My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  古賀寿 -- See Koga, Hisashi   1
古越. : Shi ji jue ban / Gu Yue zhu bian.  2000 1
古軍. : Liu binyan chuan qi / bian zhe Gu Jun.  1987 1
古進. : Da lu cang sang / Duan Liancheng, Gu Jin, Zhang Yunlei bian ; Duan Liancheng zhuan wen.  1990 1
古道编委会.   10
古遠清.   3
古郡延治. : Pascal nyūmon / Furugoori Teiji cho.  1989 1
古鎮書編輯部.   3
古開弼. : Zhonghua da dian. Lin ye dian. Sen lin li yong fen dian / zhu bian Li Li ; fu zhu bian Gu Kaibi, Li Fei ; "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2012 1
  古閑雅之 -- See Koga, Masayuki   1
古陶文明博物馆. : Wen tao zhi lü : Gu tao wen ming bo wu guan cang pin duo ying = The quest for pottery : platinum collection of the Ancient Pottery Civilization Museum / Lu Dongzhi bian zhu.  2008 1
古鴻廷. : Dong nan Ya Hua ren wen ti zhi yan jiu / Cui Guiqiang, Gu Hongting he bian.  1978 1
古鴻廷, 1941-   4
  古鼎儀 -- See Koo, Ramsey   1
古鼎儀. : Zhu san jiao di qu you zhi xue xiao jiao yu yu jiao shi cheng zhang = Quality school education and teacher development in Zhujiang region / Bian zhe Gu Dingyi, Gan Zhiqiang, Hu Shaowei.  2006 1
古龍.   41
古龍, 1937-1985.   6
古龍.. : Bian cheng lang zi / [Gong Long zhu].  1978 1
古畑 多喜雄, 1925- : Display designs in Japan 1980-1990 / Furuhata Takio hen.  1992 1
  古畑種基, 1891- -- See Furuhata, Tanemoto, 1891-   1
古亚拉提 (Gujarati, Damodar N. ) : Ji liang jing ji xue / (mei ) gu zha la di zhu = Basic econometrics / Damodar N. Gujarati ; lin shao gong yi.  2000 1
古桥研究与保护国际学术研究会 2010 : : 2010 nian Gu qiao yan jiu yu bao hu guo ji xue shu yan jiu hui lun wen ji / Ding Hanshan [zhu bian] = Proceedings of the 3rd International Conference on Preservation and Research of Historic Bridges / editor-in-chief, Ding Hanshan.  2010 1
"古汉语常用字字典" 编写组.   2
  古谷壽美子, 1935-2018 -- See Iwao, Sumiko, 1935-2018   1
古谷徹. : Paprika / a Sony Pictures Classics release ; Sony Pictures Entertainment (Japan) presents ; a Paprika Filmpartners production ; developed by Masao Maruyama ; screenplay by Seishi Minakami and Satoshi Kon ; animation studio, Madhouse, Inc. ; director, Satoshi Kon.  2007 1
古谷稔, 1941- : Kana no kanshō kiso chishiki / chosha Furuya Minoru.  1995 1
  古谷雅樹, 1926- -- See Furuya, M. (Masaki), 1926-   1
  古谷雅树, 1926- -- See Furuya, M. (Masaki), 1926-   1
古继堂.   2
古庄正, 1933-   2
  古华 -- See Gu, Hua   1
古华.   8
古蔺 县志 编纂 委员会. : Gulin xian zhi / Gulin xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
古里镇志编纂委员会. : Guli Zhen zhi / "Guli Zhen zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
  古费玛丽·艾伦 -- See Guffey, Mary Ellen   1
古贺守. : 葡萄酒的世界史.  2007 1
古军.   3
古远清.   2
古镇书编辑部.   4
古风. : Zhang gu da ci dian [electronic resource] / Gu Feng zhu bian.  1990 1
古凤英, (阿伊莎), : "Gulanjing" yu xian dai ke ji = Qur'an and modern science and technology / Nuer Muhanmode Ma Guangyuan zhu / written by Nor Muhammad Ma Guang Yuan ; Ayisha Gu Fengying zhu bian / chief editor, Alsha Gu Feng Ying.  2002 1
古鸿廷, 1941- : Qing dai Du cha yuan da chen nian biao = Censorate-General in Chʻing China, 1644-1911 / compiled by Gu Hongding.  1986 1
古鸿飞. : Yanbei shi hua / Gu Hongfei, Yao Zijin.  1985 1
古丽布斯坦. : Zhongguo ren fei gui ze yi min bei Mei li cheng jie mi / [Mei] Tian Guang zhu ; Wang Tianjin, Gulibusitan yi.  2013 1
古龙.   46
古吴軒出版社. : Min jian cang shan ji / [bian ji chu ban Gu wu xuan chu ban she].  1992 1
古楳, 1899- : Xian dai Zhongguo ji qi jiao yu, yi ming, Zhongguo xin jiao yu bei jing / Gu Mei bian zhu.  1975 1
古清中. : Zhongguo ren kou. Jilin fen ce / zhu bian Cao Mingguo ; fu zhu bian Fang Sulan, Gu Qingzhong, Li Fangzhen.  1988 1
古清生.   2
古清美. : Ming dai li xue lun wen ji / Gu Qingmei zhu.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next