My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
刘 同德.   2
刘同星, : Shandong bai cun qian hu diao cha bao gao / Liu Tongxing zhu bian.  2015 1
刘名忠. : Chongqing shi ji xie gong ye zhi, 1902-1992 nian / [zhu bian Liu Mingzhong ; fu zhu bian Dai Anquan, Gao Xiangze ; pian mu ji zhuan gao ren Dai Anquan ... et al.].  1993 1
刘名啟. : Zhongguo xian (shi) Gai ge zong heng, Hainan juan / Liu Mingqi zhu bian.  1994 1
刘君德, : Shang hai di ming zhi / Chen zheng lin deng zhu bian ; <shang hai di ming zhi> bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
刘君德, 1937- : Zhi du yu chuang xin : Zhongguo cheng shi zhi du de fa zhan yu gai ge xin lun / Liu Junde bian zhu.  2000 1
  刘君智, 1926-1986 -- See Liu, James J. Y.   1
刘呈瑜. : Zhuan zi bian / Hong Juntao, Liu Chengyu zhu bian ; Zhang Yan bian ji.  1998 1
刘含若. : Zhongguo ren kou. Heilongjiang fen ce / zhu bian Xiong Yingwu ; fu zhu bian Liu Hanruo [and others].  1989 1
刘味农. : 《西风带》.  2014 1
刘和平,   4
刘品青,   3
刘唐卿, 13th/14th cent. : Wu Changling, Liu Tangqing, Yu Boyuan ji / Wu Changling, Liu Tangqing, Yu Boyuan zhu ; Zhang Jihong jiao zhu.  1993 1
  刘哲 -- See Liu, Zhe   1
刘哲.   2
刘哲明. : Dongbei da di / Liu Zheming, Shi Ye = The vest [sic] land of northeast China / Liu Zheming, Shi Ye.  1989 1
刘哲民. : Zheng Zhenduo shu jian / Liu Zhemin bian zhu.  1984 1
刘哲永.. : Ying Han Han Ying guo ji shang mao ci dian = an English-Chinese & Chinese-English international trade dictionary / zhu bian Liu Zheyong.  1995 1
刘哲昕. : 系统经济法论:经济法本质及其与WTO关系研究.  2006 1
刘唱凯. : Hui yi Chang Enduo jiang jun / Liu Changkai deng kou shu ; Wang Zhi'an zheng li.  1983 1
刘嗣明, 1957- : Wuhan cheng shi quan qu yu jing ji yi ti hua de ji zhi chuang xin yan jiu / Liu Siming, Liu Xi, Li Zhiyang, Luo Jin'ge deng zhu.  2013 1
刘嘉林. : Hui bi zhi du jiang xi / Liu Jialin, He Xian zhu bian.  1990 1
  刘嘉玲, 1964- -- See Liu, Jialing, 1964-   1
刘嘉蕙. : Bao bei yang cai / Liu Jiahui zhu; Liao Jiawei she ying.  2013 1
刘嘉伟, 1982- : Yuan dai duo zu shi ren quan de wen xue huo dong yu Yuan shi feng mao = The literature activties of the multi-ethnic networks of the Yuan Dynasty literati and the style of poesy / Liu Jiawei zhu.  2016 1
刘固盛, 1967-   3
刘在绍, : Zhongguo jing dian yuan jing jie : Gu Sui jiang tan shi lu. Xia / Gu Sui jiang ; Liu Zaishao bi ji ; Gu Zhijing, Gao Xianhong zheng li.  2016 1
刘坤众. : Fa ming de kai shi / Shan Zhiqing bian zhu ; bian jiao Zeng Xianwen, Ding Wenfang, Liu Kunzhong ; [cha tu Wang Lizhi, Zhang Shaoguo].  1983 1
刘坤灵. : Yi ge Taiwan ren zai da lu si nian de tou zi bi ji / Liu Kunling zhu.  2011 1
  刘城 -- See Liu, Cheng   1
刘培信. : Wushi Xian zhi / Wushi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Liu Peixin.  2003 1
刘培林. : Qinhuai ge ji Dong Xiaowan / Liu Peilin, Zhang Deyi ; Jiangsu sheng min jian wen xue gong zuo zhe xie hui zhu bian ; [cha tu Ju Rufan].  1985 1
  刘培生, 1969- -- See Liu, Peisheng, 1969-   1
刘培育. : Zhongguo gu dai zhe xue jing hua / Liu Peiyu zhu bian ; Wang Chengru ... [et al.] zhu.  1992 1
刘培华. : Jin dai Zhong wai guan xi shi / Liu Peihua.  1986 1
刘培龙. : WTO yu zhongguo wei sheng : Yan tao hui wen jian hui bian / zhu bian Liu Peilong.  2002 1
刘基, 1311-1375.   3
刘基荣. : Minguo si ying yin hang shi, 1911 nian-1949 nian = Minguo siying yinhangshi / Zhong Siyuan, Liu Jirong zhu.  1999 1
刘增. : Ren lei de li ming / Jia Lanpo zhu bian ; fu zhu bian Zhen Shuonan ; bian xie Shi Mozhuang ... [et al.] ; hui tu Liu Zeng ... [et al.] ; she ying Wang Zhefu, Zhong Zhixin.  1983 1
刘增人.   5
刘增人.. : Zhongguo xin wen xue fa zhan shi / Feng Guanglian, Liu Zengren zhu bian.  1991 1
刘增光, : Wei Zhongguo zhe xue li fa : xi fang zhe xue shi yu zhong xian Qin zhe xue he fa xing yan jiu / Zhongguo ren min da xue guo ji Zhongguo zhe xue yu bi jiao zhe xue yan jiu zhong xin yi ; Wen Haiming, Liu Zengguang jiao.  2016 1
刘增杰.   2
刘增杰.. : Yun qi yun fei : er shi shi ji Zhongguo wen xue si chao yan jiu tou shi / Liu Zengjie zhu.  1997 1
刘增才. : Guangping xian zhi / Hebei sheng Guangping xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Jin'guo ; fu zhu bian Liu Zengcai.  1995 1
刘士勤. : Du bao shou ce / zhu bian Liu Shiqin ; bian zhe Wang Hengxuan ... [et al.] ; shen ding Bai Yukun.  1981 1
刘士林,   2
刘士杰. : Shi hua xin shi / Liu Shijie zhu.  1996 1
刘士圣, 1930-   2
刘夏蓓.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next