My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
周康夑.   4
周康夑・ : "Tang shi" yan jiu lun ji / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian].  1971 1
周康尧. : 套.  2015 1
周延慧. : 遇见菜根谭--寻找失落的精神家园.  2013 1
周延燕. : Taiwan da xue tu shu guan guan cang Jiubao wen ku han ji fen lei mu lu / Zhou Yanyan bian.  2012 1
周延禮. : Shanghai bao xian ye fa zhan yan jiu = Shanghai baoxianye fazhan yanjiu / zhu bian Zhou Yanli ; fu zhu bian Xu Wenhu, Deng Xionghan.  2003 1
周建人.   5
周建南. : Fukang Xian zhi / Fukang Shi dang shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhou Jiannan.  2001 1
周建國. : Huang huang Tang yun / Zhou Jian'guo zhu.  1997 1
周建忠.   2
周建新. : 客家服饰的艺术人类学研究.  2015 1
周建新, 1962-   2
周建新, 1973- : Dong dang de wei long wu : yi ge Kejia zong zu de cheng shi hua zao yu yu wen hua kang zheng / Zhou Jianxin zhu.  2006 1
周建新, 1983- : Xin shi ji Zhongguo ying shi yan jiu jing guan / Zhou Jianxin zhu bian.  2014 1
周建明, : Sanxingdui yi zhi bao hu gui hua (wen ben) / [can jia bian zhi ren yuan: Zhao Zhongshu, Fu Qingyuan, Ma Jiayu, Zhou Jianming]  2002 1
周建海, : Dang dai guo ji fa lun / Mu ya ping, zhou jian hai, wu hui bian zhu.  1998 1
周建秋. : Zhongguo she hui jing ji bian qian / zhu bian Peng Zeyi ; fu zhu bian Zhou Jianqiu, Wei Lin.  1990 1
周建胜. : Dang de san dai ling dao ren yu she hui zhu yi zheng zhi wen ming jian she [electronic resource] / Liang Yuqing, Zhou Jiansheng zhu bian.  2010 1
周建华. : Gao xue ya / zhu bian: Liu Zhengcai, Yao Chenghong ; bian zhe: Zhou Jianhua, Ma Dajun, Li Sanxi.  2002 1
周弘. : 走向人人享有保障的社会:当代中国社会保障的制度变迁.  2015 1
周弘, 1952- : Towards a society with social protection for all : a concise history of social security transformation in modern China / Hong Zhou.  2017 1
周弘然. : Zhongguo de si da ji cheng si xiang / Zhou Hongran zhu.  1979 1
周弘祖. : Gu wen jiu shu kao / Daotian Han zhu.  1967 1
周強. : Zhonghua da dian. Zhe xue dian. Zhu zi bai jia fen dian / zhu bian Zhou Qiang, fu zhu bian Sun Zhongyuan ; bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui.  2007 1
周弼, 12th/13th cent.   4
周彝馨,   2
周彥彬. : Zhongguo gu dai jing ji wen xuan / zhu bian Chen Shaowen ; can jia bian xie zhe Zhou Yanbin ... [deng].  1982 1
周律之.   2
周復聰. : Bo wu ming ci ci dian / Zhou Fucong bian yi ; Luo Weiqing jiao zheng.  1969 1
周德喜.   2
周德昌.   3
周德望, 1978- : Bu zai Zhongguo? : Riben man hua zhong de qi yuan yi shi yu xian dai shen fen / Zhou Dewang zhu.  2008 1
周德民. : She hui diao cha yuan li yu fang fa [electronic resource] / Zhou Demin, Liao Yiguang zhu bian.  2012 1
周德海. : Wulanfu tong zhi dan chen 100 zhou nian ji nian wen ji / Zhou Dehai zhu bian.  2010 1
周德淸, fl. 1314-1324. : Zhong yuan yin yun [electronic resource] : [2 juan / Zhou Deqing zhuan].  2006 1
周德良.   2
周德凊, 1314-1324. : The Jongyuan in Yunn : a guide to old Mandarin pronunciation / by Hugh M. Stimson.  1966 1
周德仓, 1962- : Zhongguo shao shu min zu di qu xin wen chuan bo fa zhan bao gao / zhu bian Zheng Baowei ; fu zhu bian Zhou Decang ; gu wen Bai Runsheng, Huang Zhongcai.  2012 1
周德广. : Si chou zhi lu man ji. Gansu fen ce / zhuan wen Tian Hengjiang, Zhou Deguang.  1984 1
周德钧. : Er shi wu shi kuai du / Zhou Dejun zhu bian.  1992 1
周德清, active 1314-1324. : Zhong yuan yin yun / Zhou Deqing ji [zhuan ; Lu Zhiwei, Yang Naisi jiao kan].  1978 1
周德清, fl. 1314-1324.   3
周心慧.   3
  周必大, 1126-1204 -- See Zhou, Bida, 1126-1204   1
周必大, 1126-1204.   5
周忠元, : 20 shi ji shang ban ye de "su wen xue yan jiu" / Zhou Zhongyuan zhu.  2012 1
周忠厚. : Hui hua san zi jing / Wen Zhenyu, Zhou Zhonghou, Fan Huaiqiu yi zhu ; Zikai hui hua.  1994 1
周忠菲. : Yang guang hai an yu dong fang ming zhu : Kunshilan, Shanghai jing ji he zuo yu fa zhan = Development & economic cooperation between Queensland and Shanghai from the Sunshine Coast to the pearl of orient / [Bao'er Aiweirui, Zhou Zhongfei zhu].  1998 1
周忠学. : Huangtu Gaoyuan nan bu tu di li yong bian hua xiao ying ce ping yu ying xiang yin su fen xi yan jiu / Ren Zhiyuan, Li Jing, Zhou Zhongxue, Li Dongyu, Li Qiang zhu.  2013 1
周思仁, 1656-1739. : Wan shan xian zi (si juan) / Zhou Siren shu.  1887 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next