My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
刘方志. : Lian Zhan yu Song Chuyu = Lian Zhan & Song Chu Yu : lianzhanyu songchuyubeihoude taiwanzhengzhi / Liu Fangzhi zhu.  2005 1
刘日新, : Xin Zhongguo qian san shi nian de jing ji : 1950-1980 nian de guo min jing ji ji hua / Liu Rixin bian zhu.  2016 1
刘旬, : Jiao ji Han yu 100 ke / zhu bian Liu Xun, bian zhe Lu Baoyuan, Zhuang Wenzhong ; fan yi Zhang Yun = Communicative Chinese in 100 lessons / compiled by Liu Xun (chief), Lu Baoyuan, Zhuang Wenzhong ; translated by Zhang Yun.  1991 1
刘旭. : 大帅秘史.  2009 1
刘旭, 1942-   2
刘旭东, : Wu xiang shi wu / Liu Xudong zhu.  2016 1
刘旺霞, : Huo bi zheng ce tiao kong yu jing ji zhou qi de shi zheng yan jiu : 1984 nian yi lai Zhongguo fan zhou qi huo bi zheng ce de shi zheng fen xi / Liu Wangxia zhu.  2016 1
刘昌. : Liu tai za ji / (Ming) Fu Yan ji. Nanjing Zhan shi fu zhi / (Ming) Liu Chang zuan xiu ; (Ming) Shao Dian xu xiu.  2016 1
刘昌平.   2
刘昌森. : Zhongguo di zhen li shi zi liao shi yi / Liu Changsen, Huo Enjie, Wang Feng bian.  2003 1
刘昌福. : Chuan Shan Su qu bao kan zi liao xuan bian / Sichuan sheng dang an guan bian ; [Liu Changfu, Ye Xuhui bian].  1987 1
刘昌寿. : Di tan sheng tai cheng shi li lun yu shi jian / Shen Qingji zhu.  2012 1
刘明, 1944- : Understanding the Impact of INSET on Teacher Change in China / Ming Li.  2019 1
刘明今. : Fang fa lun/ Liu Mingjin zhu.  2000 1
  刘明倩 -- See Wilson, Ming   1
刘明祥. : Zhenjiang gu jin jian zhu = Zhen jiang gu jin jian zhu / zhu bian Yang Ruibin, Liu Mingxiang.  1999 1
刘明福, 1951- : Zhongguo meng : hou Meiguo shi dai de da guo si wei yu zhan lüe ding wei / Liu Mingfu zhu.  2010 1
刘明科, : Baoji kao xie cui / Liu Mingke zhu.  2006 1
刘明逵. : Zhongguo gong ren yun dong shi / zhu bian Liu Mingkui, Tang Yuliang.  1998 1
  刘明胜 -- See Liu, Mingsheng   1
刘明涛. : Zhongguo da zi ben jia zhuan / zhu bian Zhao Yunsheng ; fu zhu bian Liu Mingtao.  1994 1
  刘明贵 -- See Liu, Minggui   1
刘明贵. : Deng Xiaoping fang fa lun = DengXiaoping fangfalun / Li Yifan, Liu Minggui, Zhang Yuanxin zhu.  2002 1
刘明国. : Zhongguo san nong da bian ju / Liu Mingguo zhu.  2006 1
刘春.   3
  刘春亮 -- See Liu, Chunliang   1
  刘春根 -- See Liu, Chungen   1
刘春根. : Zhongguo feng zheng = Chinese kites / [Liu Chun'gen bian zhu].  2001 1
刘春燕, 1968- : Zhongguo feng xian tou zi shi chang ti xi yan jiu / Jiao Fangyi, Liu Chunyan zhu bian.  2004 1
刘春生.   3
刘春田.   2
刘春芝. : Wo guo zhi zao ye chan ye ji qun sheng ji de xin zhi du jing ji xue yan jiu / Liu Chunzhi, Shi Jianjun zhu.  2013 1
刘春英.   5
刘春迎. : Kaifeng kao gu fa xian yu yan jiu = The Archaeological discoveries and studies of Kaifeng / Kaifeng Shi wen wu gong zuo dui bian ; zhu bian Qiu Gang ; fu zhu bian Li Hequn, Liu Chunying.  1998 1
刘春华. : Zhonghua ren min gong he guo shui shou fa lü quan shu : shui fa hui ji, an li jing xuan, wen ti jie da, ming ci jie shi / Zhao Aihua, Yao Tingying, Liu Chunhua zhu bian.  1994 1
刘春龙. : 垛上.  2015 1
刘春玲. : Fu nü quan yi / Wang Jingxia, Zhang Rongli, Liu Chunling bian zhu.  1999 1
刘映仙. : Hai xia liang an jing mao guan xi tan tao / zhu bian Liu Yingxian ; fu zhu bian Yin Cunyi ; [Zhongguo she hui ke xue yuan Taiwan yan jiu suo bian].  1993 1
刘映华. : Yi xiao xuan shi gao zhu shi / Guangsi Zhuangzu Zizhiqu shao shu min zu gu ji zheng li chu ban gui hua ling dao xiao zu zhu bian ; (Qing) Meng Quanjing zhu ; Liu Yinghua zhu shi.  1989 1
刘映华, 1925-   3
刘星, 1956- : Guo ji mao yi hui lv feng xian du liang yu gui bi yan jiu [electronic resource] / Xie Fei, Liu Xing zhu.  2010 1
  刘星, 1958- -- See Liu, Xing, 1958-   1
  刘晨 -- See Liu, Chen   1
刘晨. : Zhong yi shi yong ming ci shu yu ci dian / Liu Chen bian zhu.  2013 1
刘晨阳, : Zhong Ri Han zi you mao yi qu wen ti yan jiu / Zhang Bin, Liu Chenyang deng zhu.  2013 1
刘景修. : Guo min can zheng hui ji shi / Chongqing shi zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, Zhong gong Chongqing shi wei dang xiao bian ; zhu bian Meng Guanghan ; fu zhu bian Zhou Yonglin, Zhou Yong, Liu Jingxiu.  1985 1
刘景堂. : Fang di chan shi chang li lun yu shi wu / zhu bian Guo Songhai, Liu Jingtang, Jiang Yueming.  1995 1
刘景峰.   5
刘景文. : Jing ying sheng zhe Songxia Xingzhizhu : guan li tu po quan shu / Liu Jingwen bian yi.  2002 1
刘景春. : Ma Feng dai biao zuo / Lin Xianbi, Liu Jingchun bian.  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next