My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
刘云莱. : Xin hua she shi hua / Liu Yunlai.  1988 1
刘云军. : Quan li guan xi : Song dai Zhongguo de jia zu, di wei yu guo jia = Powerful relations : kinship, status, & the state in Sung China (960-1279) / (Mei) Bai Wenli zhu ; Liu Yunjun yi.  2015 1
  刘云辉 -- See Liu, Yunhui   1
刘云辉. : Qin shi huang ling zhi mi / Liu Yunhui.  1987 1
刘云鹏. : Zhonghua Renmin Gongheguo shu yi yu huan jing tu ji = The Atlas of plague and its environment in the People's Republic of China / zhu bian Liu Yunpeng, Tan Jian'an, Shen Erli.  2000 1
刘霁. : Zhongguo mu ou yi shu / zhu bian Liu Ji, Jiang Shangli ; fu zhu bian Zhang Shihua, Qin Xueren.  1993 1
刘须明. : Hou zhi min pi ping / [Ying] Bate Muer-jierbote deng bian zhuan ; Yang Naiqiao, Mao Rongyun, Liu Xuming yi ; Yang Naiqiao jiao.  2002 1
  刘颂浩 -- See Liu, Songhao   1
刘颂浩. : He xin yue du. Zhong ji ben = Core Chinese reading. Intermediate / Liu Songhao, Lin Huan bian zhu.  2000 1
  刘颂豪 -- See Liu, Songhao   1
刘显波, : Tang dai jia ju yan jiu = Research on Tang dynasty furniture / Liu Xianbo, Xiong Juan zhu.  2017 1
刘飞. : 城市规划行政法.  2007 1
刘飞茂. : Xin shi yun ci dian / [Liu Feimao, Liu Jintian, Cao Zhiguo zhu bian ; zhuan xie zhe Wang Zhenya ... et al.].  1994 1
  刘骥, 1990- -- See Liu, Ji, 1990-   1
刘鲁, 1964- : Ao Zhou jian wen [electronic resource] / Zhou Tielun, Liu Lu zhu.  2005 1
刘鲁明. : Gan ai Zhong xi yi zong he zhi liao / zhu bian Liu Luming, Yang Yufei ; fu zhu bian Huang Ting ... [deng].  2002 1
刘鲁风. : Zhonghua Renmin Gongheguo yao shi lu : 1949-1989 / zhu bian Liu Lufeng, He Liu, Tang Yufang.  1989 1
刘鸣泰. : Hunan dang dai wen xue ping lun xuan, 1990-1995 nian juan [electronic resource] / zhu bian Wen Xuande, Liu Mingtai.  1996 1
  刘凤 -- See Liu, Feng   1
刘凤. : Qing chao de guo jia ren tong. Liu Fengyun, Liu Wenpeng bian.  2010 1
刘凤君. : Zhongguo gu dai tao ci yi shu / Liu Fengjun zhu.  1990 1
刘凤岐. : Chen Yun jing ji si xiang yan jiu / Liu Fengqi zhu.  1993 1
刘凤翰, 1930- : Jiang weiguo kou shu zi zhuan / Jiang Weiguo kou shu ; Liu Fenghan zheng li.  2008 1
刘凤云. : Beijing yu Jianghu. Liu Fengyun zhu.  2012 1
刘鸿儒.   6
刘鸿模. : Ci yu liu xing feng = Fashionable words / Liu Hongmo zhu.  2000 1
刘鸿雁, : Xing bie ping deng cu jin yu chu sheng xing bie shi heng zhi li : lai zi Zhongguo san ge xian de shi jian / Liu Hongyan, Tang Mengjun zhu bian.  2015 1
  Jun, Tian, 1908-1988 -- See Xiao, Jun, 1908-1988   1
刘鸿彦. : Niao chao [videorecording] China / Zhong yang dian shi tai.  2008? 1
刘鹏.   3
刘鹏起. : Hengshui shi zhi / Hengshui shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Liu Pengqi.  1996 1
  刘丽 -- See Liu, Li   1
刘丽.   3
刘丽君. : Cizhou yao bo wu guan = Cizhou kiln museum / Zhao Xuefeng, Liu Lijun bian zhu.  2011 1
刘丽紅. : Zhongguo Qing dai wen xue shi / Ma Zifu, Liu Lihong zhu.  1994 1
刘丽华.   2
刘冬.   2
刘冬林. : Fu wu wai bao [electronic resource] : jing ji xiao ying he ying xiang yin su yan jiu = Service outsourcing : research on economic effects and influencing factors / Shao Jinju, Jiang LIhua, Liu Donglin zhu.  2011 1
刘冬梅.   2
刘冬颖. : 我爱红尘:凡人眼中的《金刚经》.  2013 1
刘哓春. : Zhongguo dong nan de zong zu zu zhi / Molisi Fulideman zhu, Liu Xiaochun yi ; Wang Mingming jiao.  2000 1
刘晔.   2
  刘炜 -- See Liu, Wei   1
刘炜.   7
  刘烨, 1978- -- See Liu, Ye, 1978-   1
刘绶松. : Zhongguo xin wen xue shi chu gao / Liu Shousong zhu.  1956 1
刘绶松, d. 1969.   2
刘缙. : Han yu bao bian yi ci yu yong fa ci dian = A dictionary of Chinese praise and blame words, with Chinese-English parallel text / zhu bian Wang Guozhang ; bian zhu Guo Xianzhen, Liu Jin, Zhang Wei ; fan yi Don Starr (Sima Lin).  2001 1
刘缙, 1922- : Han Ri dui zhao xian dai Han yu bao bian yi ci yong fa ci dian / zhu bian Wang Guozhang ; zhu zhe Guo Xianzhen, Liu Jin, Zhang Wei ; yi zhe Liu Cuncai ; Ri wen jiao dui Tiancun Li-Rong.  1994 1
刘赓鸿. : Ke'erqin you yi qian qi zhi = Keerqin youyi qianqi zhi / "Ke'erqin you yi qian qi zhi" bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Feng Xuezhong ; fu zhu bian Wang Chen, Liu Genghong.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next