My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
刘文辉, 1895-1976. : Zou dao ren min zhen ying de li shi dao lu / Liu Wenhui.  1979 1
  刘文远 -- See Liu, Wenyuan   1
刘文开. : Ying Han duo mei ti ji shu ci dian / zhu bian Liu Yuanhang, Ding Qifen, Liu Wenkai.  1997 1
刘文鹏. : Qing dai yi zhuan ji qi yu jiang yu xing cheng guan xi zhi yan jiu Liu Wenpeng zhu.    1
刘文龙. : Zhongguo yu Lading Meizhou Dayang zhou wen hua jiao liu zhi / Liu Wenlong, Zhao Zhanghua, Huang Yang zhuan.  1998 1
刘文忻. : Xi fang jing ji xue. Hong guan bu fen / zu bian Jiao yu bu gao jiao si ; zhu bian Gao Hongye ; bian xie zhe Liu Wenxin ... [et al.].  2001 1
刘文彦, 1955- : Zui yu fa : Zhongguo jin chang 20 nian / Liu Wenyan zhu.  2007 1
刘斯翰. : Liu Yazi shi xuan / Xu Wenlie jian ; Liu Sihan zhu.  1981 1
刘斯奋.   3
  刘新 -- See Liu, Xin   1
刘新. : Zhongguo jian zhu wen hua shu ju ku tu mu / zhu bian Wang Jialan; fu zhu bian Wu Cong, Liu Jiaxin.  2005 1
刘新中, 1965-   3
刘新光, 1977- : Tang Song shi qi "jiang nan xi dao" yan jiu / Liu Xinguang zhu.  2016 1
刘新, 副主编. : Zhongguo fa lü si xiang shi / Zhu bian Liu Xin ; fu zhu bian Wang Zhendong, Cao Lei ; zhuan gao ren Liu Xin [and others].  2000 1
刘新成.   2
刘新民. : Zhonghua yi xue bai ke da ci hai. Wai ke xue / ming yu zhu bian Wu Jieping ; chang wu zhu bian Liu Xinmin ... deng ; chang wu zhu shen Qiu Fazu deng.  2004 1
刘新生. : Zhongguo dang dai wen xue zuo pin xuan / Cai Shilian, Liu Xinsheng zhu bian.  2000 1
  刘新华 -- See Liu, Xinhua   1
刘新阳, : Jing ju / Liu Xinyang zhu.  2016 1
刘新强. : Ying Han jun shi/ji shu suo lue yu ci dian = An English-Chinese dictionary of military/technological abbreviations and acronyms / Liu Xinqiang, Yang Guangxian bian ; Zhou Shouxun jiao.  1991 1
刘新国. : Dajiangzhuang cun zhi / [zhu bian Liu Xinguo].  1995 1
刘方.   4
刘方, 1964- : Sheng shi fan hua [electronic resource] : Song dai Jiang nan cheng shi wen hua de fan rong yu bian qian / Liu Fang zhu.  2011 1
刘方元. : Long wen bian ying xin zhu / Liu Fangyuan, Liu Songlai zhu.  1990 1
刘方成. : Han Wei Liu Chao shi ge jian shang ci dian [electronic resource] / Lv Qingfei ... [et al.] zhu bian.  1990 1
刘方矩. : Menggemali yuan shuai hui yi lu / Liu Fangju yi.  1959 1
刘方志. : Lian Zhan yu Song Chuyu = Lian Zhan & Song Chu Yu : lianzhanyu songchuyubeihoude taiwanzhengzhi / Liu Fangzhi zhu.  2005 1
刘日新, : Xin Zhongguo qian san shi nian de jing ji : 1950-1980 nian de guo min jing ji ji hua / Liu Rixin bian zhu.  2016 1
刘旬, : Jiao ji Han yu 100 ke / zhu bian Liu Xun, bian zhe Lu Baoyuan, Zhuang Wenzhong ; fan yi Zhang Yun = Communicative Chinese in 100 lessons / compiled by Liu Xun (chief), Lu Baoyuan, Zhuang Wenzhong ; translated by Zhang Yun.  1991 1
刘旭. : 大帅秘史.  2009 1
刘旭, 1942-   2
刘旭东, : Wu xiang shi wu / Liu Xudong zhu.  2016 1
刘旺霞, : Huo bi zheng ce tiao kong yu jing ji zhou qi de shi zheng yan jiu : 1984 nian yi lai Zhongguo fan zhou qi huo bi zheng ce de shi zheng fen xi / Liu Wangxia zhu.  2016 1
刘昌. : Liu tai za ji / (Ming) Fu Yan ji. Nanjing Zhan shi fu zhi / (Ming) Liu Chang zuan xiu ; (Ming) Shao Dian xu xiu.  2016 1
刘昌平.   2
刘昌森. : Zhongguo di zhen li shi zi liao shi yi / Liu Changsen, Huo Enjie, Wang Feng bian.  2003 1
刘昌福. : Chuan Shan Su qu bao kan zi liao xuan bian / Sichuan sheng dang an guan bian ; [Liu Changfu, Ye Xuhui bian].  1987 1
刘昌寿. : Di tan sheng tai cheng shi li lun yu shi jian / Shen Qingji zhu.  2012 1
刘明, 1944- : Understanding the Impact of INSET on Teacher Change in China / Ming Li.  2019 1
刘明今. : Fang fa lun/ Liu Mingjin zhu.  2000 1
  刘明倩 -- See Wilson, Ming   1
刘明祥. : Zhenjiang gu jin jian zhu = Zhen jiang gu jin jian zhu / zhu bian Yang Ruibin, Liu Mingxiang.  1999 1
刘明福, 1951- : Zhongguo meng : hou Meiguo shi dai de da guo si wei yu zhan lüe ding wei / Liu Mingfu zhu.  2010 1
刘明科, : Baoji kao xie cui / Liu Mingke zhu.  2006 1
刘明逵. : Zhongguo gong ren yun dong shi / zhu bian Liu Mingkui, Tang Yuliang.  1998 1
  刘明胜 -- See Liu, Mingsheng   1
刘明涛. : Zhongguo da zi ben jia zhuan / zhu bian Zhao Yunsheng ; fu zhu bian Liu Mingtao.  1994 1
  刘明贵 -- See Liu, Minggui   1
刘明贵. : Deng Xiaoping fang fa lun = DengXiaoping fangfalun / Li Yifan, Liu Minggui, Zhang Yuanxin zhu.  2002 1
刘明国. : Zhongguo san nong da bian ju / Liu Mingguo zhu.  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next