My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
吳乘權, fl. 1711.   2
吳九齡, fl. 1763. : Wuzhou fu zhi : 24 juan, juan shou 1 juan / Shi Minggao deng zuan ; Wu Jiuling xiu.  1967 1
吳亞魁, 1963- : Jiang nan Quan zhen Dao jiao / Wu Yakui zhu.  2006 1
吳亦頻. : Zhongguo shao shu min zu feng qing / bian ji Wu Yipin ; zhuan wen Mo Fushan ... [et al.] ; she ying Shen Che ... [et al.].  1991 1
吳亭瑩. : WHO gao ling you shan cheng shi zhi biao ke ji xing zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Wang Shunzhi ; xie tong zhu chi ren Wu Kejiu ; yan jiu yuan Qiu Ziheng ; yan jiu zhu li Tang Yunmeng, Wu Tingying.  2012 1
吳人堅. : Sheng tai cheng shi jian she de yuan li he tu jing : jian xi Shanghai shi de xian zhuang he fa zhan / zhu bian Wu Renjian ; fu zhu bian Wang Xiangrong, Dai Liufang.  2000 1
吳人驥, 18th/19th cent. : Sunzi shi jia zhu / Sun Xingyan, Wu Renji jiao.  1965 1
吳仁傑, 1178年進士.   2
吳仁敬. : Zhongguo tao ci shi / Wu Renjing, Xin Anchao zhu.  1984 1
吳仁華, 1956-   3
吳介民. : Wen ming de hu huan : xun zhao liang an he ping zhi lu / Xu Sijian, Zeng Guoxiang zhu bian ; Wu Jiemin ... [et al.] zhu ; Huang Huangxiong xu.  2012 1
吳仕. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 102 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1999? 1
吳仕忠. : Zhongguo Guizhou Miao zu xiu hui.  1998 1
吳任臣, 1628?-1689?   5
吳伯宗, d. 1384.   2
吳伯雄. : Song shi yi / (Qing) Lu Xinyuan zhuan ; Wu Boxiong dian jiao.  2017 1
吳佳倩. : Riben xing shi ren ming da ci dian / Wu Jiaqian zhu bian ; bian ji wei yuan Chen Jisheng ... [et al.].  1984 1
吳佩珍, 1967- : Tai Ri Han nü xing wen xue : yi chang chuang zuo yu fa zhan de lü cheng / Wu Peizhen, Cui Moshun, Ji Dawei zhu bian.  2015 1
吳俊, 1962- : Lu Xun ping zhuan.  1992 1
吳俊凱. : Xianggang zuo qu jia shi yue zuo pin [sound recording] = Chamber works / by Hong Kong composers.  p1999 1
吳俊瑩.   2
吳俊雄. : Xianggang pu ji wen hua yan jiu / Shi Wenhong, Wu Junxiong zhu bian.  1993 1
吳俊才.   2
吳 修齊, 1913-   2
吳倫霓霞.   2
吳健. : Cong e meng li xing lai / Wu Jian zhu.  1962 1
吳健熙. : Lao Shanghai bai ye zhi nan : dao lu ji gou chang shang zhu zhai fen bu tu / ce hua Cheng Zai, Zhang Jianming ; xuan bian Cheng Zai, Wu Jianxi.  2004 1
吳偉. : Zhongguo cheng shi fu wu xing zheng fu jian she yan jiu / Wu Wei, Hu Wei zhu bian  2012 1
吳偉明, 1962- : Yi xue dui Dechuan Riben de ying xiang / Wu Weiming zhu.  c2009 1
吳偉業, 1609-1672.   11
吳偉浩 : Yi xiang Dunhuang / Wu ji yue tuan.  2014 1
吳偉雄. : Sheng huo Yue yu ben zi qu tan / Chen Bohui, Wu Weixiong zhu.  1998 1
吳傳國. : Guo fu "sheng di wei" zhu zhang zhi yan jiu / Wu Chuanguo zhu.  1989 1
吳儀洛, 18th cent. : Ben cao cong xin / Wu Yiluo zhuan.  1958 1
吳儼, 1457-1519. : Wu Wensu zhai gao [4 juan, Wu Yan zhuan.  1972 1
吳儼, d. 1519. : Wu Wensu zhai gao [electronic resource] : [4 juan / Wu Yan zhuan].  2006 1
吳元新. : Zhongguo lan yin hua bu wen yang da quan = An overall collection of China blue calico vein patterns / Wu Yuanxin bian zhu.  2005 1
吳元泰, fl. 1566. : Huaguangtianwang zhuan / Yu Xiangdou bian [zhu]. Ba xian chu chu dong you ji / Wu Yuantai zhu ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
吳元章. : Can jue ren huan di xi jun zhan : 1940 nian Ningbo shu yi shi shi / Huang Ketai, Wu Yuanzhang zhu bian.  1994 1
吳元黎. : Zhong gong guo ji jing ji zheng ce : "xian dai hua" he "kai fang" de tan suo / Wu Yuanli zhu.  1987 1
吳兆宜, fl. 1672.   5
吳兆莘.   2
吳兆颐. : Shi dai gao ji Ying Han ping yin ci dian = Times advanced English-Chinese pinyin dictionary / compiled by Wu Zhaoyi [and others].  1988 1
吳兆清. : Zhongguo bang hui shi / Wu Zhaoqing, He Zhiqing zhu.  1996 1
吳光, 1944- : Huang Zongxi zhu zuo hui kao / Wu Guang zhu.  1990 1
吳光傑. : Ying Han jun yu zi dian = English-Chinese dictionary of military terms / Wu Guangjie bian zhu.  1953 1
吳光祖. : Zhongguo xian dai mei shu quan ji. Jian zhu yi shu / Zhongguo xian dai mei shu quan ji bian ji wei yuan hui.  1998 1
吳光華. : Han zi Ying shi da ci dian = Chinese characters dictionary with English annotations / Wu Guanghua zhu bian.  2002 1
吳光华. : Han Ying da ci dian = Chinese-English dictionary / Wu Guanghua zhu bian.  1993 1
吳光辉, 1930- : Zheng zhi jing ji xue jian ming du ben. She hui zhu yi bu fen / zhu bian Wu Guanghui ; bian xie zhe Wu Guanghui ... [et al.]  1982 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next