My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
刘宝明. : Dang dai Beijing shu hua shi hua / Dang dai Beijing bian ji bu bian ; Liu Baoming zhu.  2008 1
  刘宝瑞, 1915-1968 -- See Liu, Baorui, 1915-1968   1
刘宝瑞, 1915-1968. : Liu Baorui biao yan dan kou xiang sheng xuan / Liu Baorui kou shu ; Yin Wenshuo zheng li.  1983 1
  刘宝碇 -- See Liu, Baoding   1
刘宝兰. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü : Shanxi, Nei Meng'gu / Zhang Xuhuan, Peng Hai, Liu Zong lan zhu.  2002 1
刘岚山. : Xiang cun yu cheng shi / Liu Lanshan.  1983 1
刘岚云.   2
刘岳. : Zhonghua renmin gongheguo di san chan ye di tu ji = Atlas of the third industry of the People's Republic of China / Quan guo di san chan ye pu cha ban gong shi zhu chi ; Zhongguo ke xue yuan di li yan jiu suo, Zhong mei hang ce yao gan ju di tu ying yong ji shu kai fa zhong xin zhu bian ; [zhu bian Liu Yue].  1998 1
刘岳兵. : Jin dai Zhongguo de zhi shi fen zi yu wen ming = Kindai Chūgoku no chishikijin to bunmei / Zuoteng Shenyi zhu ; Liu Yuebing yi.  2006 1
刘岩. : Chu ji zhong xue Ying yu fu xi lian xi ce = Junior English revision exercises / [Liu Yan, Si Yanting bian].  1984 1
刘师培. : Liu Shipei xue shu wen hua sui bi / Wang You bian.  1999 1
刘师培, 1884-1919.   3
刘师汉. : Ju hua / Liu Shihan ... [et al.] bian.  1985 1
刘带春. : 2005 nian Guizhou sheng 1% ren kou chou yang diao cha zi liao / Guizhou sheng 1% ren kou chou yang diao cha ban gong shi bian ; [Liu Daichun zhu bian]  2007 1
  刘帼君 -- See Liu, Guojun   1
刘广和.   2
刘广堂. : Qidan feng hua : Nei Menggu Liao dai wen wu zhen pin = Qidan fenghua : Neimenggu Liaodai wenwu zhengpin / Liu Guangtang, Tala zhu bian.  2012 1
刘广宇. : Qiang Cun jing xiang : Qiang zu ying xiang wen hua gai lan / Gao Li, Mei Hong, Liu Guangyu bian zhu.  2012 1
刘广宇, 1964- : Xin Zhongguo cheng li yi lai nong cun dian ying fang ying yan jiu = Film projection in rural China since 1949 / Liu Guangyu zhu.  2015 1
刘广安. : Zhongguo fa lü si xiang shi / jiao yu bu gao deng jiao yu si zu bian ; zhu bian Li Guilian ; fu zhu bian Liu Guang'an ; zhuan gao ren Li Guilian [and others].  1999 1
刘广徽. : Yu yin ke ben / Liu Granghui bian zhu.  1997 1
  刘广玉 -- See Liu, Guangyu   1
刘广宁.   2
刘后一.   2
刘后利.   2
刘复, 1891-1934.   5
刘复之. : Zhonghua ren min gong he guo fa lü da ci shu / zhu bian Liu Fuzhi.  1991 1
刘复生. : Tu qiang zhi lu : gai ge feng yun san qian nian / Liu Fusheng.  1989 1
刘征泰.   2
刘征.. : Ji li ji / Chi Bei'ou, Yi Heyuan, Liu Zheng.  1980 1
刘爱平. : Zhongguo gu jiu shu bao kan shou cang jiao liu zhi nan / zhu bian Zhong Fuyuan ; fu zhu bian Liu Aiping.  2002 1
刘爱琴.   2
刘爱英, : Zhongguo feng : yi shi zai xi fang 800 nian de zhongguo yuan su / (ying)Xiu Angna zhu ; Liu Ai'ying, Qin Hong yi = Chinoiserie : the vision of Cathay / Hugh Honour.  2017 1
刘爱萍, : Ying wen ming pian jian shang jin ku. Dian ying juan / Qian Feng, Liu Aiping bian zhu.  2005 1
刘爱东. : Xian dai guan li kuai ji xue [electronic resource] / zhu bian, Liu Aidong.  2011 1
刘庆. : Guo min dang kang zhan xun guo jiang ling / zhu bian Mao Haijian ; fu zhu bian Liu Qing, Pi Mingyong.  1987 1
刘庆, 1956- : Jun shi xue zhi / Liu Qing, Pi Mingyong zhuan.  1998 1
刘庆俄.   2
刘庆山. : Jian zhu an zhuang gong cheng xiang mu guan li shi shi shou [electronic resource] / Liu Qingshan bian.  2007 1
刘庆柱,   6
刘庆柱先生七十华诞祝寿论文集编辑委员会, : Kao gu xue shi ye xia de cheng shi, gong yi chuan tong he Zhong wai wen hua jiao liu : Liu Qingzhu xian sheng qi shi hua dan zhu shou lun wen ji / Liu Qingzhu xian sheng qi shi hua dan zhu shou lun wen ji bian ji wei yuan hui bian.  2013 1
刘庆生. : Zhongguo bo wu guan [videorecording] = The museums of China : yuan zi yi bai ge bo wu guan de wang shi / Shenzhen shi wei xuan chuan bu, guo jia wen wu ju, Hai yuan wen hua fa zhan you xian gong si liang he she zhi ; chu pin ren Bai Tian ; zong zhi pian ren Zheng Chunlei, Li Wenru, Liu Qingsheng ; zong zhuan gao Wu Xiaomei, Ma Xiaojuan ; zong bian dao Liu Qiguang.  2001? 1
刘庆邦. : Lixin Jie jia yi hao yu Kunlun nu ; Mo yu er / Wang Xiaobo, Liu Qingbang deng zhu.  2017 1
刘庆隆. : Gu jin Han zi zi dian / bian zhu Liu Qinglong, Li Jinlan, Liu Shuangqiu.  1997 1
刘庆宝. : Ren li zi yuan kai fa yu guan li li lun yu shi jian [electronic resource] / Liu Qingbao bian zhu.  2010 1
刘庆龙. : Zhongguo she hui zheng ce / Liu Qinglong, Han Shujun bian zhu.  2002 1
  刘欲晓 -- See Liu Yuxiao   1
刘宪英. : Zhongguo Yi yi / Liu Xianying, Qi Tao zhu bian.  1994 1
刘宪权.   2
刘忆萱.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next