci hui = English-Chinese & Chinese-English glossary of ophthalmology / Liu Hansheng zhu bian ; Liu Hansheng, Wang Pinggen, Li Zhong bian ; Yi Yuzhen, Li Fengming, Chen Yaoguo shenchiao.  1998 1
刘汉立. : 《新西部随笔》.  2012 1
刘汉标. : Shi jie Hua qiao Hua ren gai kuang. Ouzhou, Meizhou juan / Liu Hanbiao, Zhang Xinghan bian zhu.  1994 1
刘汉艳.. : Boyang xian zhi / Jiangxi sheng Boyang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Liu Hanyan ; fu zhu bian Li Bingcai, Liu Yide, Wu Jinghua.  1989 1
刘满. : He Long li shi di li yan jiu / Liu Man zhu.  2009 1
刘润淸. : Wai yu jiao xue zhong de ke yan fang fa / Liu Runqing bian zhu.  1999 1
刘润生.   2
刘润清.   3
刘洁.   5
刘洁, 1979- : "Lie nü zhuan" de shi yuan xue kao cha : jian lun "Lie nü zhuan" suo fan ying de xian Qin zhi Qin Han fu nü guan nian de bian qian = Lienüzhuan de shiyuanxue kaocha / Liu Jie Zhu.  2016 1
刘洁修.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next