My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
周璿. : Shi pu / Zhou Xuan [and others] bian zhu.  1958 1
周祜昌. : Shi tou ji jian zhen / Zhou Huchang, Zhou Ruchang he zhu.  1985 1
周葆鑾. : Zhonghua yin hang shi / Zhou Baoluan zhu.  1972 1
周郢. : Tai Shan zhi jiao zheng / Wang Ziqing zhuan ; Zhou Ying jiao zheng.  2006 1
周鉦. : Ming chao bai jia xiao zhuan : Beijing da xue tu shu guan cang shan ben / [Wang Jiexi zuan ; Zhou Zheng ji].  1993? 1
周干峙.   2
周亚成.   3
周亚勋. : Jing ju zhi shi ci dian / zhu bian Wu Tongbin, Zhou Yaxun ; fu zhu bian Xu Lixian, Chen Huimin, Zhou Chunling.  1990 1
周来祥. : Wen xue yi shu de shen mei te zheng he mei xue gui lü / Zhou Laixiang zhu.  1984 1
周来达. : Qu yi yin yue / Feng Guangyu, Li Mingzheng, Zhou Laida bian zhu.  2009 1
周伦佑. : Xie du zhong de di san duo yu yan hua : hou xian dai zhu yi shi ge / Zhou Lun you xuan bian.  1994 1
周伦玲.   3
周伟.   3
周伟民, 1933- / author. : Hainan jia pu yi min ren kou shi liao yu yan jiu / Tang Lingling, Chen Hong, Zhou Weimin bian zhu.  2014 1
周伟洲.   10
周伟华, / author. : Ming Qing Gan Min Yue bian jie pi lin qu sheng tai, zu qun yu "Kejia wen hua" : wan Qing Kejia zu qun ren tong jian gou de li shi bei jing / Huang Zhifan, Xiao Wenping, Zhou Weihua zhu.  2015 1
周伟鸿.   2
周家安. : Lanyang shi ji wen wu tu jian : Kai Lan yi bai jiu shi zhou nian / [zhu bian Ling Changwu, Lin Yanlong ; bian zhuan Zhou Jia'an ... et al. ; she ying Chen Jinfang, Li Zhaoxiong ; Yilan xian li wen hua zhong xin bian yin].  1986 1
周家珍. : 20 shi ji Zhonghua ren wu ming zi hao ci dian / Zhou Jiazhen bian zhu.  2000 1
周家祿, 1846-1909.   2
周家筠. : Sichuan fang yan ci dian / Wang Wenhu, Zhang Yizhou, Zhou Jiajun zhu.  2014 1
周家風. : Huang shi gu yun er shi ba bu xie sheng biao / [zhu zuo zhe Zhou Jiafeng].  1968 1
周家楣, 1835-1887. : Guangxu Shuntian fu zhi / Zhou Jiamei, Miao Quansun deng bian zuan.  1987 1
周家清. : Hun yin fa jiang hua, Zhou Jiaqing bian zhu.  1964 1
周传家.   4
周传铭. : 1927 Jinan kuai lan [electronic resource] / Zhou Chuanming zhu.  2011 1
周传丽.   3
周俭. : Cheng shi zhu zhai qu gui hua yuan li / Zhou Jian bian zhu.  1999 1
周克. : Ren min bi sheng zhi ya li de gen yuan ji chi jiu xing fen xi / Zhou Ke zhu.  2009 1
周克乾.   3
周克定. : De Ying Han dian ji ci dian / bian yi zhe Zhou Keding ... [et al.].  1988 1
周克文. : Zhongguo shou cang shi hua / Zhou Kewen zhu.  2002 1
周克明. : Dang dai shi jie gong ren he gong hui yun dong / Zhou Keming ... [et al.] zhu bian.  1990 1
周克武. : Xiangtan shi.  1990 1
周克芹, 1936-   4
周剑豪. : Zhonghua deng mi da bo lan / Zhai Hongqi, Zhou Jianhao bian zhu.  1994 1
周剑云, 1965- / author. : Dian ying jiang yi = Film notes / Zhou Jianyun, Chen Zuiyun, Wang Xuchang zhu.  2018 1
周劲松. : Shi jie zui xin ying han shuang jie sheng wu hua xue ci [electronic resource] / John.Daintith zhu bian; Zhou Jinsong yi.  2008 1
周勋初. : "Han Feizi" zha ji / Zhou Xunchu zhu.  1980 1
周丛改. : 2008 kan ao yun : Ao yun zhi shi bai ke / Zhou cong gai zhu bian.  2007 1
周丛改 女, 1971̃ / 主编. : 2008 kan ao yun : Ao yun zhi shi bai ke / Zhou cong gai zhu bian.  2007 1
周啸天.   8
周囯光. : Gu Han yu chang yong zi duo yong zi dian = Guhanyu changyongzi duoyong zidian / zhu bian Zhou Guoguang, fu zhu bian Wang Baohua, Zhao Yingming.  2000 1
周囯平, 1945- : Sui yue yu xing qing : wo de xin ling zi zhuan / Zhou Guoping zhu.  2004 1
周囯朝. : Fa xue ci dian = Fazue cidian / <Fa xue ci dian> bian ji wei yuan hui bian ; [ben shu bian ji Zhou Guochao, Du Zheng, Xu Furong]  1980 1
周寿昌, 1814-1884. : Si yi tang ri zha / Zhou Shouchang zhu ; Li Junzheng biao dian.  1985 1
周梦,   2
周孚, d. ca. 1174. : Du zhai qian dao bian [electronic resource] : [32 juan, fu shi yi shi 1 juan / Zhou Fu zhuan].  2006 1
周孚, fl. 12th cent. : Du zhai qian dao bian / [Zhou Fu zhuan]  1971 1
周学舜. : Jiao Dafeng / Zhou Xueshun zhu.  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next