My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
刘莲丽. : Ming Qing zhong pian xiao shuo xuan / Liu Lianli xuan zhu.  1985 1
刘荫柏.   3
  刘萧 -- See Liu, Xiao   1
刘蔷. : 天禄琳琅研究.  2012 1
刘艺欣. : Zhongguo wai hui chu bei zhi du chuang xin yan jiu = Study on China's foreign exchange reserve institutional innovation / Liu Yixin zhu.  2011 1
刘艺良. : Zhongguo di qu cha ju yu xi bu da kai fa zhan lue / Liu Yiliang deng zhu.  2000 1
  刘蔼韵 -- See Liu, Aiyun   1
刘兰笙. : Zhongguo hei se you se jin shu kuang chan tu ji = Atlas of ferrous and nonferrous metals resources of China / [zhu bian dan wei Zhongguo di zhi ke xue yuan di zhi yan jiu suo ; zhu bian Liu Lansheng].  1996 1
刘兰芳.   2
刘兰芝 : Luoyang Han dai mu shi bi hua yan jiu / Liu Lanzhi zhu.  2010 1
刘兰英.   2
刘旦.   2
  刘旦宅 -- See Liu, Danzhai   1
刘旦宅, : Jin ou que / Xu Xingye zhu ; Liu Danzhai cha tu.  2016 1
刘卫英. : Hong dou : nü xing qing ai wen xue de wen hua xin li tou shi / Wang Li, Liu Weiying zhu.  2002 1
刘卫东.   2
  刘卫东 -- See Liu, Weidong (Geographer)   1
刘卫华. : Liu Yiting de xue xi fang fa he pei yang xi jie : Hafo nü hai Liu Yiting zhi er / Zhang Xinwu, Liu Weihua zhu.  2004 1
  刘卫国, 1964- -- See Liu, Weiguo, 1964-   1
刘里仁.. : Huanggang xian jian zhi / [Liu Liren ... et al.].  1987? 1
  刘见 -- See Liu, Jian   1
  刘观德 -- See Liu, Guande   1
刘观德. : Wo de cai fu zai Aozhou [electronic resource] / Liu Guande zhu.  1991 1
刘观涛. : Cong dong fang shi kong zou chu / Liu Guantao bian zhu.  2002 1
  刘训 -- See Liu, Xun   1
刘训瑺. : Minqing xian zhi / Yang Zongcai jian xiu ; Liu Xunchang zuan xiu ; Minqing xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui [bian].  1988 1
刘训扬. : Minguo Yangzhou feng qing = Minguo Yangzhou feng qing / zhu bian Liu Xunyang ; fu zhu bian Yao Zhen, Qiu Zhenhua ; Yangzhou Shi dang an ju, Di fang zhi ban gong shi bian.  2009 1
刘诗. : Jiangsu li dai shu fa jia / Liu Shi.  1984 1
刘诗兵, 1938- : Zhongguo dian ying biao yan bai nian shi hua / Liu Shibing zhu.  2005 1
刘诗白.   4
  刘诚 -- See Liu, Cheng   1
  刘志 -- See Liu, Zhi   1
刘志,   2
  刘志一 -- See Liu, Zhiyi   1
刘志俊, : Wo zai Zhongguo de er shi wu nian / (Meiguo) Yuehan Benjieming Baowei'er zhu ; Liu Zhijun yi.  2016 1
刘志勇, 1970- : Zhongguo guan yuan cai chan shen bao zhi du yan jiu / Liu Zhiyong zhu.  2013 1
刘志勇.. : Zhongguo yu wen wen ti ci dian / Liu Zhiyong, Peng Shuzhen, Wen Yun bian zhu.  1989 1
刘志城. : Zhongguo shui wu bai ke quan shu / zhu bian Jin Xin, Liu Zhicheng, Wang Shaofei.  1991 1
刘志基.   4
刘志山.   3
刘志強. : Hulunbei'er meng liang shi zhi / zhu bian Liu Zhiqiang ; [Hulunbei'er meng liang shi chu bian zhu].  1993 1
刘志德. : The great struggle against crooked valleys and rivers, Quyu River. eng  1974 1
刘志惠. : Zeng Jize ri ji / Liu Zhihui dian jiao ji zhu ; Wang Lihua shen yue.  1998 1
刘志成. : Dang dai Zhongguo ruo gan zheng zhi wen ti yan jiu zong shu [electronic resource]. 2009 / Xue Zhongyi, Liu Zhicheng zhu bian.  2011 1
刘志文.   5
刘志林, : Cheng zhen hua jin cheng zhong de ren kou qian yi yu ren de cheng zhen hua yan jiu / zhu bian Li Qiang ; fu zhu bian Zhang Xiaoshan, Ge Yanfeng, Chen Zhenhua. Cheng zhen hua jin cheng zhong de gong gong zhi li yan jiu / zhu bian Xue Lan ; fu zhu bian Qi Ye, Meng Yanchun, Liu Zhilin, Yin Chengzhi.  2013 1
  刘志毅 -- See Liu, Zhiyi   1
刘志琴.   3
刘志群. : Zhongguo Zang xi yi shu [electronic resource] / Liu Zhiqun zhu bian.  1999 1
刘志群, 1940- : Zang xi tu wen zhi / Awangdanzeng, Liu Zhiqun, Cao Yali bian zhu.  2016 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next